[space size=”150px”]

1

CREATORUL*

(*Hexagrama este formată din şase linii continue corespunzătoare forţei primare, Yang, care este luminoasă, puternică, spirituală, activă. Hexagrama este uniform de puternică şi are forţa drept însuşire. La interpretarea ei trebuie luat în considerare întotdeauna un dublu sens: cel divin şi cel al acţiunii în lumea oamenilor. Aplicat evenimentelor Universului, acest semn exprimă puterea creatoare a Divinităţii. În lumea oamenilor, desemnează acţiunea creatoare a sfinţilor, înţelepţilor, a suveranului, sau mai concis spus, a celui ce conduce oamenii şi care, prin puterea sa, trezeşte şi dezvoltă natura lor superioară. Această hexagramă este atribuită celei de-a patra luni (mai-iunie), în cursul căreia puterea luminoasă e la apogeu, înainte de solstiţiu, de când începe declinul anului.)

Deasupra cerului, cerul:

imagine a CREATORULUI

Mişcarea cerului este puternică. Asemănător, şi tu devii puternic şi neobosit.

Întrucât nu există decât un singur cer, dublarea imaginii care corespunde acestuia înseamnă mişcarea lui. O rotaţie completă a cerului constituie o zi. Dublarea trigramei are semnificaţia că fiecare zi este urmată de o alta. Astfel se naşte ideea de timp. În afară de aceasta, cum cerul este cel care se mişcă, apare şi altă idee: cea a duratei în timp, a unei mişcări care nu încetează vreodată, aşa cum o zi urmează fără greş alteia. Această dăinuire în timp, este imaginea forţei care trebuie să fie socotită drept proprie creatorului. Înţeleptul împrumută de la această imagine modelul de cum să se zidească pe sine pentru a exercita o acţiune durabilă. Trebuie să caute să devină puternic, înlăturând conştient toate elementele vulgare sau degradante. Astfel reuşeşte să ajungă neobosit, calitate pe care o dobândeşte limitându-şi câmpul de activitate.

Situaţia în care te afli:

CEL CARE ESTE CREATOR făureşte o reuşită minunată creând ceea ce corespunde firii şi favorizând perseverenţa.

Cel care obţine acest răspuns va avea parte de un succes venind din profunzimile Universului; totul depinde de faptul că, perseverând pe calea cea dreaptă, el nu caută propria fericire ci pe a celorlalţi.

Începutul tuturor lucrurilor se găseşte în lumea de dincolo, sub formă de idei care trebuie să prindă viaţă. Dar, în ceea ce este creator se află şi puterea de a da formă acestor arhetipuri: este ceea ce se exprimă prin cuvântul “reuşită”.

Aplicate în domeniul omului, aceste atribute arată calea reuşitei pline de glorie: «Întrucât vede limpede cauzele cele dintâi şi efectele lor, el împlineşte la vreme potrivită cele şase trepte şi se urcă pe ele spre cer ca pe şase dragoni». Cele şase trepte sunt cele şase poziţii diferite din interiorul hexagramei, reprezentate mai departe sub imaginea dragonilor. Ceea ce este desemnat aici ca drum al reuşitei este cunoaşterea şi realizarea Căii, care în calitatea sa de Lege, străbătând începutul şi sfârşitul, produce toate fenomenele condiţionate de timp. Deci, fiecare treaptă atinsă înseamnă în acelaşi timp pregătirea următoarei, iar timpul nu mai este un obstacol, ci un mijloc.

Creatorul dă formă fiinţelor schimbându-le până când fiecare îşi atinge condiţia sa naturală, aceea căreia îi este sortită. În planul omenesc, vedem prin aceasta modul în care conferă un înţelept pace şi siguranţă lumii prin lucrarea sa ordonatoare: «În timp ce se înalţă dominând mulţimea, toate ţinuturile se reunesc în pace».

Transformările situaţiei:

Nouă la început înseamnă:

Dragon ascuns. Nu intra în acţiune.

În China dragonul simbolizează forţa care se manifestă în furtună. Iarna, această forţă se retrage în pământ; ea reintră în acţiune la începutul verii şi apare în cer sub forma fulgerului şi tunetului. Aceste fenomene sunt urmate de ploaie, care face să recoboare în pământ calităţile cereşti.

Aici forţa creatoare rămâne ascunsă în interiorul pământului şi nu exercită nici un fel de acţiune. Aplicată situaţiilor omeneşti, aceasta înseamnă că un om remarcabil este încă necunoscut. Rămânând fidel lui însuşi şi nelăsându-se influenţat de succesul sau de eşecul exterior, puternic şi senin, îşi aşteaptă ceasul.

Se cuvine deci să aştepţi liniştit împlinirea vremii tale şi să nu te temi că nu vei reuşi să te impui. De asemenea, este important să eviţi o risipă prematură a puterii tale şi să nu doreşti să obţii cu sila ceva pentru care încă n-a sosit ceasul.

Nouă la al doilea loc înseamnă:

Dragon apărând în câmpie.

Este avantajos să vezi omul de seamă.

Aici efectele puterii luminoase încep să se manifeste. Aplicat lucrurilor omeneşti aceasta descrie apariţia unui om însemnat de Divinitate. Nu ocupă deocamdată un loc predominant dar ceea ce îl distinge totuşi de ceilalţi este felul său serios, firea sa demnă de o încredere fără rezerve, înrâurirea pe care o exercită fără efort asupra anturajului său. Un astfel de om e destinat să dobândească o mare influenţă şi să pună lumea în ordine. De aceea este avantajos să-l vezi.

Nouă la al treilea loc înseamnă:

Depui o activitate creatoare în fiecare zi.

Până şi seara eşti plin de griji.

Primejdie. Fără învinuiri.

Reputaţia ta începe să se răspândească. Mulţi aleargă către tine. Forţa interioară, se găseşte la nivelul acţiunii exterioare în creştere. Posibilităţi şi perspective ţi se oferă din plin şi chiar seara, când alţii se odihnesc, eşti copleşit de planuri şi de griji. Dar trecerea de la o poziţie inferioară la una înaltă este plină de primejdii. Nu un singur om mare s-a pierdut până acum pentru că masele aleargă către el şi vor să-l târască pe drumul lor. Deşi ambiţia ţi-a distrus puritatea interioară, tentaţiile n-au reuşit încă să întineze adevărata măreţie. Dacă vei fi destul de prudent şi vei rămâne în legătură directă doar cu germenii vremurilor noi şi doar cu exigenţele noii epoci, vei evita rătăcirile şi vei rămâne fără pată.

Nouă la al patrulea loc înseamnă:

Zbor ezitant pe deasupra profunzimilor. Fără învinuiri.

Aici este locul de trecere, locul acţiunii libere. Te găseşti în faţa unei duble alternative; fie să joci un rol determinant în viaţa lumii, fie să te retragi şi să-ţi cultivi în linişte spiritualitatea: calea eroului, sau calea sfântului. Nu există regulă generală pentru a decide care este cea mai potrivită cale. Va trebui să hotărăşti liber, urmând legea cea mai intimă a firii tale. Dacă acţionezi într-adevăr sincer şi consecvent, vei găsi drumul care ţi se potriveşte.

Nouă la al cincilea loc înseamnă:

Dragon zburând în cer.

Este avantajos să vezi omul de seamă.

Cel nobil a ajuns în sfera naturilor celeste. Influenţa lui se extinde până departe, vizibil, asupra întregii lumi. Oricine-l vede se poate socoti plin de fericire.

Confucius spune despre aceasta: «Lucrurile care au afinităţi în esenţa lor intimă se caută şi se întorc unul spre celălalt. Apa curge spre ceea ce este umed, focul se întoarce spre ceea ce este uscat. Norii (respiraţia văzduhului) urmează dragonul, vântul (respiraţia pământului) însoţeşte tigrul. Tot aşa se înalţă înţeleptul şi toate fiinţele îşi întorc ochii spre el. Ceea ce este născut din cer se simte pe sine înrudit cu cele de sus. Ceea ce este născut din pământ se simte pe sine înrudit cu cele de jos. Fiecare îşi urmează natura sa».

Nouă sus înseamnă:

Dragon orgolios ce va să se căiască.

Când un om vrea să se ridice atât de sus încât pierde legătura cu ceilalţi oameni, ajunge izolat şi asta îl duce în mod fatal la eşec. Este un avertisment contra aspiraţiei de titan care merge dincolo de puterile tale. Urmarea va fi o cădere brutală şi adâncă.

[space size=”150px”]

2

RECEPTIVUL*

(*Această hexagramă este compusă în întregime din linii întrerupte. Liniile întrerupte corespund forţei primare Yin, care este întunecată, receptivă. Proprietatea hexagramei este supunerea devenită dăruirea de sine, iar imaginea ei este pământul. Este complementul creatorului; complementul şi nu opusul său, pentru că nu luptă împotriva lui ci îl completează. Este Natura în faţa Spiritului, pământul în faţa cerului, spaţialul în faţa temporalului, femininul matern în faţa masculinului patern. Aplicat situaţiilor umane, principiul acestei complementarităţi nu se întâlneşte numai în relaţiile dintre bărbat şi femeie, ci şi în raporturile dintre prinţ şi dregătorul său, dintre tată şi fiu şi chiar înlăuntrul fiecărei persoane, în coexistenţa dintre raţionalitate şi sensibilitate. Nu se poate vorbi totuşi de un dualism veritabil, pentru că între cele două hexagrame există o relaţie ierarhică clară. Receptivul În sine, fireşte, este tot atât de important ca şi creatorul, dar atributul de „dăruire de sine” defineşte locul pe care această calitate primordială îl ocupă faţă de prima. Ea trebuie să fie aşezată sub conducerea creatorului pentru că atunci produce rezultate fericite. Dar dacă îşi părăseşte locul şi vrea să meargă alături de creator, la egalitate cu el, atunci, între cele două aspecte se naşte o luptă care produce efecte nefaste atât pentru unul cât şi pentru celălalt.)

Deasupra pământului, pământul:

imagine a RECEPTIVULUI

Fii inimă largă şi suportă lumea exterioară.

În timp ce în prima hexagramă, hexagrama cerului, dublarea semnului traduce durata în timp, în a doua, hexagrama pământului, dublarea semnifică extinderea în spaţiu şi fermitatea cu care pământul poartă tot ceea ce vieţuieşte şi se mişcă pe el. Aşa cum pământul suportă atât binele cât şi răul fără deosebire, tot aşa, şi tu să-ţi dezvolţi un caracter larg, solid, rezistent, în stare să îndure şi să poarte povara oamenilor şi a lucrurilor.

Situaţia în care te afli:

RECEPTIVUL făurește o izbândă minunată, favorizând printr-o tărie ca a iepei.

Dacă vrei să întreprinzi ceva şi să te pui în frunte, te vei rătăci, dar dacă vii în urmă, găseşti un drum.

Este folositor să ai prieteni la apus şi la miazăzi și să te lași de prieteni la răsărit și miazănoapte.

O stăruință liniștită aduce norocul.

Perseverenţa este definită aici ca fiind asemănătoare cu aceea a unei iepe. Aceasta datorită următoarei semnificaţii: calul aparţine pământului aşa cum dragonul aparţine cerului; termenul de „iapă” este ales pentru că

uneşte forţa şi agerimea calului cu blândeţea şi supunerea vacii.

Aplicată la conduita omului, hexagrama indică necesitatea de a te comporta în conformitate cu situaţia. Cel ce consultă oracolul nu se găseşte într-o poziţie independentă, ci activitatea sa este asemănătoare aceleia a unui asistent. Rolul său nu este de a conduce, pentru că n-ar face decât să se rătăcească, ci de a se lăsa condus. Dacă ştie să adopte o atitudine de acceptare a destinului, poate fi sigur că va găsi o îndrumare corespunzătoare. Dacă ştie să se lase condus şi nu se repede orbeşte, va învăţa de la împrejurări ceea ce se cere de la el.

Întrucât trebuie îndeplinită o sarcină, e nevoie de ajutor la ceasul de muncă şi strădanie care urmează clipei în care gândurile ce trebuiesc înfăptuite au fost ferm precizate. Timpul de muncă şi de efort este exprimat prin apus şi miazăzi, pentru că colo lucrează receptivul pentru creator (la fel ca natura vara şi toamna). Dacă nu-ţi aduni toate forţele, nu ajungi la capătul muncii. Iată de ce „a avea prieteni” înseamnă a-ţi realiza însărcinarea.

Dar, în afară de muncă şi de efort, există, de asemenea, o vreme pentru planuri şi ordine: de aceea este necesară singurătatea. Răsăritul simbolizează locul de unde se primesc poruncile Învăţătorului, iar miazănoaptea locul unde dai seama de cele pe care le-ai săvârșit. Acolo este necesar să fii singur şi obiectiv. În ceasul acela sacru, trebuie să te fereşti de orice tovărăşie, pentru ca puritatea să nu fie întinată.

Transformările situaţiei:

Şase la început înseamnă:

Dacă a căzut chiciura, nici îngheţul nu-i departe.

Aşa cum forţa luminoasă reprezintă viaţa, forţa întunecată semnifică moartea. Toamna, atunci când vine primul îngheţ, puterea întunericului şi a frigului abia începe să se desfăşoare. După primele semne, manifestările morţii se înmulţesc treptat, urmând legi bine determinate, până în momentul în care se aşterne iarna cu toată puterea ei.

Exact așa este și în viață., De îndată ce anumite semne abia perceptibile ale declinului şi-au făcut apariţia, mişcarea se accentuează până când, în cele din urmă, se instalează decrepitudinea. Dar în viaţă este posibil să previi decadenţa fiind atent la aceste semne şi înfruntându-le la momentul oportun.

Şase la al doilea loc înseamnă:

Direct, pătrat, mare.

Deși fără un plan anume, totuși, nu rămâne nimic nefavorizat.

Forma pătrată este atributul fundamental al pământului; un pătrat se dezvoltă plecând de la o linie dreaptă, iar un cub plecând de la un pătrat. Urmând însuşirile creatorului, receptivul şi le orânduieşte pe ale sale. Avem aici pura supunere la legea creatorului; iată de ce receptivul nu are nevoie nici de planuri, nici de efort deosebit, şi totuşi, totul merge foarte bine.

Natura zămisleşte fiinţele fără ipocrizie; ea este pașnică și liniștită. Măreția ei constă în aceea că nu refuză susținerea nici unei ființe. De aceea atinge fără șiretlicuri şi fără un plan anume binele pentru toate lucrurile. În ceea ce-l priveşte pe om, el ajunge la suprema înţelepciune atunci când toate faptele sale se dovedesc a fi tot aşa de uşor de înţeles prin ele însele, aşa cum este şi natura.

Şase la al treilea loc înseamnă:

Chip ascuns; rămâi perseverent. Dacă te afli în slujba unui împărat, nu căuta noi și noi munci, ci desăvârșește, ceea ce ți s-a încredințat deja.

Un om lipsit de vanitate este în stare să-şi ascundă trăsăturile de caracter, şi astfel, să nu atragă prea de timpuriu atenţia asupra sa. Poate astfel să se zidească pe sine însuşi în pace. Iar dacă împrejurările o cer, va fi în stare să se pună în evidență, dar și atunci cu rezerve. Înţelept, el va lăsa de bună voie celorlalţi gloria şi nu va căuta să obţină rezultate imediate, ci va împlini faptele în aşa fel încât să aducă roade în viitor.

Şase la al patrulea loc înseamnă:

Sac legat la gură.

Fără învinuiri. Fără laude.

Atitudinea desemnată aici este cea a extremei reticenţe, a rezervei maxime. Ceasul este primejdios; orice mişcare înainte va conduce fie la ostilitatea adversarilor mai puternici, dacă vrei să lupţi, fie la o falsă recunoştinţă, întemeiată pe o neînţelegere, dacă te arăţi conciliant. Este deci convenabil să rămâi rezervat, fie că te găseşti în singurătate, fie că te afli în agitaţia lumii, pentru că şi acolo te poţi ascunde atât de bine încât să nu te găsească nimeni.

Şase la al cincilea loc înseamnă:

O lenjerie galbenă aduce mare noroc.

Galbenul este culoarea pământului şi a căii de mijloc, simbol a ceea ce este demn de încredere şi autentic. Lenjeria este împodobită fără prea multă strălucire, semn al rezervei specifice unui spirit nobil. Dacă cineva este adus într-un loc de frunte, dar nu încă într-o situaţie independentă, adevăratul succes se sprijină pe o discreţie desăvârșită.

Şase sus înseamnă:

Dragoni luptându-se pe pajişte.

Sângele lor este negru şi galben.

Sus de tot, întunericul trebuie să cedeze locul luminii. Dacă el ţine să se menţină într-o poziţie care nu este a sa, să comande în loc de a sluji, atrage asupra lui mânia celui puternic. Ca urmare se dă o bătălie în care se prăbușește, nu fără pagube de ambele părţi.

Albastrul închis este culoarea cerului, galbenul este culoarea pământului. Prin urmare atunci când curge sânge negru şi galben, este semn că lupta este păgubitoare pentru ambele puteri fundamentale*.(*Linia superioară a acestei hexagrame evocă mitul despre Lucifer care se ridică împotriva Divinităţii supreme.)

[space size=”150px”]

3

DIFICULTATEA INIȚIALĂ*

(*Numele hexagramei desemnează propriu-zis un fir de iarbă care dă de un obstacol, de o „dificultate iniţială” În efortul lui de a ieşi din pământ. Altfel spus, hexagrama indică modul în care cerul şi pământul produc fiinţele. Primul lor demers este însoţit de dificultăţi. Trigrama inferioară are ca imagine tunetul, cel care trezeşte, iar mişcarea sa este dirijată în sus; trigrama superioară are ca imagine ploaia, insondabilul, primejdiosul, iar mişcarea sa este în jos. Prin urmare situaţia descrie ceva dens şi haotic. Tunetul şi ploaia umplu văzduhul. Dar haosul se limpezeşte: În timp ce insondabilul se scufundă, mişcarea dirijată în sus se degajează în cele din urmă de primejdie. Tensiunile se descarcă în furtună şi toate fiinţele respiră, uşurate.)

Nori şi tunete:

imagine a DIFICULTĂŢII INIŢIALE

Acţionează în acest chip, descâlcind și făcând ordine.

În haosul dificultăţii iniţiale, ordinea este deja prezentă. Trebuie să ordonezi abundenţa confuză din momentele de la început, aşa cum se descurcă firele de mătase ale unui ghem încâlcit. Pentru a te putea regăsi trebuie să distingi şi să uneşti.

Situaţia în care te afli:

DIFICULTATEA INIŢIALĂ pregăteşte o reușită minunată, favorizând perseverenţa.

Nu întreprinde nimic.

Este avantajos să angajezi ajutoare.

Epocile de geneză sunt înconjurate de dificultăţi. E vremea naşterii dintâi. Dar aceste dificultăţi provin din bogăţia factorilor care luptă pentru a dobândi o formă. Situaţia este în mişcare; iată de ce, cu toată primejdia momentană, există perspectiva unui mare succes dacă se perseverează. Atunci când destinul se prezintă purtând chipul unor asemenea momente, totul rămâne încă inform şi adumbrit. Trebuie să aştepţi, pentru că orice gest prematur poate conduce la eşec. Este, de asemenea, de o foarte mare importanţă să nu rămâi singur pentru că ai nevoie de ajutoare ca să biruieşti haosul. Dar aceasta nu înseamnă că trebuie să rămâi pasiv, contemplând evenimentele. Este necesar să intervii direct, revărsând pretutindeni un şuvoi de încurajări şi directive.

Transformările situaţiei:

Nouă la început înseamnă:

Ezitare și obstacole.

Este avantajos să perseverezi.

Este avantajos să-ţi iei ajutoare.

Atunci când, la începutul unei întreprinderi oarecare, te izbeşti de o piedică, nu te strădui să înaintezi cu orice preţ; fii prudent şi fă o pauză. Aceasta nu înseamnă să dezarmezi în faţa obstacolului; trebuie să păstrezi în faţa ochilor scopul urmărit şi să cauţi un sprijin convenabil. Acest sprijin nu-l vei găsi decât dacă în legăturile tale cu oamenii rămâi modest şi te fereşti de mândrie. Numai în acest fel reuşeşti să aduni în jurul tău pe cei de al căror ajutor ai nevoie pentru a înlătura dificultăţile.

Şase la al doilea loc înseamnă:

Dificultățile se înmulțesc.

Calul și căruța își schimbă direcția.

Nu este un tâlhar! Vei cere când va veni vremea.

Fata este castă, nu se făgăduiește nimănui zece ani; ea își dă cuvântul.

Te afli în mijlocul dificultăţilor şi de aceea te izbeşti mereu de câte ceva. În această situaţie intervine brusc o schimbare, ca atunci când cineva dă o aşa de surprinzătoare direcţie unei căruţe cu cal încât pare că a furat-o. Dar încet, încet, bagi de seamă că nu are intenţii rele, că este prietenos şi îşi oferă sprijinul. Dar oferta nu poate fi acceptată pentru că ea vine dintr-o direcţie nepotrivită. Aşteaptă să se împlinească vremea, asemănător unui ciclu rotund de zece ani. Condiţiile normale vor reveni atunci de la sine şi vei putea din nou să te însoţeşti cu cel sortit.

Cu imaginea logodnicii care, în ciuda numeroşilor pretendenţi rămâne credincioasă celui pe care-l iubeşte, hexagrama dă un sfat pentru o anumită situaţie din viaţă: dacă în vreme de dificultăţi, când totul pare că ţi se împotriveşte, ţi se oferă pe neaşteptate o uşurare dintr-o direcţie cu care nu ai nici o legătură, trebuie să rămâi prudent şi să nu-ţi asumi nici o obligaţie decurgând dintr-un asemenea ajutor. Altfel îţi va fi lezată libertatea de decizie. Însă, dacă aştepţi momentul potrivit, vremurile bune se vor reîntoarce şi vei ajunge la cele nădăjduite.

Şase la al treilea loc înseamnă:

Cine vânează cerbul fără pădurar nu face decât să se rătăcească în codru.

Înțelege semnele timpului și înfrânează-te!

Dacă continui, vei obține doar umilință.

Când vrei să vânezi fără călăuză într-o pădure necunoscută, te rătăceşti. Nu dori o evadare din dificultăţile în care te afli fără o cercetare a cauzelor lor şi fără un sfat înţelept. Soarta nu se lasă păcălită. Eforturile premature fără îndrumarea necesară conduc la insucces sau dezonoare. Iată de ce, recunoscând germenii evenimentelor care se anunţă, este de preferat să renunţi la o dorinţă, decât să-ţi atragi asupra ta ruşinea, căutând să obţii cu orice preţ împlinirea ei.

Şase la al patrulea loc înseamnă:

Calul și căruța se despart.

Urmărește unirea.

A pleca aduce noroc.

Totul este avantajos.

Te afli într-o situație în care datoria îți cere să acţionezi, dar îţi lipseşte puterea. Va apare însă o ocazie pentru a stabili anumite legături şi nu trebuie să o scapi. Nu trebuie să te lași reținut de o rezervă excesivă sau de o mândrie deplasată. A te hotărî să faci primul pas este un semn de claritate lăuntrică, chiar dacă un astfel de gest comportă o anumită renunţare. Într-o situaţie dificilă nu este dezonorant să ceri ajutorul, pentru că atunci când găseşti concursul potrivit totul merge bine.

Nouă la al cincilea loc înseamnă:

Necazuri în binecuvântare.

Un pic de perseverenţă aduce noroc.

Prea multă perseverenţă aduce nenoroc.

Te afli în situaţia în care nu ai nici o posibilitate de a-ţi exprima bunele intenţii în aşa fel încât ele să poată să se manifeste în mod real şi să şi fie înţelese. Se interpun alte persoane şi deformează ceea ce faci. Trebuie să fii prudent şi să avansezi pas cu pas. Nu dori să ajungi cu orice preţ la capătul unei întreprinderi importante, pentru că o astfel de acţiune nu reuşeşte decât atunci când te bucuri deja de încrederea generală. Dar cu preţul unei munci constante şi cu seninătate, poţi acţiona încetul cu încetul astfel încât, situaţiile să se limpezească şi să depăşeşti obstacolele.

Şase sus înseamnă:

Calul şi căruţa se despart.

Curg lacrimi de sânge.

Există oameni pentru care dificultăţile începutului sunt prea grele. Ei rămân prizonierii acestor dificultăți fără să mai poată ieşi din ele. Îşi lasă braţele să cadă renunţând la luptă. O astfel de resemnare nu poate aduce decât mâhnire. De aceea, Confucius face următorul comentariu: «Curg lacrimi de sânge; dar nu trebuie persistat într-o astfel de atitudine».

[space size=”150px”]

4

NEBUNIA TINEREASCĂ*

(*Ideea de tinereţe şi de nebunie este sugerată de imaginea muntelui, corespunzătoare trigramei superioare şi de cea a apei corespunzătoare trigramei inferioare. Izvorul care iese la piciorul muntelui este simbolul tinereţii fără experienţă. Atributul semnului superior este imobilitatea, cel al semnului inferior, primejdia. A te opri plin de dezorientare în faţa unui abis primejdios este, de asemenea, un simbol pentru nebunia tinerească. Dar cele două trigrame cuprind şi calea care permite depăşirea acestei nebunii: la început ,când ţâşneşte, izvorul nu ştie încotro va să meargă. Dar prin curgerea sa neîncetată umple adânciturile care împiedică înaintarea. Şi atunci succesul este obţinut.)

Izvor la picioarele muntelui:

imagine a TINEREŢII

Desăvârșește-ți caracterul, fiind profund în ceea ce faci.

Izvorul reuşeşte să curgă şi să triumfe asupra imobilităţii muntelui umplând toate scobiturile din calea lui. La fel, calea de urmat pentru dezvoltarea caracterului este profunzimea, seriozitatea care nu neglijează nimic, ci, ca şi apa, umple progresiv toate golurile şi fără odihnă îşi urmează înaintarea.

Situaţia în care te afli:

NEBUNIA TINEREASCĂ poartă cu sine reușita.

Nu eu îl caut pe tânărul nebun, ci el mă caută pe mine.

La prima întrebare răspund, dar este o necuviință să fiu întrebat de două sau de trei ori.

Astfel că, dacă-i pisălog, nu mai răspund.

Perseverența este avantajoasă.

La o fiinţă tânără nebunia nu este ceva neapărat rău. Uneori s-ar putea chiar să trezească simpatie şi să reuşească. Trebuie doar să găsească un învăţător cu experienţă şi să aibă faţă de el purtarea cuvenită. Adică, înainte de toate, tânărul trebuie să aibă el însuşi conştiinţa propriei sale lipse de experienţă şi să caute un învăţător. Doar această modestie şi acest interes garantează existenţa acelei deschideri de spirit exprimate în respectuoasa acceptare a unui învăţător.

Iată de ce, învățătorul trebuie să aștepte liniștit să fie căutat. În nici un caz nu trebuie să se ofere el însuşi, pentru că numai în acest fel învăţătura va aduce roade la vremea potrivită şi în chip cuvenit.

Răspunsul dat de învăţător întrebărilor discipolului trebuie să fie clar și precis, asemănător celui pe care-l aşteaptă acela care consultă un oracol. Dar, o dată dat, răspunsul trebuie să fie acceptat ca o definitivă rezolvare a îndoielilor şi ca o decizie. Întrebări suplimentare provocate de neîncredere, sau de lipsa de reflexie, nu fac decât să-l deranjeze pe învăţător. Cel mai bine va fi să le trecem sub tăcere, aşa cum şi oracolul nu dă decât un singur răspuns şi refuză să se lase antrenat de întrebări născute din îndoieli.

Când la toate acestea se adaugă o perseverenţă care nu slăbeşte înainte de a se fi asimilat rând pe rând diferitele aspecte, atunci reuşita e sigură. Aşadar sfatul hexagramei se adresează atât învăţătorului, cât şi discipolului.

Transformările situaţiei:

Şase la început înseamnă:

Dacă vrei să-mpingi spre bine pe omul fără minte,

o mare severitate este necesară; trebuie înlăturate obstacolele.

A continua să acționezi în acest fel îți va aduce umiliri.

Începutul educaţiei se află în lege. Tinereţea este ispitită, în lipsa ei de experienţă, să ia totul drept un joc, fără să-şi facă prea multe griji. Trebuie să-i fie arătată seriozitatea vieţii. Altfel, jocul de-a viaţa nu duce niciodată la nimic. Un anumit fel de a pune problema, o disciplină fermă, iată lucruri bune. Dar disciplina nu trebuie să degenereze în dresaj, pentru că un dresaj continuu are drept rezultat umilinţa şi paralizarea forţelor.

Nouă la al doilea loc înseamnă:

A îndura cu blândețe pe cei nechibzuiți, este ceva aducător de noroc.

A şti cum să te porţi cu femeile este ceva care aduce bogăţie.

Fiul poate acum să-şi asume grija casei.

Aici este vorba de un om care, deşi nu are putere exterioară, dispune de forţa spirituală necesară pentru a purta responsabilitatea care îi revine. El este înzestrat cu superioritate şi robusteţe lăuntrică care îl fac în stare să îndure lipsurile legate de nebunia omenească. Aceeaşi aptitudine este de mare preţ în relaţiile cu femeile; trebuie să ştii „cum să le iei” şi să fii grijuliu faţă de ele, dovedind o anumită indulgenţă cavalerească. Numai unind forţa interioară şi rezerva exterioară se poate asuma responsabilitatea conducerii cu real succes a unui mare organism social.

Şase la al treilea loc înseamnă:

Nu trebuie să iei o fetişcană care atunci când zărește un om de aramă,

nu rămâne stăpână pe ea însăşi.

Nimic nu este avantajos.

Un om slab, neexperimentat, care depune eforturi pentru a se ridica, uită cu uşurinţă propria individualitate atunci când vede o personalitate puternică, pe care o imită servil. Este ca o fetişcană care cedează de îndată ce întâlneşte un bărbat. E bine să nu încurajăm o astfel de purtare; aşa cum o fată este datoare, faţă de propria ei demnitate, să fie cerută în căsătorie, asemănător, este nedemn să imiţi servil pe cineva sau să încurajezi un astfel de comportament din partea altcuiva.

Şase la al patrulea loc înseamnă:

O nebunie tinerească limitată aduce umiliri.

În nebunia tinereţii, atitudinea care lasă cele mai puţine speranţe este cea în care te cufunzi în mrejele unor închipuiri găunoase. Cu cât te cufunzi cu mai multă încăpățânare în astfel de visări străine de realitate, cu atât e mai sigur că îţi vei atrage asupra-ţi tot felul de umilinţe. Adesea, în faţa acestei atitudini, învăţătorul nu are altă posibilitate, decât aceea de a lăsa omul în voia lui un timp, şi deci de a nu-l mai feri de umilirile sigure care-l aşteaptă. De multe ori aceasta este singura cale de salvare.

Şase în locul al cincilea înseamnă:

Nebunia copilărească aduce noroc.

Un om cu experienţă care caută învăţătură într-un mod copilăresc şi nepretenţios acţionează corect. Pentru că, cel ce se pune sub autoritatea unui învăţător, renunţând la orice aroganţă,va avea în mod sigur de câștigat.

Nouă sus înseamnă:

Atunci când pedepseşti nebunia, nu face exces de zel.

Singurul lucru avantajos este excluderea abuzului de putere.

Se ajunge câteodată şi în situaţia în care un zănatic incorigibil trebuie pedepsit, pentru că cine nu vrea să asculte de vorbă bună va afla acelaşi lucru cu usturimea pielii lui. Însă nu te lăsa stăpânit de mânie atunci când pedepseşti. Fii obiectiv şi evită orice exces nejustificat. Pedeapsa nu este un scop în sine; ţelul ei este însuşirea unui comportament corespunzător.

Acest sfat se adresează atunci când este vorba de educaţia cuiva, dar şi atunci când un guvern este silit să ia măsuri împotriva populaţiei vinovate de anumite excese. Intervenţia autorităţii trebuie să fie preventivă şi să aibă drept scop instalarea liniştii publice.

[space size=”150px”]

5

AŞTEPTAREA*

(*În faţa primejdiei, forţa nu se grăbeşte, ci ştie să aştepte, în timp ce slăbiciunea cade în agitaţie.)

Nori urcând pe cer:

imagine a AŞTEPTĂRII

Mănâncă şi bea, fii voios şi bine dispus.

Când norii se îngrămădesc pe cer, e semn că va ploua. Atunci nu mai e nimic altceva de făcut, decât să aştepţi să cadă ploaia. La fel este şi în viaţă când un destin se află în desfăşurare. Dacă nu s-a împlinit încă vremea, n-are rost să-ţi faci griji şi să te sileşti să-ţi modelezi viitorul; mai potrivit este să-ţi aduni puterile trupului, mâncând şi bând şi pe cele ale spiritului, fiind bine dispus. Soarta vine de la sine şi în momentul acela trebuie să fii gata.

Situaţia în care te afli:

AŞTEPTAREA.

Dacă ești sincer, ai atunci şi lumină şi izbândă.

Statornicia e aducătoare de noroc.

Este avantajos să traversezi marile ape.

Aşteptarea nu e speranţă zadarnică, ci este certitudine interioară. Această certitudine lăuntrică îţi dă lumina care conduce la reuşită şi te determină să perseverezi cu acea tenacitate care aduce norocul şi dăruieşte puterea de a străbate marile ape.

Ai în faţă un pericol ce trebuie depăşit. Slăbiciunea şi nerăbdarea sunt neputincioase. Numai dacă eşti puternic o vei scoate la capăt, numai aşa te poţi ţine tare până la sfârşit; iar această tărie ţi-o dă siguranţa interioară şi sinceritatea cu tine însuţi. Când eşti în stare să priveşti lucrurile aşa cum sunt (fără iluzii şi fără autoînşelare) din evenimente se revarsă o lumină graţie căreia poţi găsi calea succesului. Aceasta trebuie urmată de o acţiune hotărâtă şi perseverentă, pentru că doar atunci când înfrunţi decis destinul îl poţi birui. Atunci poţi străbate apele cele mari, adică poţi lua deciziile care se impun şi poţi ţine piept pericolelor.

Transformările situaţiei:

Nouă la început înseamnă:

Aşteptare pe pajişte. Este avantajos să rămâi în ceea ce durează.

Nici o învinuire.

Primejdia este încă departe, iar situaţia este, pentru moment, limpede. E totuşi ceva în aer, ceva care va să vină. Pe cât posibil e bine deci să-ţi păstrezi un ritm regulat de viaţă. Doar aşa vei evita orice risipire prematură a forţelor şi vei rămâne liber de obligaţiile sau de greşelile care ar constitui o slăbiciune mai târziu.

Nouă la al doilea loc înseamnă:

Aşteptare pe nisip.

Un pic de flecăreală.

Sfârșitul aduce noroc.

Primejdia se apropie încet, încet. Nisipul se află pe malul fluviului, iar fluviul simbolizează primejdia. Încep să se facă simţite anumite neplăceri. În astfel de momente uşor ia naştere o stare de nemulţumire generală, în care oamenii dau vina unii pe alţii. Cel care îşi abandonează atunci voinţa Cerului va avea parte numai de bine până la urmă; detractorilor cărora nu li se va face plăcerea de a li se răspunde, vor sfârşi în cele din urmă prin a tace.

Nouă la al treilea loc înseamnă:

Aşteptarea în mocirlă provoacă năvala dușmanului.

Mocirla, care este ceva deja îmbibat cu apa fluviului, nu este un loc bun pentru aşteptare. În loc să-ţi aduni propriile forţe pentru a trece apa dintr-o dată, ai făcut o încercare prematură al cărei rezultat nu te-a dus mai departe de mlaştină. O situaţie atât de neplăcută atrage dușmanii care, firește, vor căuta să o exploateze. Dar cu seriozitate şi prudenţă va fi posibil să te pui la adăpost de orice pagubă.

Şase la al patrulea loc înseamnă:

Aşteptare în sânge.

Ieşi din groapă.

Situaţia este extrem de gravă. A ajuns la cel mai înalt grad de periculozitate: este o problemă de viaţă şi de moarte. Trebuie să te aştepţi la o vărsare de sânge dintr-un moment într-altul. Nu se mai poate înainta, dar nici retragerea nu mai e cu putinţă; ca atunci când te afli într-o groapă. Nu-ţi rămâne decât să rezişti şi să laşi destinul să-şi urmeze cursul. Această atitudine, care evită o agravare a situaţiei prin acţiuni personale, este singurul mijloc de a ieşi din pericol.

Nouă la al cincilea loc înseamnă:

Aşteptare cu vin şi cu bucate.

Statornicia aduce noroc.

Chiar şi în mijlocul primejdiilor, se ivesc clipe de odihnă, când lucrurile merg mai bine. Dacă există putere lăuntrică, asemenea răstimpuri de calm pot fi exploatate pentru fortificarea propriei fiinţe, în vederea noilor lupte. Te poţi bucura de momentul de linişte, fără însă să uiţi de ţel numai pentru atât; a rămâne victorios înseamnă a fi perseverent.

La fel este şi în viaţa publică. Nu poţi dobândi totul dintr-o dată. Suprema înţelepciune constă în a da poporului momente de odihnă, momente ce sunt necesare pentru a putea duce munca la bun sfârşit.

Şase sus înseamnă:

Cazi în groapă.

Apar trei oaspeţi care nu erau invitați.

Cinstește-i și în cele din urmă, vei avea noroc.

Aşteptarea s-a terminat; pericolul nu mai poate fi ocolit. Vei cădea în groapă şi inevitabilul va trebui să se producă. Totul îţi va părea atunci că a fost zadarnic. Dar tocmai în aceste momente de dezastru va interveni o întorsătură neprevăzută. Fără să fi acţionat tu însuţi, va avea loc o intervenţie exterioară prin care vei ieşi din primejdie şi totul va merge bine. Chiar şi schimbările fericite se prezintă adesea sub o formă care pare ciudată la prima vedere.

[space size=”150px”]

6

CONFLICTUL*

(*Atributul a ceea ce este creator este forţa, iar a ceea ce este insondabil, pericolul, perfidia. Acolo unde perfidia are în faţă violenţa, se naşte conflictul.)

Cerul şi apa merg în sensuri opuse:

imagine a CONFLICTULUI

În tot ceea ce faci,

să ai în vedere începutul.

Cauzele profunde ale unui conflict sunt latente în tendinţele opuse ale celor două părţi aflate faţă în faţă. Când există astfel de tendinţe divergente, conflictul se va naşte în mod sigur. Deci, pentru a-l preveni, trebuie luat în considerare, de la bun început, fiecare element care intervine în situaţie. Astfel, drepturile şi datoriile părţilor trebuie stabilite cu mare precizie; aplicată unui grup, imaginea sugerează că, pentru evitarea conflictului, se cer armonizate tendinţele individuale şi eliminată astfel cauza profundă care opune părţile una alteia.

Situaţia în care te afli:

CONFLICTUL: ești sincer și întâlnești împotrivire.

De te opreşti prudent la mijlocul drumului, ai noroc.

De duci afacerea până la capăt, ai ghinion.

Este folositor să vezi omul de seamă.

Nu e bine să traversezi marile ape.

Când eşti implicat într-un conflict, singurul mijloc de salvare se află în prudenţă şi în forţa lăuntrică graţie cărora eşti tot timpul dispus să realizezi un compromis parcurgând tu jumătate din drum. A te lăsa implicat într-un conflict până la amara lui concluzie are consecințe rele, chiar dacă ai dreptate. Într-un astfel de caz este important să vezi un om nepărtinitor, a cărui autoritate este îndeajuns de puternică pentru a realiza un aranjament sau a hotărî tranşant, dar cu dreptate. În altă ordine de idei, în vremuri tulburi trebuie să te fereşti „de a traversa marile ape”, adică este preferabilă evitarea unor întreprinderi primejdioase, a căror reuşită ar impune o concentrare a forţelor. Conflictul paralizează forţa şi o împiedică să învingă pericolul din afară.

Transformările situaţiei:

Şase la început înseamnă:

Dacă nu prelungeşti nedefinit afacerea, parlamentările vor fi mai puţine.

La sfârșit, noroc

Cât timp conflictul este abia la începuturile sale, cel mai bine este să-i grăbeşti rezolvarea. Mai ales dacă adversarul este mai puternic decât tine!

Nouă la al doilea loc înseamnă:

Nu poţi lupta; cedează și întoarce-te acasă.

Oamenii din orașul tău, trei sute de case, vor fi feriți.

Într-o luptă împotriva unui adversar superior, retragerea nu este dezonorantă. Când te retragi la timp eviţi consecinţele neplăcute. Dacă, mânat de un greşit sentiment al onoarei, ai provoca o luptă inegală, ți-ai atrage asupra ta întreaga nenorocire. Într-o astfel de situaţie, a ceda cu înţelepciune este un lucru bun pentru întreaga comunitate, pentru că în acest fel ea nu este antrenată în conflict.

Şase la al treilea loc înseamnă:

A te hrăni din virtutea celor de demult, aduce statornicie.

Primejdie. La sfârșit, noroc.

Dacă întâmplarea face să te afli în slujba unui împărat, nu căuta noi și noi munci.

Este un avertisment împotriva primejdiilor pe care le aduce tendința de expansiune. Doar ceea ce a fost câștigat în mod cinstit rămâne al tău în mod durabil. Fără îndoială, și acest lucru poate fi contestat, dar fiind într-adevăr al tău nu-ţi poate fi răpit. Pentru că nu poţi pierde ceva ce îţi aparţine prin puterea fiinţei tale. Dacă intri în slujba unui personaj important, fereşte-te să cauţi activităţi pentru tine însuţi. Munca să-ţi fie suficientă; onorurile lasă-le pentru alţii.

Nouă la al patrulea loc înseamnă:

Nu poți lupta!

Întoarce-te şi supune-te destinului.

Schimbă-ți purtarea și-ți vei afla liniștea în neabătută statornicie.

Noroc.

Neliniştea este dominanta sentimentelor tale interioare. Nu te simți bine acolo unde te afli și ai vrea să dobândeşti un loc mai bun protestând. Ai de-a face cu un adversar mai slab şi deci ai putea reuşi, dar nu vei lupta, pentru că nu vei găsi siguranţa şi justificarea interioară necesară. De aceea, vei renunţa şi te vei supune sorţii. Făcând aceasta îți vei schimba starea sufletească și vei găsi pacea în armonia legii eterne. Ceea ce-ți va aduce noroc!

Nouă la al cincilea loc înseamnă:

A lupta în faţa lui aduce noroc.

Puternic şi drept, cel care mediază. conflictul are puterea de a asigura dreptatea. I te poţi supune cu toată încrederea, astfel că, prezentându-i problema, dacă ai dreptate, câştigul va fi de partea ta.

Nouă sus înseamnă:

Chiar dacă, din întâmplare, vei primi cu împrumut o curea de piele, la sfârşitul dimineţii, de trei ori îţi va fi răpită.

Ai dus conflictul până la sfârşit şi ai obţinut câştig de cauză. Dar norocul, în acest caz, este de scurtă durată, pentru că eşti atacat din nou şi din nou, fără încetare, ceea ce generează lupte fără de sfârşit.

[space size=”150px”]

7

OȘTIREA

În mijlocul pământului, apa:

imagine a OŞTIRII

Măreşte-ţi popularitatea prin generozitate faţă de cei care constituie poporul tău.

Apa din adâncuri este prezentă, dar nu este vizibilă la suprafaţa pământului. Tot aşa, puterea războinică a unui neam sălăşluieşte nevăzută în mulţimea fiilor lui; la vreme de primejdie, orice ţăran se preface în soldat, pentru ca la sfârşitul bătăliei să se reîntoarcă la coarnele plugului. Cel care se dovedeşte generos faţă de poporul său îi câştigă dragostea, iar un popor care trăieşte sub un regim moderat devine puternic şi energic. Doar o naţiune prosperă din punct de vedere economic poate constitui o forţă armată considerabilă. Puterea ţării trebuie deci cultivată prin favorizarea relaţiilor economice ale populaţiei şi prin exercitarea binevoitoare a autorităţii. Numai această legătură nevăzută între stăpânire şi popor face posibilă biruinţa într-un război.

Situaţia în care te afli:

OSTIREA are nevoie de tenacitate şi de un om puternic.

Succes fără învinuiri.

O armată este o masă de oameni care doar organizată devine cu adevărat o armată. Fără o disciplină fermă nu se poate ajunge la nimic. Dar ea nu poate fi impusă prin constrângere şi violenţă; e nevoie de un om puternic, de un comandant abil, către care să se îndrepte toate inimile, care să trezească entuziasmul și care să țină armata în ascultare. Însă, pentru a-şi putea desfăşura talentul, şi el are nevoie de încrederea fără rezerve a suveranului care trebuie să-i cedeze întreaga autoritate pe toată durata războiului.

Dar un război este totdeauna ceva primejdios şi de aceea nu trebuie pornit cu uşurinţă, ci utilizat doar atunci când nici un alt mijloc nu mai este cu putinţă. Un conducător cu experienţă va lămuri poporul asupra dreptăţii cauzei comune, şi-i va pune în faţă un scop limpede şi lesne de înţeles. Doar atunci când există un ţel precis, pentru care poporul se poate expune conştient, se nasc unitatea şi forţa ce duc la victorie.

Transformările situaţiei:

Şase la început înseamnă:

În armată trebuie să domnească ordinea.

Dacă aceasta nu este satisfăcătoare, urmează dezastrul.

La începutul unei întreprinderi războinice trebuie să domnească ordinea. Este nevoie de o cauză dreaptă, şi pornind de la aceasta, coordonarea trupelor trebuie să fie temeinic organizată, altfel eşecul va fi inevitabil.

Nouă la al doilea loc înseamnă:

În mijlocul oştirii.

Noroc. Fără învinuiri.

Împăratul acordă o întreită decorație.

Comandantul trebuie să se găsească în mijlocul armatei sale, să fie în contact direct cu ea, să împartă cu oamenii pe care îi conduce toate cele bune şi cele rele. Numai în acest chip va fi la înălţimea grelelor responsabilităţi care apasă asupra lui. La toate acestea, el are nevoie de încuviinţarea şi de sprijinul suveranului. Distincţiile pe care le primeşte de la acesta sunt legitime şi nu constituie doar un privilegiu acordat persoanei sale ci, prin el, este onorată întreaga armată în mijlocul căreia se află.

Şase la al treilea loc înseamnă:

Armata transportă la întâmplare cadavre într-un car. Nenoroc.

Dacă autoritatea şi-au arogat-o alţii şi nu mai emană de la cel care a fost chemat să o exercite, aceasta duce la nenoroc. Aceasta se întâmplă atunci când cineva se amestecă la comandă în locul șefului desemnat sau, și mai rău, atunci când în oştire mulţimea se preface în şef.

Şase la al patrulea loc înseamnă:

Armata bate în retragere.

Fără învinuiri.

Atunci când te afli în faţa unui inamic superior şi lupta cu el este fără speranţă, o retragere în bună rânduială este singura hotărâre potrivită, căci fereşte armata de pierderi şi chiar de risipire. Să angajezi cu orice preţ o bătălie fără sorţi de izbândă, nu este deloc semn de putere şi nici măcar de curaj.

Şase la al cincilea loc înseamnă:

E vânat pe câmp şi e folositor să fie prins. Fără învinuiri.

Cel mai experimentat, să conducă oastea; cel mai neexperimentat, să care morții.

Altfel, în ciuda perseverenţei, nu vei avea parte decât de nenorocire.

Vânatul şi-a părăsit adăpostul obişnuit, pădurea, şi dă năvală în câmp, devastându-l. Această imagine evocă o invazie a inamicului. În acest caz lupta şi pedeapsa energică sunt perfect legitime. Totuşi, războiul trebuie dus conform regulilor şi nu ca o încăierare brutală, unde fiecare se bizuie doar pe el însuşi, pentru că, în acest caz, în ciuda perseverenţei şi curajului, nu ar conduce decât la nenorocire. Armata să fie orânduită de un comandant cu experienţă, iar războiul ţinut în frâu cu fermitate. Nu trebuie ca gloata să ucidă şi să căsăpească tot ce-i cade în mână, fiindcă paguba va fi atât de mare, încât te va ameninţa dezastrul.

Şase sus înseamnă:

Marele domnitor împarte porunci, ctitorește țări, dăruiește pământuri.

Dar nu urcă oameni de rând în scaune de cinste.

Războiul a avut un sfârșit fericit, s-a câștigat victoria. Împăratul împarte credincioşilor lui averi şi domenii. Dar când face aceasta este important să nu aducă la putere oameni de rând; lor li se poate plăti serviciul cu bani. Dar, pentru a evita riscul unor abuzuri, să nu li se acorde pământuri sau privilegii.

[space size=”150px”]

8

SOLIDARITATEA

Apa se află pe pământ:

imagine a SOLIDARITĂŢII

Astfel și împărații de odinioară au dăruit ținuturi întregi și prieteşug au legat cu ceilalţi domnitori.

Aşa cum apele aflate pe suprafaţa pământului îşi unesc firele de îndată ce o pot face, aşa cum cei slabi se unesc pentru a se întrajutora şi aşa cum, uniţi fiind, se supun voinţei unei personalităţi puternice graţie căreia îşi găsesc o împlinire a propriei lor naturi, la fel, orice organizare socială, din antichitate şi până astăzi, se bazează pe acest principiu al uniunii între vasali şi suzerani. Comunitatea de interese face ca diverşii indivizi să se simtă membrii unui tot unic. Puterea centrală a acestui tot trebuie să vegheze ca fiecare membru al lui să-şi găsească un loc şi un interes real în uniune, aşa cum era cazul în relaţiile dintre împăraţii Chinei antice şi vasalii lor.

Situaţia în care te afli:

SOLIDARITATEA aduce câștig.

Mai cercetează încă o dată oracolul, ca să afli dacă vei avea parte de măreție, trăinicie, și statornicie; atunci nu va fi nimic de învinuit.

Cei nesiguri se apropie încet-încet.

Cine vine prea târziu dă de necaz.

Oamenii trebuie să se asocieze între ei pentru a se completa reciproc şi pentru a fi de folos unii altora. O astfel de uniune impune prezenţa unui centru în jurul căruia aceştia să se grupeze. Dar a deveni un centru pentru oameni este un lucru deosebit de serios şi plin de responsabilitate. Impune măreţie interioară, logică şi forţă. De aceea, dacă vrei să-i uneşti pe ceilalţi în jurul tău, cercetează-te mai întâi pe tine însuţi şi află dacă eşti la înălţimea dorinţei tale. Altfel, dacă vei voi să-i aduni pe ceilalţi fără să ai pecetea vocaţiei, vei provoca mai multă confuzie şi tulburare decât dacă nu ar fi avut loc nici o unire.

Dar, acolo unde există un autentic punct de adunare, poţi vedea cum cei şovăitori se apropie de la sine, puţin câte puţin, chiar dacă la început mai ezită. Iar aceia care sosesc prea târziu… vor simţi singuri dezavantajele. Relaţiile se leagă şi se întăresc urmând legi interne precise. Se consolidează experienţe comune. Iar cine întârzie prea mult şi nu mai poate avea parte de aceste experienţe de început, va avea de pătimit atunci când va da de uşi închise.

Pe de altă parte, cel care a recunoscut necesitatea unei regrupări, dar nu simte în el forţa de a acţiona în calitate de centru de uniune, are datoria să se alăture unui grup organic constituit*. (*«Ţinteşte totdeauna spre Tot; iar dacă nu poţi fi tu însuţi un tot, alătură-te unuia spre a-l sluji».)

Transformările situaţiei:

Şase la început înseamnă:

Ține-te alături de el, dar cu inimă deschisă și cu bună credință. Nu este nimic rău în aceasta.

Adevărul este ca strachina plină.

În cele din urmă norocul vine din afară.

Deplina sinceritate este baza potrivită pentru a lega relaţii cu o altă persoană. Această dispoziţie sufletească, asemănătoare unei străchini pline, în care conţinutul este totul, iar forma goală nimic, se exprimă prin putere lăuntrică, nu prin cuvinte abile. Iar această putere este atât de mare încât atrage norocul din afară.

Şase la al doilea loc înseamnă:

Fii din suflet alături de el.

Statornicia aduce noroc.

Atunci când răspunzi în mod potrivit şi statornic poruncilor şi îndemnurilor stăpânului tău, relaţiile tale cu ceilalţi se interiorizează, şi nu te pierzi pe tine însuţi. Dar, dacă vei căuta alianţe cu ceilalţi, mânat de ambiţii fără scrupule, îţi vei pierde demnitatea şi aceasta nu va face nimic altceva decât să te înjosească.

Şase la al treilea loc înseamnă:

Te alături acelora care nu sunt ceea ce trebuie.

Te afli alături de oameni care nu împărtășesc ideile şi preocupările tale. Într-o asemenea situaţie trebuie să ai grijă ca puterea obişnuinţei să nu te împingă la o prea mare familiaritate cu ei. Altfel, urmările vor fi dintre cele mai supărătoare. Singura purtare potrivită faţă de ei este cea de sociabilitate fără intimitate. Doar aşa îţi vei păstra libertatea necesară viitoarelor relaţii cu cei egali ţie.

Şase la al patrulea loc înseamnă:

Arată că ești alături de el.

Stăruința aduce norocul.

Relaţiile tale cu un om care este centru de raliere sunt deja solid constituite. Se poate, şi chiar trebuie, să îţi arăţi dependenţa faţă de el în mod deschis, public chiar. Fii ferm pe poziţie şi nu te lăsa indus în eroare de nimic.

Nouă la al cincilea loc înseamnă:

Manifestare a solidarității.

Împăratul aflat la vânătoare hăituiește vânatul doar din trei laturi și renunță la vânatul care fuge în faţă.

Cetățenii nu au nevoie de avertismente. Noroc.

Era obiceiul în vechea Chină ca, la vânătorile organizate pentru împărat, să se hăituiască vânatul doar din trei părţi. Animalele gonite puteau fugi pe latura a patra. Cele care nu o luau într-acolo, trebuiau să se strecoare printr-un fel de poartă în spatele căreia le pândea împăratul, gata să tragă. Doar acele animale erau ucise. Celelalte erau lăsate să se ducă. Acest obicei corespundea purtării împăratului: el nu voia să transforme vânătoarea în masacru; ucidea doar jivinele care, într-un fel, se ofereau singure.

Asemănător este descrisă aici o persoană cu o influenţă deosebit de puternică, spre care se îndreaptă oamenii. Dacă cineva vine spre el, îl primeşte; dacă nu, îl lasă să se ducă. Nu roagă pe nimeni, nu linguşeşte pe nimeni; toţi vin de bunăvoie, absolut de bună voie. In acest fel se stabileşte o subordonare liber consimţită a celor care se îndreaptă spre el.

Oamenii nu trebuie constrânși, ci lăsaţi să îşi exprime liber propriile sentimente. Iar pentru aceasta nu e nevoie de organizare politică. Supuşii sunt sincer devotaţi stăpânului lor. Această libertate a alegerii trebuie cultivată în general şi în viaţă. Nu e nevoie să vânezi favoarea oamenilor. Dacă dezvolţi în tine însuţi puritatea şi forţa necesară pentru a crea un centru de uniune, oamenii care-ţi sunt sortiţi, ţi se vor alătura de la sine.

Şase sus înseamnă:

Nu ai disponibilitatea de a sta umăr lângă umăr cu ceilalţi.

Nenoroc.

Când ai ratat începutul şi rămâi ezitant şi temător în faţa perspectivei unei dăruiri de sine veritabile şi fără rezerve, vei avea de regretat mai târziu.

[space size=”150px”]

9

PUTEREA DE ÎMBLÎNZIRE A CELUI MIC*

(*Hexagrama prezintă o situaţie În care, graţie blândeţii, un element slab ţine în frâu, trecător, un element tare.)

Sus pe cer se rostogoleşte vântul:

imagine a PUTERII DE ÎMBLÎNZIRE ACELUI MIC

Rafinează-ţi aspectul exterior al ființei tale.

Vântul îngrămădeşte norii pe cer, dar nu este îndeajuns de puternic pentru a-i face să slobozească ploaia. Asemănător, în vremurile când o acţiune exterioară însemnată nu este posibilă, nu-ţi rămâne altceva de făcut decât să-ţi rafinezi expresia fiinţei proprii, împlinind lucruri mărunte.

Situaţia în care te afli:

PUTEREA DE ÎMBLÎNZIRE A CELUI MIC poartă în sine reușita.

Nori groşi, dar nu vine nici o ploaie dinspre ţinutul nostru de la soare-apune.

Comparaţia este luată din situaţia Chinei în timpul unui împărat care, deşi originar din apus, se afla în răsărit, la curtea unui tiran puternic. Ceasul marilor acţiuni nu venise încă. Putea doar să-l ţină în frâu pe tiran, până la un anumit punct, cu sugestii purtând pecetea blândeţii. De aici şi imaginea norilor vălătuciţi urcând spre cer, dar care, pentru moment, nu slobozesc ploaia. Totuşi, situaţia nu e defavorabilă, ci lasă să se întrevadă succesul final. Dar mai sunt piedici în cale, şi de aceea se poate lucra doar prin umilul mijloc al sugestiilor pline de duhul blândeţii.

Transformările situaţiei:

Nouă la început înseamnă:

Revenire pe drum. Cum să fie ceva de învinuit în asta?

Noroc.

Stă în natura fiinţei strădania de a înainta. Dar procedând astfel, se loveşte de obstacole. Revine deci pe drumul ce corespunde situaţiei sale, drum pe care se simte liberă să meargă înainte sau să se retragă. E lucru bun şi cuminte să nu cauţi să dobândești nimic cu de-a sila, pentru că o astfel de purtare e aducătoare de noroc.

Nouă la al doilea loc înseamnă:

Se lasă dus spre drumul de întoarcere.

Noroc.

Ţi-ar place să mergi înainte. Dar, înainte de-a avansa, observă mai întâi ce se întâmplă cu alţi oameni, având aceeaşi fire sau situaţie cu a ta. Dacă efortul de înaintare nu este convenabil pentru moment, un om inteligent şi hotărât nu va risca un usturător eşec, ci se va retrage. Gest plin de foloase, pentru că nu-ţi pierzi stăpânirea de sine.

Nouă la al treilea loc înseamnă:

Sar spiţele de la roata carului.

Bărbatul și femeia se încruntă unul către celălalt.

Se încearcă din răsputeri o înaintare mizându-se pe faptul că forţa de obstrucţie este încă mică. Dar această tentativă de atac prin surpriză este sortită eşecului. Circumstanţele exterioare împiedică progresul, aşa cum un car nu va putea înainta dacă spiţele roţilor lui se rup una câte una. Fireşte, nu este o situaţie favorabilă; chiar dacă, profitând de circumstanţe, ai putea reuşi, prea multe dificultăți vor fi de întâmpinat, pentru ca rezultatul în ansamblu să poată fi favorabil. Într-un asemenea caz nici măcar o persoană puternică nu-şi poate utiliza energia pentru a exercita o influenţă asupra anturajului său. Ar avea de îndurat o respingere jignitoare tocmai acolo unde conta pe o victorie facilă. Un pas greşit, datorat nesupunerii la semnele destinului.

Şase la al patrulea loc înseamnă:

Dacă eşti sincer, sângele dispare şi teama se îndepărtează.

Fără învinuiri.

Dacă te afli în poziţia dificilă şi plină de responsabilităţi a unui sfetnic alături de un personaj puternic, trebuie să-l dirijezi într-un mod care să conducă la triumful dreptăţii. Treci printr-o mare primejdie, asemănătoare aceleia care duce la vărsare de sânge. Totuşi, puterea adevărului şi a sincerităţii eliberate de interesul personal, impresionează atât de mult, încât strădaniile îşi ating ţelul şi orice pericol sau temere se risipesc.

Nouă la al cincilea loc înseamnă:

Dacă te simți sincer și din inimă legat de cineva,

eşti bogat întru semenul tău.

Loialitatea conduce la legături solide, pentru că persoanele respective se completează una pe alta. La partenerul mai slab, loialitatea se traduce prin devotament, iar la cel mai puternic prin fidelitate. Această completare conduce la adevărata bogăţie care se manifestă prin aceea că nu o păstrezi egoist, doar pentru tine însuţi, ci în comun cu aproapele tău. Bucuria împărtăşită este bucurie înmiită.

Nouă sus înseamnă:

Vine ploaia, vine odihna.

Virtutea firii a făcut totul.

Pe femeia trufaşă o paşte pierzania.

Luna e aproape plină.

Dacă continui drumul, nenoroc.

Bătaia vântului a adus ploaia; atingându-ţi ţelul urmărit ai ajuns într-o situaţie stabilă. Dă-ţi seama că aceste rezultate au fost obţinute pas cu pas, printr-o acumulare progresivă de mici acţiuni născute din respectul purtat unui caracter înalt şi că un astfel de succes, clădit piatră cu piatră, impune multă prudenţă. Să nu te laşi pradă iluziei că te poţi baza pe el. Cel care a dobândit victoria, nu trebuie să se laude cu ea, pentru că aceasta-i aduce tot felul de primejdii. Şi Luna plină se menţine în opoziție directă cu Soarele, iar declinul ei este inevitabil. În astfel de situaţii, mulţumeşte-te cu rezultatul obţinut. A merge mai departe, înainte de vremea potrivită, ţi-atrage nenorocul.

[space size=”150px”]

10

COMPORTAMENTUL

Sus cerul, jos lacul:

imaginea pentru COMPORTAMENT

Fă deosebire între sus şi jos

şi întăreşte astfel spiritul poporului.

Între cer şi pământ se manifestă o diferenţă de înălţime care ţine de însăşi natura lor şi deci nu poate împinge la nici un fel de invidie. Analog, deosebirile de valoare între oameni sunt inevitabile. O egalitate generală este imposibil de realizat, important este ca diferenţele de nivel din societatea omenească să nu fie arbitrare sau nedrepte pentru că, într-un astfel de caz, invidia şi lupta sunt consecinţe inevitabile. Dimpotrivă, când diferenţele vizibile sunt justificate prin valori interioare, iar meritul personal este regula care determină rangul exterior, oamenii îşi regăsesc repede calmul, iar ordinea se restabileşte în societate.

Situaţia în care te afli:

Mergi pe coada tigrului și nu te muscă. Succes.

Situaţia este cu adevărat dificilă. Puterea cea mai mare şi slăbiciunea cea mai mare sunt în contact direct. Cel slab îl urmăreşte îndeaproape pe cel puternic şi îl tot sâcâie. Dar cel puternic nu o ia în nume de rău, nu ripostează cu duritate, pentru că relaţia este veselă şi nu răneşte. Situaţia corespunzătoare în societatea omenească este aceea în care ai de-a face cu oameni nesociabili şi chiar inaccesibili. O conduită frumoasă şi agreabilă duce la succes, chiar şi cu oamenii uşor iritabili.

Transformările situaţiei:

Nouă la început înseamnă:

Mergi fără dificultate.

Înaintezi fără învinuiri.

Te găseşti în situaţia în care nu ai încă obligaţii sociale. Dacă comportamentul este simplu, rămâi liber de astfel de obligaţii şi-ţi poţi urma în linişte înclinaţiile inimii pentru că există forţa interioară care garantează succesul, în ciuda unei situaţii de început foarte umile.

Atunci când eşti mulţumit cu simplitatea vieţii, se poate înainta fără teama de a fi învinuit în vreun fel. Dar atunci când cineva nu se simte satisfăcut cu o situaţie modestă şi caută să iasă din condiţia în care se găseşte, fără a urmări un ideal nobil, devine în mod fatal arogant şi iubitor de lux dacă-şi atinge scopul. Iată de ce progresul aceluia poartă stigmatul blamului. Dimpotrivă, omul virtuos este satisfăcut de acţiunea săvârşită cu simplitate; iar dacă prin aceasta îşi realizează scopul, împlineşte o operă valoroasă şi totul este bine.

Nouă la al doilea loc înseamnă:

Mergi pe drum tare şi întins.

Statornicia unui om neînsemnat aduce noroc.

Aici este indicată situaţia unui înţelept solitar. El se ţine departe de agitaţia lumii, nu caută nimic, nu doreşte nimic de la nimeni şi nu se lasă orbit de scopuri seducătoare. Este consecvent cu el însuşi şi păşeşte pe un drum ferm, fără să sufere asalturile lumii. Fiind mulţumit în el însuşi şi neprovocând destinul, rămâne ferit de complicaţii.

Şase la al treilea loc înseamnă:

Chiorul poate vedea, şchiopul poate merge.

Calci pe coada tigrului şi acesta te mușcă. Ghinion.

Numai un războinic lucrează astfel pentru prinţul său.

Desigur, vede şi cel cu un singur ochi sănătos, dar nu îndeajuns de bine; merge şi cel şchiop, dar nu ca să ajungă în frunte. Dacă un om suferind de astfel de infirmităţi se crede la fel de tare ca unul sănătos, se expune pericolelor de tot felul şi atrage asupra lui nenorocirea. A înfrunta ceva peste puterile tale, sau fără să-ţi socoteşti propriile posibilităţi, se poate admite numai în cazul unui războinic care se bate pentru prinţul său.

Nouă la al patrulea loc înseamnă:

Calcă pe coada tigrului.

Prudenta conduce la succes.

Este vorba de o întreprindere riscantă. Forţa lăuntrică necesară există. Dar ea trebuie dublată de o atitudine exterioară prudentă pentru a birui primejdia, mergând înainte până la atingerea ţelului.

Nouă la al cincilea loc înseamnă:

Mergi hotărât; perseverenţa să aibă conștiința clară a primejdiei!

Eşti obligat la un mers hotărât. Dar făcând aceasta trebuie să fii conştient tot timpul de primejdia legată de o asemenea atitudine. Doar conştiinţa primejdiei face posibil succesul.

Nouă sus înseamnă:

Caută cu grijă la drumul tău și cercetează semnele favorabile.

Noroc, atunci când totul este gata.

Ceea ce aveai de făcut a ajuns la capăt. Ca să afli rezultatul, fă o analiză retrospectivă pentru că nimeni nu se cunoaşte pe sine însuşi. Doar consecinţele activităţii şi roadele faptelor tale îţi vor permite o apreciere corectă asupra posibilităţilor pe care poţi conta.

[space size=”150px”]

11

PACEA*

(*Această hexagramă este asociată primelor luni ale anului chinezesc (februarie-martie), în cursul cărora puterile naturii pregătesc o nouă primăvară.)

Cerul şi pământul se unesc:

imaginea PĂCII

Astfel suveranul împarte și desăvârșește, cursul cerului şi al pământului,

înlesnind şi orânduind darurile, şi ajutând astfel poporul.

Cerul şi pământul îşi unesc influenţele, ceea ce produce o epocă de înflorire şi de prosperitate generală. Omul împarte timpul şi spaţiul în anotimpuri şi puncte cardinale limitând şi stăpânind astfel abundenţa fenomenelor. Această acţiune asupra naturii se întoarce spre binele omului.

Situaţia în care te afli:

PACEA. Cel mic pleacă,

cel mare vine.

Noroc. Succes.

Este epoca când cerul şi pământul îşi unesc puterile și calitățile într-o intimă armonie. Iar din aceasta se naște pacea și binecuvântarea pentru toate fiinţele.

În lumea oamenilor este un moment al înţelegerii sociale. Cei mari se apleacă spre cei umili, iar cei umili şi neînsemnaţi nutresc sentimente prieteneşti pentru cei mari; fiecare dintre cele două părţi primeşte ceea ce i se cade, în aşa fel încât orice ostilitate se risipeşte. Atunci când în societate cei buni ocupă un loc central şi ţin frâiele puterii, chiar şi cei răi ajung sub influenţa lor şi se fac mai buni. Când într-un om domneşte spiritul care coboară din cer, chiar natura trece sub influenţa lui şi-şi reia locul ce-i aparţine.

Altfel spus, lucrurile rele se pregătesc să plece, iar cele bune intră în scenă; aceasta aduce noroc şi succes.

Transformările situaţiei:

Nouă la început înseamnă:

Dacă smulgi o mână de iarbă, tragi cu ea şi o bucată de pământ.

Fiecare cu neamul lui. A întreprinde ceva este aducător de succes.

La vreme de belşug, orice om de valoare chemat la o funcţie de conducere atrage spre el pe cei ce-i împărtăşesc opiniile, la fel ca atunci când tragi un smoc de iarbă: se trage întotdeauna şi pământul din jur din cauza rădăcinilor întreţesute ale ierburilor alăturate. În astfel de momente, în care o acţiune pe scară mare devine posibilă, este bine să ieşi pe scena vieţii şi să săvârşeşti acolo o mare lucrare.

Nouă la al doilea loc înseamnă:

Îndură cu blândețe pe cei neciopliţi, treci cu hotărâre fluviul, nu neglija ceea ce este departe şi nu lua seama la cei din jur.

Vei reuşi astfel să mergi pe calea de mijloc.

În epocile de prosperitate, este important, în primul rând, să ai măreţia sufletească de a suporta chiar şi pe cei nedesăvârşiţi. Într-adevăr, pentru un mare maestru nu există nimic din care el să nu poată aduce ceva la lumină. Dar această mărinimie nu înseamnă deloc delăsare sau slăbiciune. Tocmai la vreme de spor şi belşug trebuie să fii gata de mari şi primejdioase întreprinderi, cum ar fi traversarea unui fluviu. Nu este bine să neglijezi cele ce sunt departe, ci să ai grijă de tot. Păzeşte-te în special de facţiuni şi de influenţe de gaşcă sau de clan. Chiar dacă punctele de vedere ale unei familii sunt, în general, aceleaşi cu ale membrilor ei, ele nu trebuie să constituie un bloc ostil altora; există o datorie de împlinit pentru fiecare.

Nouă la al treilea loc înseamnă:

Nu există câmpie care să nu ajungă la un țărm, nici dus care să nu fie urmat de întors.

Fără de pată este cel neclintit în primejdii.

Nu te întrista în fata unui astfel de adevăr, ci bucură-te de fericirea pe care o ai încă.

Tot ceea ce este pământesc este supus schimbării. Aceasta este legea eternă pe pământ. Fără îndoială, răul poate fi înăbuşit, dar nu poate fi definitiv înlăturat: el revine. O astfel de observaţie ţi-ar putea provoca melancolia, dar nu trebuie să fie aşa. Ea trebuie doar să te împiedice de a te lăsa orbit de fericire sau bunăstare. Dacă îţi păstrezi vie în minte ideea pericolului, vei rămâne netulburat şi nu vei comite greşeli. Atât timp cât fiinţa lăuntrică se păstrează mai puternică şi mai bogată decât bunăstarea exterioară, atât timp cât vei rămâne lăuntric superior destinului, fericirea îţi va fi fidelă.

Şase la al patrulea loc înseamnă:

Se coboară bătând din aripi, fără a se făli cu bogăţia sa, în unire și în înțelegere cu vecinul său, candid și sincer.

În perioadele de încredere mutuală cei mari devin foarte prietenoşi şi comunică direct cu cei simpli. Această purtare nu este provocată de împrejurări exterioare, ci corespunde unei dispoziţii intime. Atunci contactul se stabileşte fără nici o constrângere, pentru că se sprijină pe o convingere profundă.

Şase la al cincilea loc înseamnă:

Suveranul Yi își dă fiica în căsătorie.

Acest fapt aduce binecuvântare și noroc suprem.

Suveranul Yi este cel care hotărâse că prinţesele imperiale, deşi superioare în rang soţilor lor, trebuie să li se supună la fel ca toate soţiile. Şi în aceasta este o aluzie la adevărata unire dintre sus şi jos, unire ce aduce binecuvântare şi fericire.

Şase sus înseamnă:

Zidul cade înapoi în groapă: nu folosi arma ta acum.

Vestește-ți poruncile în cetate.

Perseverenta îți va aduce umilire.

Schimbarea a început. Zidul cetăţii cade la loc, în groapa de unde a fost înălţat. Asumă-ţi destinul şi nu încerca să-l stăvileşti printr-o rezistenţă violentă. Tot ceea ce-ți rămâne de făcut este să te menții într-un cerc cât mai restrâns. Dacă ai vrea să te opui cu tenacitate răului cu mijloacele obişnuite, atunci prăbuşirea ar fi şi mai teribilă, iar consecinţa directă, umilinţa.

[space size=”150px”]

12

STAGNAREA*

(*Hexagrama corespunde lunii a şaptea (august-septembrie), perioada În care anul a trecut de punctul său culminant şi pregăteşte veştedul toamnei.)

Cerul şi pământul nu se unesc:

imagine a STAGNĂRII

Pentru a scăpa de necazuri, retrage-te în intimitatea valorii tale și nu te lăsa cumpărat.

Atunci când neîncrederea domneşte în viaţa publică, urmare a influenţei exercitate de oamenii vulgari, orice activitate benefică este imposibilă, pentru că bazele sunt greşite. În asemenea circumstanţe nu te lăsa sedus de propuneri strălucitoare ce te invită să participi la afacerile cetăţii: sunt propuneri primejdioase pentru tine, pentru că nu-ţi vei putea însuşi modul meschin de comportament al celorlalţi. Iată de ce trebuie să-ţi ascunzi valoarea şi să te retragi la loc de taină.

Situaţia în care te afli:

STAGNARE. Oamenii răi nu-ți favorizează tenacitatea.

Cel puternic pleacă, cel mic vine.

Cerul şi pământul, cele de sus şi cele de jos nu mai au legături reciproce; toate lucrurile încremenesc, iar confuzia şi dezordinea domnesc pe pământ. Înăuntru se află întunericul, afară lumina; înăuntru slăbiciunea, afară tăria; la interior, vulgaritatea, la exterior, fiinţele pline de nobleţe. Puterea vulgului este în creştere, iar cea a fiinţelor nobile în descreştere. Dar cei nobili nu se lasă abătuţi de la principiile lor. Dacă nu mai au posibilitatea de a acţiona, consecvenţi principiilor lor, se retrag la adăpostul tainei.

Transformările situaţiei:

Şase la început înseamnă:

Dacă smulgi un smoc de iarbă, tragi cu el şi o bucată de pământ.

Fiecare cu spiţa lui.

Perseverența aduce noroc și succes.

Înțelegând necesitatea de a te retrage la timp, atunci când posibilităţile de a acţiona au dispărut, te cruţi de umiliri şi dobândești succes, pentru că ai ştiut să te pui la adăpost, în căuşul propriei tale valori.

Șase la al doilea loc înseamnă:

Cei de rând suportă şi tolerează;

Și pentru ei aceasta înseamnă noroc.

Stagnarea serveşte succesului marelui om.

Oamenii de rând sunt gata să linguşească slugarnic conducătorii. Dar ei s-ar acomoda şi cu un om de caracter, dacă acesta i-ar ajuta să-şi înlăture confuziile. Dar tu trebuie să înduri în linişte urmările stagnării, şi să nu te amesteci deloc cu vulgul. Nu acolo e locul tău. Acceptând să suferi direct, îţi asiguri succesul principiilor tale.

Şase la al treilea loc înseamnă:

Ei îndură rușinea.

Oamenii vulgari, care s-au ridicat folosind mijloace necinstite, nu pot fi la înălţimea responsabilităţii pe care şi-au atribuit-o. La început, fără să o recunoască pe faţă, încep să se simtă umiliţi. Este începutul unei schimbări în bine.

Nouă la al patrulea loc înseamnă:

Cel care lucrează la porunca Celui-prea-înalt, rămâne fără pată. Ființele cu firi asemănătoare se bucură de binecuvântare.

Cel care vrea să restabilească ordinea, trebuie să aibă această chemare şi să fie întărit cu autoritatea necesară. Atunci va fi favorizat de condiţiile respectivei perioade şi binecuvântarea de deasupra lui se va revărsa asupra tuturor celor care-i împărtăşesc opiniile. Însă cel ce vrea să se erijeze în reformator cu de la sine putere, s-ar putea să comită tot felul de greşeli şi să sufere eşecuri după eşecuri.

Nouă la al cincilea loc înseamnă:

Încremenirea se aproprie de sfârșit.

Pentru cel mare, destin norocos.

«Dar dacă totul se duce de râpă! Dar dacă totul se duce de râpă!»

De aceea îl leagă de un rug de mure.

Vremurile se schimbă. Omul capabil să restabilească ordinea a apărut. De acolo acel „destin norocos”. Dar tocmai în astfel de epoci de tranziţie trebuie să fii circumspect. Succesul nu poate fi consolidat decât printr-o extremă prudenţă; cea care-şi zice neîncetat: «Dar dacă totul se duce de râpă!». Când tai un rug de mure, din rădăcini răsar din nou lăstari foarte rezistenţi. De aceea succesul adevărat este simbolizat cu imaginea a ceva legat de tufa de mure.

La acest punct Confucius spune: «Primejdia apare atunci când te simţi prea sigur pe locul tău. Declinul apare acolo unde cauţi cu tot dinadinsul să-ţi păstrezi situaţia. Iar confuzia se naște atunci când cineva își are toate afacerile în ordine. Iată de ce nu trebuie să uiţi de pericole atunci când te afli în siguranţă, atunci când situaţia ta este stabilă, ci să te gândești mereu la încurcături, atunci când treburile îţi sunt în bună orânduială».

Nouă sus înseamnă:

Lâncezeala ia sfârșit.

La început batem pasul pe loc, apoi şanse bune.

Stagnarea nu durează veşnic, dar nu se sfârşeşte de la sine; e nevoie de un om în stare să-i pună capăt. În aceasta constă deosebirea între pace şi încremenire. Consolidarea păcii cere un efort permanent. Lăsată să evolueze fără nici o intervenţie, pacea s-ar transforma în stagnare şi decadenţă. Epoca decadenţei nu se preface însă spontan în pace şi prosperitate, ci sunt necesare eforturi pentru aşa ceva. Dacă vrem să domnească în lume ordinea, nu ne putem lipsi de efortul creator al omului.

[space size=”150px”]

13

COMUNIUNEA CU OAMENII

Cerul unit cu focul:

imagine a COMUNIUNII CU OAMENII

Orânduiește familiile și rostuiește fiecare lucru.

Cerul se mișcă în aceeași direcție ca focul și totuși este distinct de acesta. La fel cum aştrii luminoşi de pe cer slujesc la împărţirea timpului, comunitatea omenească trebuie să fie împărţită în mod organic. Ea nu poate fi un amestec de indivizi şi lucruri – ar fi un haos, nu o comunitate – ci o multiplicitate organizată.

Situaţia în care te afli:

COMUNIUNEA CU OAMENII în plină zi. Succes.

Este avantajoasă străbaterea marilor ape.

Binefăcătoare este puterea celui nobil.

Adevărata comuniune cu oamenii trebuie să fie stabilită pe baza unui interes cosmic. Nu obiectivele egoiste ale unui „eu” oarecare produc o comuniune durabilă între oameni ci ţelurile privind întreaga umanitate. De aceea s-a spus: «Comuniunea cu oamenii la lumina zilei este încununată de succes». Atunci când domneşte o astfel de înţelegere, întreprinderi primejdioase şi dificile, cum ar fi traversarea unor ape mari, pot fi duse la bun sfârşit. Totuşi, pentru a realiza o astfel de comuniune este nevoie de un conducător perseverent şi luminat, având ţeluri frumoase, care trezesc entuziasm, ţeluri pe care acesta ştie să le urmărească energic (Trigrama interioară are ca sens claritatea, trigrama exterioară, forţa.)

Transformările situaţiei:

Nouă la început înseamnă:

Comuniune cu oamenii la poartă.

Fără învinuiri.

O reuniune de oameni trebuie să înceapă în fata uşii. Toţi sunt la fel de aproape unii de alţii. Încă nu există ţeluri divergente şi încă nu s-au comis greşeli. Bazele oricărei uniuni trebuie să fie egal accesibile tuturor participanţilor; aranjamentele secrete aduc nenorociri.

Şase la al doilea loc înseamnă:

Comuniune cu oamenii în cadrul unui clan. Umilire.

Te paşte pericolul unei înţelegeri restrânse, bazată pe interese personale şi egoiste. Astfel de clanuri, care sunt închise şi nu se deschid tuturor, care trebuie să respingă o parte din oameni pentru a putea grupa pe ceilalţi, dau naştere la motivaţii josnice, şi, prin urmare, pe termen lung, conduc la umilire.

Nouă la al treilea loc înseamnă:

Ascunde arme în desiș, şi urcă pe dealul înalt din faţă.

Timp de trei ani nu se mai ridică.

Se întind în secret curse și din această cauză ești mereu la pândă. Ai de-a face cu un adversar dur, dar nu este indicat să ai gânduri ascunse şi să cauţi să iei pe altul prin surprindere. Un astfel de comportament presupune aceleaşi viclenii la adversar şi te depărtezi mereu de adevărata comuniune. Şi cu cât se prelungeşte această situaţie, cu atât te îndepărtezi mai mult.

Nouă la al patrulea loc înseamnă:

Urcă pe zid; nu poate ataca. Noroc.

Se apropie reconcilierea de după dezbinare. Mai sunt încă ziduri care despart cele două părţi dar dificultăţile sunt prea mari pentru a nu se ajunge într-o situaţie critică şi din aceasta la raţiune; şi tocmai pe aceasta se bazează şansa cea bună.

Nouă la al cincilea loc înseamnă:

La început, oamenii reuniţi într-o comuniune se vaită şi plâng, dar mai târziu râd.

După lupte mari, reuşesc să se întâlnească unul pe altul.

Este vorba de două ființe separate exterior, dar unite cu inima. Împrejurările vieţii le ţin departe una de alta. Între ele se înalţă multe obstacole şi piedici care le fac să plângă. Dar ele nu se lasă despărţite de nici o împotrivire şi rămân fidele una alteia. Deşi trebuie să plătească scump triumful asupra obstacolelor, totuşi vor învinge, şi tristeţea lor se va preface în bucurie atunci când vor putea să se reîntâlnească.

Confucius spune despre acest subiect: «Viaţa îl conduce pe om pe un drum foarte întortocheat. Cursul ei este câteodată simplu, alteori plin de piedici. Aici, un gând plin de miez se răsfiră falnic şi liber în cuvinte, dincolo cunoaşterea trebuie să se zăvorască-n tăcere. Totuşi, când două fiinţe sunt unite în intimitatea inimii lor, ele frâng chiar şi tăria fierului. Iar atunci când două fiinţe se înţeleg întru totul în adâncul inimii lor, cuvintele le sunt blânde și puternice, ca un parfum de orhidee».

Nouă sus înseamnă:

Comuniune cu oamenii pe pajişte.

Fără remușcări.

Lipseşte aici acel ataşament cald al inimilor. Suntem efectiv în afara comuniunii sufleteşti cu ceilalţi, dar ne aliem totuşi cu ei. Comunitatea nu cuprinde pe toată lumea, ci doar pe aceia care locuiesc împreună, în afara zidurilor cetăţii, de aceea scopul ultim al uniunii nu a fost încă atins. Dar nu trebuie să-ţi faci reproşuri; aliază-te comunităţii fără scopuri egoiste.

[space size=”150px”]

14

MAREA AVERE*

(*Cel care, ocupând un loc înalt, este totuși , umil și blând, vede venind spre el toate lucrurile.)

Foc sus pe cer:

imagine a MARII AVERI

Reprimă răul şi favorizează binele, ascultând astfel de voința cerului.

Soarele care, de sus din înălţimea cerului, luminează toate cele pe pământ, este imaginea marii avuţii. Dar o astfel de avere trebuie să fie bine administrată. Soarele aduce la lumină, în plină zi, şi binele şi răul. Pe de o parte, trebuie să combaţi şi să alungi răul, iar pe de alta, să favorizezi binele. Numai aşa împlineşti voinţa Divinităţii.

Situaţia în care te afli:

MAREA AVERE: reușită minunată.

Adevărata avere este cea decisă prin destin şi de aceea ceasul este atât de favorabil. Forţă la interior, claritate la exterior; aceasta aduce o reuşită minunată.

Transformările situaţiei:

Nouă la început înseamnă:

Fără legături cu ceea ce este vătămător nu va fi nimic de învinuit.

Cât nu uiţi de greutăţi, vei fi ferit și de blamare.

Cât timp nu faci nici o greşeală nu eşti nici învinuit, şi câtă vreme rămâi conştient de numeroasele dificultăţi pe care le ai de trecut, eşti ferit şi de riscul mândriei şi de cel al risipei; depăşeşti astfel orice motiv de blamare.

Nouă la al doilea loc înseamnă:

Un car mare de încărcat.

Poţi întreprinde ceva. Fără reproş.

Marea avuție nu constă numai în abundenta de bunuri de tot felul, ci şi în utilitatea lor practică. Atunci pot fi folosite în diverse întreprinderi şi sunt evitate încurcăturile şi greşelile. Imaginea carului mare, unde se pot îngrămădi atâtea lucruri şi cu care se poate călători până departe, se referă la ajutoare de nădejde, oameni aflaţi la înălţimea rolului ce le este încredinţat; pot fi încărcaţi cu responsabilităţi grele, lucru absolut necesar în marile întreprinderi.

Nouă la al treilea loc înseamnă:

Un prinţ oferă marea avere Fiului Cerului.

Un om mărunt nu o poate face.

Este calitatea deosebită a omului mărinimos a nu considera bunurile ca pe o proprietate personală, ci de a le pune la dispoziţia suveranului, pentru a fi folosite, de fapt, de colectivitate. Un om meschin în sufletul său este cu totul incapabil de astfel de sentimente. Pentru un astfel de om, o mare avere se transformă în pagubă, degenerează, pentru că în loc de a o oferi, vrea să o păstreze numai pentru el.

Nouă la al patrulea loc înseamnă:

El face deosebire Între el şi aproapele său.

Fără învinuiri.

Dacă ai vecini bogaţi şi puternici, aceasta îţi poate crea probleme. De aceea este bine să nu te uiţi prea mult în dreapta şi în stânga şi să eviţi eforturile de a-i concura. Această atitudine te va feri de greşeli.

Şase la al cincilea loc înseamnă:

Omul cu inima deschisă şi prietenos, dar care își păstrează totuși demnitatea, este norocos.

Situaţia este deosebit de favorabilă. Fără nici o constrângere exterioară, ci pur şi simplu datorită unei atitudini fireşti, ajungi foarte apropiat de oameni, cu care vei avea relații cu adevărat sincere. Totuși, din momentul prezenţei unei mari averi, doar bunăvoinţa nu mai este suficientă, deoarece poate fi însoţită de insolenţă, iar aceasta din urmă trebuie ţinută în frâu de demnitate.

Nouă sus înseamnă:

Este binecuvântat de cer. Noroc.

Nimic care să nu fie avantajos.

Este respectat cu veneraţie înţeleptul care se ţine departe de agitaţia lumii şi cel care, în plină putere şi bogăţie, rămâne un om modest. Cei ce fac aşa sunt favorizaţi de cer şi totul le merge bine.

Confucius spune referitor la aceasta: «A binecuvânta înseamnă a ajuta. Cerul ajută fiinţa abandonată Lui; oamenii îl ajută pe cel sincer. Cel ce s-a abandonat Cerului, care merge pe calea sincerităţii, care respectă oamenii merituoși, acela este binecuvântat. El va avea noroc și nimic dezavantajos nu va fi în acel noroc».

[space size=”150px”]

15

UMILINŢA

În mijlocul pământului se află un munte:

imagine a UMILINŢEI

Micșorează ce este prea mult și sporește ceea ce lipsește.

Apoi cumpăneşte lucrurile şi fă-le egale;

Pământul în care stă ascuns un munte nu lasă să se vadă bogăţia sa, pentru că înălţimea muntelui slujeşte la a echilibra adâncimea pământului; astfel, înălţimea şi adâncimea se compensează reciproc. La fel, dacă vrei să instalezi ordinea pe pământ trebuie să netezeşti opoziţiile sociale, surse de nemulţumire, şi să creezi situaţii drepte şi echitabile.

Situaţia în care te afli:

UMILINTA făurește izbânda.

Cel nobil duce lucrul la bun sfârșit.

Când soarele a ajuns la zenit, el trebuie, după legea cerească, să se îndrepte spre apus, iar atunci când se află în locul cel mai adânc, sub pământ, se îndreaptă spre un nou răsărit. Urmând aceleaşi legi, luna începe să descrească atunci când a ajuns plină, iar când şi-a pierdut toată strălucirea, reîncepe să crească. Această lege a cerului se regăseşte şi în destinele oamenilor.

Acestea urmează legi fixe ale căror efecte se impun cu necesitate. Totuşi, stă în puterea omului de a-şi modela propriul destin după cum se supune, prin purtarea sa, forţelor distrugerii, sau se aşează sub oblăduirea celor constructive. Când un om ocupă un loc proeminent, dar se dovedeşte a fi plin de umilinţă, atunci străluceşte în lumina înţelepciunii. Iar atunci când se găseşte într-o situaţie umilă şi se poartă corespunzător, nu va fi deloc dispreţuit sau dat la o parte. Astfel, ai putea şi tu să-ţi duci la bun sfârșit activitatea, fără să te împăunezi cu ceea ce faci.

Transformările situaţiei:

Şase la început înseamnă:

Cel nobil, umil în smerenia sa, poate străbate marile ape.

Noroc.

O întreprindere primejdioasă, aşa cum este traversarea unui mare curs de apă, este făcută însăşi mai dificilă atunci când intră în joc tot felul de pretenţii. Dimpotrivă, ea este facilitată atunci când se execută repede şi simplu. Iată de ce o atitudine modestă, fără pretenţii, permite ducerea la bun sfârșit chiar a acţiunilor dificile, pentru că nu ridică pretenţii, ci lucrează cu supleţe şi uşurinţă. Iar acolo unde nu se ridică pretenţii, nu se mai ivesc nici rezistenţe.

Şase la al doilea loc înseamnă:

Umilință care se exteriorizează.

Statornicia aduce norocul.

Dacă ajungi atât de evoluat lăuntric încât umilinţa ta se manifestă şi în conduita exterioară, aceasta va fi pentru tine izvor de bine şi reuşită. Pentru că, în acest chip, se naşte de la sine posibilitatea de a exercita o influenţă durabilă şi care nu poate fi nimicită.

Nouă la al treilea loc înseamnă:

Modest în vrednicia ta, vei duce lucrurile spre bine.

Noroc.

Prin acţiuni mari, deosebite, vei câștiga curând un renume considerabil. Dar dacă te vei lăsa orbit de glorie, criticile nu vor întârzia să apară, iar după ele, dificultăţile. Dar dacă, dimpotrivă, rămâi modest deşi ai merite reale, te faci iubit şi câștigi sprijinul absolut necesar pentru a duce la bun sfârşit opera pe care o întreprinzi.

Şase la al patrulea loc înseamnă:

Nimic care să nu fie cu folos pentru umilinţa lucrătoare.

Orice lucru are dreapta sa măsură; un colaborator merituos, jos, şi un stăpân binevoitor, sus, iată o echipă ideală. Într-o astfel de situaţie nu trebuie să abuzezi de încrederea superiorului şi nici să ascunzi meritul inferiorului. Fără îndoială, există funcţionari care nu se disting prin nimic. Ei se ascund după litera ordinelor şi refuză orice responsabilitate; acceptă o retribuţie fără să asigure serviciul corespunzător, şi poartă un titlu pe care nu-l justifică nici o realitate. Umilinţa de care este vorba aici este la opusul unei astfel de purtări. Modestia se arată şi prin interesul faţă de munca sau activitatea ta.

Şase la al cincilea loc înseamnă:

Este avantajos să ataci cu putere.

Nimic care să nu fie avantajos.

Să nu te lauzi faţă de aproapele cu propria avuţie.

Umilinţa nu trebuie să fie confundată cu bunătatea dusă până la slăbiciune, cea care lasă totul să treacă. Când te afli într-un post cu înaltă responsabilitate se poate întâmpla ca, în unele împrejurări, să trebuiască să intervii cu energie. Dar nu-ţi impune autoritatea cu lăudăroşenii; măsurile luate trebuie să fie obiective şi să nu cuprindă nimic din cele ce ar putea jigni pe cineva. Prin aceasta, umilinţa se manifestă şi în momentele de severitate.

Şase sus înseamnă:

Umilință care se exteriorizează.

Este avantajos să-ţi pui în mişcare armata spre a-ţi pedepsi propria cetate.

Dacă eşti într-adevăr consecvent în umilinţa ta trebuie să veghezi ca ea să se manifeste în realitate. Aceasta nu înseamnă că, atunci când, dintr-un motiv sau altul, într-o problemă care nu merge se dă nejustificat vina pe tine, să te simţi ofensat şi să te închizi în tine crezându-te plin de umilinţă numai pentru că nu te aperi. Adevărata umilinţă se arată atunci când te implici energic spre a întrona ordinea şi atunci când începi a fi deosebit de sever cu tine însuţi şi cu cei din imediata ta apropiere. Nu vei realiza ceva cu adevărat important decât dacă ai curajul să-ţi îndrepţi armata împotriva ta însuţi.

[space size=”150px”]

16

ENTUZIASMUL

Tunetul iese bubuind din pământ:

imagine a ENTUZIASMULUI

Vechii împăraţi îşi puneau muzicanții să cânte în onoarea oamenilor merituoși şi îi puneau în fata măreției dumnezeiești, invitând și strămoșii la ceremonie.

La începutul verii, când tunetul iese mugind din pământ şi prima furtună răcoreşte firea, o îndelungată tensiune ia sfârșit, instaurând limpezimea şi veselia. La fel şi muzica are puterea de a risipi încordarea din inimi, efect al sentimentelor întunecate. Entuziasmul inimii se exprimă spontan prin cântec, dans, mişcări ritmice ale corpului. Dintotdeauna virtutea exaltantă a sunetelor care emoţionează şi uneşte inimile oamenilor a fost resimţită ca ceva enigmatic. Suveranii foloseau această înclinaţie naturală pentru muzică, muzică ce era privită ca un lucru serios şi sfânt, ce trebuia să slujească la purificarea inimilor oamenilor. Era destinată celebrării virtuţii eroilor şi lansării unei punţi spre lumea nevăzută. Iar în templu, oamenii se apropiau de Divinitate acompaniindu-se de muzică şi pantomimă (ceea ce, ulterior a dat naştere teatrului).

Sentimentele religioase faţă de Creatorul lumii erau purificate prin sentimentele omeneşti cele mai sfinte, veneraţia faţă de strămoşi. Aceştia erau invitaţi la serviciile divine atât în calitate de oaspeţi ai Domnului cerului, cât şi de reprezentanţi ai umanităţii în faţa divinului. Reunind trecutul omenesc şi Divinitatea în momente solemne, de emoţie religioasă, se pecetluia legătura între divin şi uman. Suveranul, care onora Divinitatea în strămoşii săi, era Fiul Cerului în care lumea cerească şi cea pământească intrau în contact mistic. Referitor la marele sacrificiu în cursul căruia se împlineau aceste ritualuri, Confucius a spus: «Cel ce înţelege pe deplin această jertfă, va putea cârmui lumea aşa de uşor, ca atunci când ar juca-o în podul palmei».

Situaţia în care te afli:

ENTUZIASMUL. Este folositor să angajezi ajutoare şi să pui în mișcare armatele.

Ceasul entuziasmului este adus de prezenţa unui om remarcabil aflat în rezonanţă cu sufletul poporului şi care acţionează în acord cu el. De aceea întâlneşte pretutindeni ascultare liber consimţită. Deci, pentru a trezi entuziasmul, este necesar să-ţi conformezi ordinele cu firea celor pe care-i guvernezi. Legile naturale sunt de neînfrânt, pentru că au la temelie regula mişcării după linia minimei rezistenţe. Aceste legi nu sunt exterioare lucrurilor, ci constituie armonia lor interioară. De aceea nu se abat din drumul lor aştrii, şi de aceea orice fenomen natural se realizează cu o regularitate de ceasornic. La fel şi în societatea omenească: legile care-şi au rădăcinile în inima poporului sunt îndeplinite, iar cele care îi sunt contrare nu suscită decât nemulţumire.

Mai mult, entuziasmul permite să-ţi angajezi ajutoare pentru o lucrare oarecare, fără a te teme de opoziţii nemărturisite. Tot entuziasmul este cel ce permite uniformizarea mişcării maselor, mai ales în timpul războiului, astfel încât să se obţină victoria.

Transformările situaţiei:

Şase la început înseamnă:

Un entuziasm care se exteriorizează aduce ghinion.

Eşti într-o situaţie inferioară. Ai relaţii bune, ceea ce te bucură până la exaltare și de care ești foarte mândru. Această aroganţă atrage asupra ta, în mod fatal, nenorocirea. Entuziasmul nu trebuie să fie niciodată un sentiment egoist; el nu-şi are justificarea decât ca o stare de spirit care te uneşte cu celălalt.

Şase la al doilea loc înseamnă:

Tare ca piatra. Nici o zi întreagă.

Perseverenta aduce succesul.

Este bine să nu te laşi înşelat de nici o iluzie. În timp ce alţii vor fi orbiţi de entuziasm, tu recunoaşte cu deplină limpezime primele semne ale timpului. Nu-i flata pe cei care sunt deasupra ta şi nu-i neglija pe cei inferiori. Fii ferm, tare ca piatra. De îndată ce apare primul semn de dezacord, trebuie să ştii să baţi în retragere; nu întârzia nici măcar cu o singură zi. Perseverenţa într-un astfel de mod de a acționa aduce succesul.

Confucius spune despre acest subiect: «A recunoaşte germenii este fără îndoială ceva divin. Un om adevărat nu-şi linguşeşte superiorii şi nu este arogant cu inferiorii. În mod sigur el cunoaşte germenii, imperceptibilul prim început al mişcării, ceea ce se manifestă în primul rând ca purtător de noroc. Atunci când vede germenii reacţionează imediat. Nu stă să aştepte nici măcar o zi. Scris este în Cartea Transformărilor: „Tare ca piatra. Nici o zi întreagă. Perseverenţa aduce norocul”».

Şase la al treilea loc înseamnă:

A ezita aduce remușcări.

Dacă vei ezita prea mult timp te aşteaptă remuşcările. Trebuie exploatat momentul prielnic. Doar aşa acţionezi cum trebuie.

Nouă la al patrulea loc înseamnă:

Izvorul entuziasmului. El atinge [culmea] măreției.

Nu te îndoi.

Aduni prieteni în jur, așa cum un ac de păr strânge coafura.

Prin siguranţa ta, prin libertatea de gândire, prin faptul că nu ai tot felul de îndoieli şi eşti cu desăvârșire sincer atragi oamenii, le dai încredere şi îi câștigi astfel pentru o entuziastă colaborare. Aşa cum un ac de păr strânge şuviţele laolaltă, uneşti tu oamenii în jurul tău.

Șase la al cincilea loc înseamnă:

Mereu și mereu bolnav și totuși nu moare.

Te găseşti sub o presiune constantă care nu-ţi permite să respiri liber. Dar şi ea îşi are partea bună. Eşti ferit de a-ţi epuiza forţele într-un entuziasm găunos. Presiunea constantă poate deci servi foarte bine pentru a ţine pe cineva în viaţă.

Şase sus înseamnă:

Entuziasm orbitor.

Dar te schimbi de îndată ce trece înflăcărarea, nu va fi loc de-nvinuiri.

Este rău să te laşi orbit de entuziasm. Dar când această orbire a fost şi ea depăşită şi mai eşti în stare să-ţi schimbi atitudinea, scapi de dojeni. Să te trezeşti din beţia unui entuziasm deplasat este un lucru perfect posibil şi deosebit de folositor.

[space size=”150px”]

17

URMAREA*

(*Veselia unită cu mişcarea te determină să urmezi ceva, [sau pe cineva].)

În mijlocul lacului se află tunetul:

imaginea pentru URMAREA [cuiva]

La căderea nopţii, înțeleptul se cufundă în liniște și odihnă.

Tunetul în mijlocul lacului trebuie înţeles ca imagine a tunetului în repausul său hibernal şi nu a tunetului în mişcare. Urmarea cuiva rezultă din această asemănare, în sensul adaptării la exigenţele epocii respective. Tunetul în mijlocul lacului indică vremea întunericului şi a odihnei. Adesea, înţeleptul, după ce a lucrat creator întreaga zi, îşi îngăduie odihnă atunci când cade noaptea. O situaţie nu poate deveni bună decât dacă ştii să te adaptezi la ea şi nu te consumi într-o rezistenţă deplasată, lipsită de măsură.

Situaţia în care te afli:

URMAREA dobândește o minunată reușită.

Perseverenţa este avantajoasă. Fără învinuiri.

Numai servind pe alţii ajungi să-i comanzi, pentru că doar astfel se poate obţine acordul lor bucuros, acord necesar pentru a fi urmat. Acolo unde trebuie să-i forţezi să te însoţească, uzând de viclenie, de violenţă, sau de spirit partizan, totdeauna apare o rezistenţă care împiedică libera adeziune.

Dar o mişcare exuberantă poate duce şi la rezultate supărătoare. De aceea se adaugă condiţia: „Perseverenţa este avantajoasă”, adică o perseverenţă în bine, absenţa învinuirilor. Tot aşa cum nu-ţi poţi crea un grup care să te urmeze decât cu această condiţie, tot aşa, doar cu această condiţie poţi urma tu însuţi pe alţii fără pagubă.

Ideea de a-ţi forma oameni care să te urmeze prin adaptarea ta la exigenţele momentului, este o idee mare şi importantă; de aceea aprecierea asociată ei este atât de favorabilă.

Transformările situaţiei:

Nouă la început înseamnă:

Măsura lucrurilor se schimbă. Perseverenta aduce norocul.

Ieşind la poartă într-o bună companie împlineşti lucruri mari.

Există situaţii excepţionale în care atitudinea celui care conduce şi aceea a celui condus se schimbă. Din prea multă accesibilitate cel care trebuie să conducă se lasă determinat de punctele de vedere ale subordonaţilor lui. Făcând aceasta, el trebuie totuşi să aibă principii ferme, spre a nu fi şovăitor acolo unde nu e vorba decât de nişte opinii trecătoare. Din moment ce eşti gata să asculţi şi părerile altora, nu trebuie să te mulţumeşti să întâlnești doar pe cei cu opinii asemănătoare ţie, ci trebuie „să ieşi la poartă” şi să te întreţii fără rezerve cu tot felul de oameni, prieteni sau neprieteni. Doar aşa duci la bun sfârșit un lucru!

Șase la al doilea loc înseamnă:

Dacă te atașezi de cel slab, pierzi pe cel puternic.

În prietenie, ca şi în raporturile strânse cu cineva, trebuie făcută o alegere prudentă. Te vei înconjura fie de o companie bună, fie de una rea. Nu le poţi avea pe amândouă deodată. Atunci când te însoțești cu oameni nedemni, pierzi comuniunea cu oamenii de mare valoare spirituală, singurii care te pot influenţa în bine.

Şase la al treilea loc înseamnă:

Lasă pe cel slab şi ataşează-te de cel puternic; astfel vei găsi ceea ce cauți.

Este avantajos să rămâi perseverent.

Atunci când ai realizat legătura cu oamenii de valoare, trebuie să te desparţi de fiinţele inferioare şi superficiale. Ai acum ceea ce cauţi şi ceea ce ai nevoie pentru dezvoltarea ta. Important este să rămâi ferm. Trebuie să ştii ce vrei şi să nu te laşi amăgit de înclinaţii trecătoare.

Nouă la al patrulea loc înseamnă:

A asculta și a urma făuresc izbânda.

Perseverenta aduce nenoroc.

A merge pe drumul tău, cu bună credință, îți aduce limpezire.

Cum ar putea fi în acestea ceva de dojenit?

Dacă ai o anumită influenţă asupra celor din jur, este uneori folositor să-ţi formezi adepţi arătându-te condescendent faţă de ei. Dar, oamenii care ţi se alătură nu sunt animaţi de intenţii oneste. Ei îşi urmăresc doar interesul personal şi caută să se facă indispensabili prin linguşeală şi slugărnicie. Dacă te obişnuieşti cu astfel de susţinători până la a nu te mai putea lipsi de ei, te paşte nenorocirea. Doar atunci când eşti eliberat de propriul tău ego şi iei în considerare ceea ce este drept şi obiectiv, dobândești claritatea necesară pătrunderii unor astfel de oameni, fiind astfel ferit de critică.

Nouă la al cincilea loc înseamnă:

Sinceritate. Noroc.

Orice om trebuie să aibă ceva de care ascultă şi pe care-l urmează ca pe o stea călăuzitoare. Cel ce urmează cu convingere binele şi frumosul poate găsi încurajare şi întărire în acest cuvânt.

Şase sus înseamnă:

Are parte de poruncă hotărâtă și rămâne în ascultare.

Împăratul îl prezintă muntelui de la soare-apune.

Este vorba de un om care, în ceea ce priveşte propria persoană, a lăsat deja în urmă tulburările lumii; un mare înţelept deci. Dar iată că în apropierea lui apare cineva care-i solicită sprijinul şi, prin aceasta, nu-l lasă să se retragă. Şi atunci înţeleptul revine în lume, şi-l ajută pe acela; ia astfel naştere o legătură veşnică.

[space size=”150px”]

18

LUCRUL ASUPRA A CEEA CE ESTE CORUPT*

(*Pictograma chinezească ataşată acestei hexagrame reprezintă o farfurie cu mâncare plină de viermi. Este reprezentarea a ceea ce este corupt [descompus]. Pentru că te găseşti aici în faţa unei stări de lucruri ce lasă de dorit, situaţia cuprinde totodată şi ceea ce este necesar pentru a-i pune capăt. De aceea, hexagrama nu semnifică numai „ceea ce este corupt” ci şi „acţiunea asupra a ceea ce este corupt”.)

La poalele muntelui bate vântul:

imagine a CORUPERII

Pune în mişcare poporul și întărește-i spiritul.

Când bate vântul la poalele muntelui, se produc vârtejuri, iar vegetaţia are de suferit. La fel şi cu înclinaţiile şi modele de prost gust: introduc în societatea umană corupţia şi descompunerea. Pentru a înlătura acest rău, trebuie reînnoită societatea zdruncinând opiniile curente (aşa cum acţionează vântul scuturând pomii); atunci caracterul poporului se întăreşte şi se linişteşte (aşa cum oferă muntele adăpost şi hrană tuturor fiinţelor care cresc în jurul lui).

Situaţia în care te afli:

LUCRUL ASUPRA A CEEA CE ESTE CORUPT are asigurat un succes deosebit.

Este avantajos să traversezi marile ape.

Înainte de plecare, trei zile.

După plecare, trei zile.

Ceea ce a fost corupt din greşeala oamenilor poate fi îndreptat prin munca lor. Nu este un destin irevocabil, ci doar consecința unei rele folosiri a libertății. Șansele de reuşită sunt mari, pentru că ele sunt în armonie cu posibilităţile momentului. Trebuie doar să nu dai înapoi, speriat de muncă şi pericole, ci să le iei cu hotărâre în piept. Totuşi, reușita are drept condiție prealabilă o gândire corectă. Aceasta se exprimă prin cugetarea: «Înainte de plecare, trei zile. După plecare, trei zile.» Trebuie să cunoşti mai întâi cauzele care au provocat stricăciunea pentru a o putea remedia: de unde, atenţie la timpul care a precedat punctul de pornire! Trebuie, pe de altă parte, când te angajezi pe noua cale, să eviţi o altă cădere: de aceea, atenţie şi după momentul de plecare! Indiferenţei şi inerţiei care au provocat degradarea, substituie-le hotărârea şi energia, pentru ca, în cele din urmă, să apară un nou început.

Transformările situaţiei:

Şase la început înseamnă:

A repara ceea ce a fost stricat de tată.

Când este prezent un fiu, nici o învinuire nu rămâne asupra tatălui defunct.

Primejdie, dar, la sfârșit, noroc.

Rigiditatea în ceea ce a fost realizat a avut drept urmare stricăciunea. Dar aceasta nu este încă prea adânc înrădăcinată şi de aceea este uşor de reparat. Dar nici nu trebuie luate lucrurile prea uşor. Când faci o reformă, lucrurile se termină cu bine numai dacă eşti conştient de toate primejdiile legate de ea.

Nouă la al doilea loc înseamnă:

A repara ceea ce a fost stricat de mamă.

Nu trebuie să fii prea perseverent.

Este vorba de o greşeală în care stricăciunea a fost provocată de o slăbiciune, simbolizată în text prin expresia „ceea ce a fost stricat de mamă”. Pentru a o înlătura însă nu te arăta prea tăios şi nu brusca lucrurile.

Nouă la al treilea loc înseamnă:

A repara ceea ce a fost stricat de tată, va provoca şi un pic de remuşcare;

dar nu prea grele dojeni.

Aici este descris cel care procedează cu prea puţină hotărâre atunci când vindecă rănile trecutului. În mod sigur vor apărea când şi când mici neplăceri şi dezacorduri. Dar mai bine un exces decât un minus de energie. Chiar dacă te vei jena puţin în acest caz, vei rămâne în afara unor învinuiri într-adevăr serioase.

Şase la al patrulea loc înseamnă:

Suporţi ceea ce a fost stricat de tată.

Continuând aşa, ajungi la umilire.

Din slăbiciune, nu te opui alterării situaţiei care, deşi rod al trecutului, se manifestă abia acum, lăsând-o să-şi urmeze cursul. Dacă vei continua astfel, umilirea este inevitabilă.

Şase la al cincilea loc înseamnă:

Repari ceea ce a fost stricat de tată şi ai parte de elogii.

Te afli în faţa unei stricăciuni născute din neglijenţa epocilor trecute. Nu ai puterea necesară pentru a o remedia de unul singur. Totuşi întâlnești ajutoare de nădejde cu sprijinul cărora poţi desfăşura, dacă nu chiar o reînnoire creatoare, măcar o reformă de mai mici dimensiuni, ceea ce este tot atât de demn de laudă.

Nouă sus înseamnă:

Nu slujeşte nici pe regi, nici pe prinţi.

El își fixează țeluri superioare.

Nu tuturor oamenilor li se poate cere să se amestece în treburi lumeşti. Sunt şi dintre aceia care au ajuns la acel nivel de evoluţie interioară care le dă dreptul de a lăsa universul să-şi urmeze cursul, fără ca ei să se amestece în viaţa publică pentru a o reforma. Atunci când înţeleptul se ţine deoparte de agitaţiile cotidiene, el continuă să creeze incomparabile valori umane pentru viitor.

[space size=”150px”]

19

APROPIEREA*

(*Este vorba de apropierea de ceea ce este puternic, de ceea ce este superior, prin raportare la ceea ce este jos. Sensul este referitor la condescendenţa unui om superior faţă de popor şi la cel al punerii pe picioare a unei afaceri. Hexagrama este asociată celei de a douăsprezecea luni (ianuarie-februarie), pentru că, după solstiţiul de iarnă, forţa luminoasă este în ascensiune.)

Deasupra lacului este pământul:

imagine a APROPIERII

Fii inepuizabil în Învăţătură și fără limite în a suporta şi proteja poporul.

Pământul mărgineşte de sus lacul; este imaginea aproprierii şi înţelegerii binevoitoare a omului superior faţă de cel care se află mai jos, la baza societăţii. Aşa cum lacul indică o adâncime inepuizabilă, înţeleptul este neobosit în munca sa de a învăţa oamenii; şi la fel cum pământul este larg şi fără margini, suportând toate creaturile, tot aşa înţeleptul îndură oamenii, fără a exclude pe cineva, indiferent de criteriul avut în vedere.

Situaţia în care te afli:

APROPIEREA dă o reușită minunată.

Perseverenţa este avantajoasă.

Când vine luna a opta dai de ghinion.

Este vorba de o epocă plină de progres, de speranţă şi de bucurie. Primăvara este foarte aproape. Veselia şi buna dispoziţie apropie unul de altul ceea ce este sus şi ceea ce este jos. Succesul este asigurat de caracterul favorabil al momentului. Dar primăvara nu e veşnică.. Peste numai opt luni, situaţia se va inversa şi este bine să te gândești din timp la această răsturnare. Dacă vei preveni răul înainte ca el să se manifeste şi chiar înainte de a începe să încolţească, atunci vei deveni stăpân pe el.

Transformările situaţiei:

Nouă la început înseamnă:

Apropiere în comun. Perseverenţa aduce succesul.

Binele începe să răzbată şi găseşte o bună primire în locurile influente. Drept urmare, caută să-şi croiască drum spre oamenii de valoare. Te poţi alătura atunci mersului înainte. Trebuie doar să veghezi să nu te pierzi în șuvoiul vremii și să rămâi constant în direcția bună; aceasta aduce succes.

Nouă la al doilea loc înseamnă:

Apropiere în comun. Noroc. Totul este avantajos.

Te găseşti în situaţia de a fi invitat de sus să te apropii şi, pentru că ai în tine forţa şi înţelegerea ce nu mai au nevoie de alte îndemnuri, dobândești succesul. Nici viitorul nu trebuie să-ţi provoace îngrijorare. Ştii prea bine că tot ceea ce este pământesc este şi trecător, şi că orice suiş este urmat de mersul la vale; dar nu te lăsa dezorientat de aceasta. Totul este avantajos; de aceea, îndrăzneşte!

Şase la al treilea loc înseamnă:

Apropiere comodă. Nimic care să nu fie avantajos.

Dacă ajungi să fii mâhnit, vei scăpa de învinuiri.

Păşind cu veselie înainte ajungi puternic şi influent. Dar, încrezător în situația dobândită vei avea tendința de a te relaxa şi vei lăsa să transpară în raporturile tale cu oamenii senzaţia de confort şi nepăsare. Este ceva supărător din toate punctele de vedere. Totuşi, ţi se va oferi posibilitatea unei schimbări sufleteşti; aceasta va avea loc atunci când vei simţi amărăciune pentru purtarea ta şi va renaşte sentimentul responsabilităţii.

Şase la al patrulea loc înseamnă:

Apropiere desăvârşită. Fără critică.

Un om superior se apropie fără prejudecăţi de un om de talent, pe care-l atrage în sfera sa, fără să ţină seama de pretenţiile de castă. Aceasta este foarte favorabil.

Şase la al cincilea loc înseamnă:

Apropiere înţeleaptă. Este bine pentru un mare prinţ.

Noroc.

Cineva care ocupă o poziţie de conducere trebuie să aibă înţelepciunea de a atrage în jurul său oameni de valoare; înţelepciunea lui constă atât în a şti să-şi aleagă oamenii care-i trebuie, cât şi în a-i lăsa să acţioneze pe cei pe care i-a ales fără să se mai amestece în treburile lor. Într-adevăr, numai printr-o astfel de conduită, va găsi persoanele în stare să facă faţă tuturor împrejurărilor.

Șase sus înseamnă:

Apropiere generoasă. Noroc.

Fără blam.

Un înţelept care a biruit lumea şi care, lăuntric, a murit pentru ea, poate fi determinat, în unele cazuri, să se reîntoarcă. Este un mare noroc pentru oamenii cărora le oferă învăţătura şi ajutorul său. Iar în ceea ce-l priveşte pe el însuşi, această coborâre mărinimoasă nu poate duce la nici un fel de învinuire.

[space size=”150px”]

20

CONTEMPLAREA*

(*Hexagrama poate însemna, pe de o parte, contemplarea, iar pe de alta faptul de a fi privit, de a fi un model. Aceste idei sunt sugerate de aceea că hexagrama poate fi înţeleasă ca imaginea unui turn fortificat, aşa cum existau în mare număr în China antică. Pe de o parte, de la înălţimea acestor turnuri, se putea vedea până departe în jur, iar pe de altă parte, un astfel de turn aflat pe vârful muntelui era vizibil de la mare distanţă. Deci, hexagrama arată un suveran care contemplă sus legea cerului şi jos datinile poporului şi care constituie, datorită guvernării sale bune, o pildă minunată pentru mulţime. Acest semn este asociat celei de-a opta luni (septembrie-octombrie).

Vântul bate pe pământ:

imagine a CONTEMPLĂRII

Împăraţii din vechime, cercetau tărâmurile lumii, şi dădeau învăţătură poporului.

Atunci când vântul bate pe pământ, prezenţa lui se face resimţită pretutindeni şi iarba trebuie să se plece sub puterea sa. Aceste două fapte îşi găsesc confirmarea în hexagramă. Cele două imagini simbolizează felul în care acţionau împăraţii din antichitate: prin călătorii regulate, ei îşi asigurau cunoaşterea supuşilor lor atât de bine încât nici un obicei respectat de popor nu le putea scăpa; drept urmare, îşi exercitau şi propria lor influenţă graţie căreia erau modificate uzanţele nepotrivite.

Ansamblul indică puterea personalităţii superioare. Un astfel de om va avea o vedere de ansamblu a marilor mulţimi şi a adevăratelor lor înclinaţii, în aşa fel încât nu va putea fi păcălit; totodată îşi va exercita influenţa asupra acestora prin simpla lui existenţă, astfel încât mulţimea se va orienta după el ca iarba după vânt.

Situaţia în care te afli:

CONTEMPLAREA. Purificarea rituală a avut loc, ofranda încă nu.

Plini de încredere, ei își înalță ochii spre el.

În China, ritualul sacrificiului începea printr-o curăţire rituală; abia după aceea se oferea jertfa. Intervalul de timp dintre aceste două acţiuni este sacru; este momentul supremei reculegeri interioare. Atunci când pietatea este inspirată de credinţă şi este sinceră, contemplarea spectacolului oferit de ea îi transformă pe cei de faţă şi le inspiră respect.

Tot aşa natura poate oferi spectacolul unei realităţi pline de gravitate şi sfinţenie, prin regularitatea derulării tuturor fenomenelor. Contemplarea sensului divin al evenimentelor universului pune în mâinile celui chemat să acţioneze asupra oamenilor mijlocul de a exercita aceleaşi efecte. Pentru aceasta trebuie o reculegere interioară asemănătoare celei produse prin contemplarea religioasă la oamenii înzestraţi cu o credinţă puternică. Drept urmare din privirile lor iradiază o misterioasă putere spirituală care acţionează asupra oamenilor şi îi supune, fără ca ei să fie conştienţi de modul în care se petrece acest lucru.

Transformările situaţiei:

Şase la început înseamnă:

Contemplarea unui copilaş.

Pentru un om obișnuit nu e nimic de dojenit;

pentru cel nobil înseamnă umilire.

Aici este vorba de o contemplare fără înţelegere şi de la distanţă. Cineva acţionează, dar faptele aceluia nu sunt înţelese de oamenii obişnuiţi. Asta nu are importanţă pentru gloate: fie că ele înţeleg, fie că nu, acţiunile guvernanţilor sunt considerate a fi spre binele lor. Dar pentru un om superior aşa ceva ar fi o ruşine. El nu are voie să se mulţumească cu o percepţie mărginită şi lipsită de înţelegere a celor făptuite de cârmuitori, ci trebuie să le vadă coerent, căutând să le sesizeze sensul.

Şase la al doilea loc înseamnă:

Contemplarea prin gaura cheii este folositoare doar pentru strădania unei femei.

Prin gaura cheii nu ai decât o vedere limitată. Priveşti de la interior spre exterior. Lumea contemplată este limitată subiectiv. Raportezi totul la tine însuţi, dar nu ştii să te pui în locul celorlalţi şi să pătrunzi până la ţelurile lor. E ceva convenabil pentru o bună gospodină pentru că ea nu are nevoie să înţeleagă problemele mari ale lumii. Dar pentru un om care trebuie să activeze în viaţa publică, o astfel de contemplare limitată este, fireşte, rea.

Şase la al treilea loc înseamnă:

Cercetarea propriei tale vieţi hotărăşte asupra înaintării sau a retragerii.

Aici este punctul de tranziţie. Nu mai priveşti spre exterior spre a culege imagini mai mult sau mai puţin limitate ori confuze, ci îţi orientezi contemplarea spre tine însuţi spre a găsi o direcţie. Această interiorizare a contemplării este de fapt o victorie asupra egoismului nativ, cel care observă totul din punctul său de vedere. Ajungi la reflecţie şi astfel, la obiectivitate. Totuşi, cunoaşterea de sine nu este examenul propriei tale gândiri, ci al actelor pe care le înfăptuieşti. Numai şi numai acţiunile vieţii tale alcătuiesc o imagine ce-ţi dă posibilitatea să decizi asupra înaintării sau retragerii.

Şase la al patrulea loc înseamnă:

Contemplarea luminii împărăţiei.

Este avantajos să acţionezi ca un oaspete de împărat.

Aici este prezentat un om care a aflat secretul graţie căruia devine posibilă realizarea prosperităţii în împărăţie. Un astfel de om trebuie să fie investit cu o autoritate în virtutea căreia să poată acţiona. E bine să fie tratat ca un oaspete; altfel spus, trebuie să poată lucra liber, nu utilizat ca o curea de transmisie.

Nouă la al cincilea loc înseamnă:

Contemplarea propriei tale vieţi.

Eşti fără pată.

Un om aflat într-un post de conducere, spre care ceilalţi îşi ridică ochii, trebuie să fie gata întotdeauna să se cerceteze pe el însuşi. Maniera corectă de a te autoexamina nu constă totuşi în a reflecta asupra ta fără să şi acţionezi, ci în a cerceta roadele pe care le dai. Doar dacă acestea sunt bune şi cu influenţă asupra celorlalţi, contemplarea propriei tale vieţi îţi va aduce ferirea de erori.

Nouă sus înseamnă:

Contemplarea vieţii lui.

Eşti fără de pată.

Este vorba de un înţelept care, aflat în afara agitaţiei lumii şi eliberat de ego-ul său, contemplă legea vieţii şi recunoaşte că binele suprem constă în a şti cum să rămâi ferit de orice învinuiri.

[space size=”150px”]

21

MUȘCĂTURA PĂTRUNZĂTOARE*

(*Hexagrama reprezintă o gură deschisă având ceva între dinți. Acest obiect împiedică buzele să se unească. Ca să le închidem, trebuie muşcat puternic.)

Tunet şi trăsnet:

imagine a MUŞCĂTURII PĂTRUNZĂTOARE

Vechii împăraţi întăreau legile, cu pedepse limpezi.

Pedepsele sunt aplicări individuale ale legilor. Iar limpezimea domneşte atunci când în stabilirea sancţiunilor se disting pedepse mai uşoare şi pedepse mai grele, după natura greşelii. Neavând importanţă prin ele însele, pedepsele clare, fixe şi prompte sunt singura modalitate de a consolida legile. Altfel, acestea, aplicate neglijent sau neclar definite, nu ar duce decât la mărirea greutăţilor oamenilor în viaţa socială.

Situaţia în care te afli:

MUSCĂTURA PĂTRUNZĂTOARE are succes.

Este avantajos să intre în acțiune Justiția.

Atunci când un obstacol se opune reunirii, a muşca energic şi adânc asigură succesul; lucru valabil în atâtea situaţii, dar mai ales în toate cazurile în care unitatea nu poate fi realizată deoarece este împiedicată de acţiunea unui calomniator, a unui trădător lucrând ca piedică. Într-o asemenea situaţie trebuie „muşcat cu putere” pentru a evita un prejudiciu de durată. Astfel de obstacole conştiente nu dispar de la sine. Este nevoie de judecată şi pedeapsă, fie pentru a le intimida, fie pentru a le înlătura.

Dar, pe de altă parte, trebuie procedat cu multă corectitudine. Duritatea şi iritarea, ele singure, sunt prea violente în administrarea unei pedepse. Claritatea şi supleţea, ele singure, sunt prea slabe. Reunite însă, aceste însuşiri realizează dreapta măsură. Este important ca omul căruia îi aparţine decizia să aibă o fire blândă, dar să inspire respectul datorită poziţiei pe care o deţine.

Transformările situaţiei:

Nouă la început înseamnă:

Zăvorât în fiare încât să nu i se vadă degetele de la picioare.

Fără învinuiri.

Atunci când cineva este pedepsit pentru prima sa tentativă de a face rău, pedeapsa rămâne uşoară. Vinovatul are doar degetele de la picioare prinse în obezi. În felul acesta este împiedicat să mai facă greşeli şi va fi ferit de noi învinuiri; ca un avertisment de a se opri la timp din calea răului.

Şase la al doilea loc înseamnă:

Muşti din carnea fragedă, de nu ți se mai vede nasul.

Fără învinuiri.

Dreptatea şi nedreptatea se deosebesc cu uşurinţă; ca atunci când se muşcă dintr-o carne fragedă. Dar dăm de un păcătos înrăit şi sub imperiul mâniei mergem prea departe cu supărarea. Faptul că nasul dispare când muşti, înseamnă că, lăsându-te stăpânit de furie, pierzi intuiţia. Totuşi, paguba nu este prea mare, pentru că pedeapsa în sine este dreaptă.

Şase la al treilea loc înseamnă:

Musti dintr-o carne veche și uscată și dai de o bucată otrăvită.

O mică umilire. Fără de blam.

În acest caz, pedeapsa trebuie să fie aplicată de cineva care nu are puterea şi autoritatea necesară pentru aceasta; de aceea, vinovaţii nu i se supun. Este vorba de un proces vechi, simbolizat printr-un vânat pus la saramură, situaţie în care te loveşti de dificultăţi. Faptul de a te ocupa de această poveste îţi atrage o ură otrăvită şi ajungi astfel într-o situaţie cam umilitoare. Dar cum vremurile au vrut aşa, rămâi totuşi fără pată.

Nouă la al patrulea loc înseamnă:

Muşti dintr-o carne cu zgârciuri și uscată.

Capeţi săgeţi de fier.

Este avantajos să reflectezi la dificultăți și să fii stăruitor. Noroc.

Sunt dificultăţi foarte mari de biruit. Trebuie pedepsiţi adversari puternici. Este penibil şi totuşi o vei scoate la capăt. Dar pentru a triumfa, trebuie să fii tare ca oţelul şi aţintit ca săgeata în zborul ei. Dacă înţelegi dificultăţile şi perseverezi, dobândești succesul. În cele din urmă delicata misiune este dusă la bun sfârşit.

Şase la al cincilea loc înseamnă:

Musti din carne vânoasă și uscată.

Primeşti aur galben.

Fii conştient de primejdie în mod constant. Fără învinuiri.

Ai de rezolvat un caz care, chiar dacă nu este uşor, este totuşi clar. Dar având o fire înclinată spre indulgenţă, trebuie să fii totuşi, precum aurul galben (Galbenul este culoarea căii de mijloc), imparţial. Doar rămânând tot timpul conştient de primejdiile ce decurg din responsabilitatea pe care ţi-ai asumat-o reuşeşti să rămâi scutit de greşeli.

Nouă sus înseamnă:

Este prins de gât în jug de lemn de nu i se mai văd urechile.

Nenorocire.

Este vorba de un om incorigibil. Ca pedeapsă el poartă un jug de lemn care îi strânge gâtul. Dar urechile îi dispar și ele înlăuntrul jugului. Nu mai aude mustrările prevenitoare, ci rămâne surd la ele. Împietrirea aceasta duce la nenorocire.

[space size=”150px”]

22

GRAȚIA*

(*Hexagrama reprezintă un foc care iese din străfundurile tainice ale pământului şi ale cărui flăcări, înălţându-se, iluminează muntele, înălţimea celestă, îmbrăcând-o în frumuseţe. Este frumuseţea formei, absolut necesară armoniei acesteia. Este pacea contemplării pure. Când dorinţele tac, când voinţa intră în repaus, Universul se revelează ca Idee în mijlocul aparenţelor. Este lumea artei în care frumuseţea nu va fi fost decât un moment de exaltare trecătoare. Iată de ce nu aceasta este adevărata cale a mântuirii.)

La poalele muntelui, focul:

imagine a GRAŢIEI

Acesta este modul în care trebuie să acționezi, atunci când limpezeşti treburile obișnuite;

dar marile probleme nu pot fi rezolvate astfel.

Focul a cărui strălucire luminează muntele şi-l îmbracă în farmec nu răzbate prea departe. Deci, forma gingaşă trebuie să însufleţească şi să limpezească afaceri mărunte; marile întrebări nu pot fi tranşate în acest mod. Ele cer ceva serios.

Situaţia în care te afli:

GRATIA are succes.

În lucrurile mici, este avantajos să întreprinzi o acţiune.

Pe cer, natura arată puterea luminoasă a soarelui; pe ea se întemeiază viaţa lumii. Dar această limpezime puternică, esenţială, este înconjurată de lună şi de stele, lumi care se cheamă una pe alta. Contemplarea formelor cereşti conferă înţelegerea vremurilor şi exigenţelor lor schimbătoare. În viaţa oamenilor, farmecul personal aduce succes. Totuşi, el nu este esenţial, ci doar o podoabă, şi de aceea trebuie folosit doar în lucruri mici. Contemplarea formelor în viaţa omenească dă posibilitatea de a modela lumea.

Transformările situaţiei:

Nouă la început înseamnă:

Îţi împodobeşti degetele de la picioare.

Părăsești carul și mergi.

Faptul că eşti la început, şi într-o poziţie de subordonat, te obligă să iei asupra ta oboseala mersului pe jos. Ai avea totuşi şi posibilitatea să-ţi asiguri o oarecare uşurare (reprezentată de imaginea carului), dar un om plin de hotărâre ca tine dispreţuieşte astfel de facilităţi. Ţi se pare mai elegant să mergi pe jos, decât să călătoreşti în car fără să ai acest drept.

Şase la al doilea loc înseamnă:

Îţi împodobeşti barba.

Barba este un ornament superfluu, şi nu ceva de sine stătător, pentru că nu poate fi mişcată decât o dată cu bărbia. A o îngriji în mod deosebit pentru ea însăşi, fără a te gândi la valorile lăuntrice faţă de care este doar o podoabă, iată un semn de vanitate. Deci, imaginea oferită de comentariu semnifică faptul că forma nu este considerată decât rezultat al conţinutului.

Nouă la al treilea loc înseamnă:

Grațios și umed.

Perseverenţa de lungă durată aduce succes.

Este un moment din viaţă plin de farmec. Eşti înconjurat de frumuseţe şi strălucire, de unde şi îndemnul de a persevera.

Şase la al patrulea loc înseamnă:

Farmec sau simplitate?

Un cal alb vine de parc-ar avea aripi.

Nu e un tâlhar, o va cere cum se cuvine la timpul potrivit.

Te afli într-o situaţie în care începi să te întrebi dacă trebuie să continui a căuta farmecul strălucirii interioare, sau dacă nu ar fi mai bine să revii la simplitate. Răspunsul se află deja în întrebare. În plus, ai şi o confirmare din exterior: „se apropie ca un cal alb înaripat”. Culoarea albă indică simplitatea. Chiar dacă, în primul moment, te va încerca un sentiment de decepţie, trebuind să renunţi la comodităţile de până acum, te vei regăsi în liniştea legăturii sincere cu un prieten care te caută.

Șase la al cincilea loc înseamnă:

Graţie pe dealuri şi în grădini.

Valul de mătase este sărăcăcios și subțire.

Umilire, și totuși, în cele din urmă, noroc.

Părăsind oamenii de rând care nu caută decât strălucire şi lux şi retrăgându-te în solitudinea munţilor,vei găsi acolo un om spre care îţi vei înălţa ochii, şi pe care vei vrea să ţi-l faci prieten. Însă darurile pe care i le-ai putea oferi sunt prea sărăcăcioase, aşa că te vei simţi umilit. Totuşi, nu cadourile contează, ci intenţiile reale. De aceea, până la urmă totul va merge bine.

Nouă sus înseamnă:

Graţie simplă. Fără învinuiri.

La nivelul cel mai de sus renunţi la orice farmec exterior. Forma nu mai disimulează conţinutul, ci îl pune în valoare. Supremul farmec, graţia cea mai înaltă, nu constă în împodobirea exteriorului, ci în a-i da o formă simplă şi practică.

[space size=”150px”]

23

EXPLOZIA*

(*Hexagrama reprezintă imaginea unei case. Linia de sus este acoperişul care, o dată spart, casa se prăbuşeşte. Acest semn este asociat lunii a noua (octombrie-noiembrie).)

Muntele stând pe pământ:

imagine a EXPLOZIEI

Astfel superiorii nu-şi pot asigura poziţia decât prin daruri bogate către inferiori.

Dacă muntele aşezat pe pământ este povârnit, fără temelie largă, se va nărui. Dar dacă se înalţă pe pământ întins, atunci locul său este sigur. Asemănător, guvernanţii se sprijină pe temelia largă a poporului şi la rândul lor trebuie să dea dovadă de largheţe sufletească. Atunci îşi vor face situaţia sigură ca liniştea muntelui.

Situaţia în care te afli:

EXPLOZIA. Nu este avantajos să te duci în nici un loc.

Este o epocă în care oamenii vulgari şi obscuri fac presiuni şi se pregătesc să elimine şi ultima fiinţă nobilă. Deci, având în vedere că această situaţie este determinată de cursul vremurilor, pentru tine nu este avantajos să întreprinzi ceva în astfel de momente. Conduita de adoptat, atât de constrângătoare, trebuie dedusă din proprietăţile hexagramei: trigrama inferioară reprezintă pământul ale cărui atribute sunt docilitatea şi autoabandonarea; trigrama superioară semnifică muntele a cărui caracteristică este liniştea. Aceasta sugerează sfatul de a te conforma liniştit vremurilor rele, deoarece nu este vorba de acţiuni ale oamenilor, ci de condiţionări ale timpului care, urmând legile cerului, manifestă alternativ perioade de creștere și de declin. Astfel de condiții vremelnice nu-ți permit nici un fel de reacţie. De aceea, nu este laşitate, ci înţelepciune în a te adapta la ele şi a evita acţiunea.

Transformările situaţiei:

Şase la început înseamnă:

Piciorul patului se face țăndări.

Cei ce perseverează sunt nimiciți.

Nenoroc.

Oamenii vulgari înaintează în taină şi încep pe ascuns munca lor distructivă, pentru a mina locul pe care se află cel nobil. Cei aflaţi de partea suveranului şi care-i rămân fideli, sunt distruşi prin intrigi şi calomnii. Situaţia este dintre cele mai nefaste. Nu-ţi rămâne nimic altceva de făcut decât să aştepţi.

Şase la al doilea loc înseamnă:

Marginea patului se face ţăndări.

Cei ce perseverează sunt nimiciţi.

Nenoroc.

Puterea vulgului creste. Pericolul s-a apropiat deja; semne fără echivoc. Liniştea este tulburată. În această situaţie primejdioasă, eşti fără nici un ajutor şi fără vreun semn prietenesc venind fie de sus, fie de jos. Într-o astfel de izolare se impune o extremă prudenţă. Trebuie să te adaptezi exigenţelor momentului şi să te eschivezi la momentul oportun. Dacă ai vrea să-ţi menţii situaţia rămânând inflexibil, aceasta ar conduce la prăbuşire.

Şase la al treilea loc înseamnă:

Zboară în țăndări cu ei cu tot.

Fără învinuiri.

Te afli într-o companie rea de care depinzi foarte mult, dar ai totuşi o legătură cu un om superior. Dobândeşti astfel o stabilitate interioară care-ţi permite să te eliberezi din prizonieratul psihic al celor care te înconjoară. Fără îndoială, vei ajunge astfel în opoziţie cu ei, dar nu e nimic de învinuit în aceasta.

Şase la al patrulea loc înseamnă:

Patul zboară în ţăndări. Până la piele.

Nenoroc.

Nenorocirea atinge aici şi trupul, nu numai locul unde el se odihneşte. E culmea nenorocirii: nu mai poate fi ocolită.

Şase la al cincilea loc înseamnă:

Un banc de peşti. Favoarea vine prin doamnele de la curte.

Totul este avantajos.

Principiul inferior se transformă sub influența principiului superior, puternic şi luminos. Întunericul nu se mai opune prin intrigile sale luminii, ci se supune acesteia, aşa cum o prinţesă îşi conduce doamnele de onoare, ca pe un banc de peşti în faţa soţului ei, dobândindu-i astfel bunăvoinţa. Supunându-se liber celui superior, inferiorul îşi găseşte locul, iar cel superior primeşte ceea ce i se cuvine. De aceea, totul este avantajos.

Nouă sus înseamnă:

Mai este încă acolo, un fruct mare ce nu a fost mâncat.

Nobilul primeşte un car.

Casa omului de rând zboară în țăndări.

Este sfârşitul exploziei. Când nenorocirea şi-a epuizat răutatea, vin timpuri mai bune. Sămânţa binelui încă mai există şi asemănător fructului căzut pe pământ, aşa răsare iar binele din sămânţa sa. Nobilul îşi regăseşte influenţa şi posibilitatea de a acţiona ca atunci când ar primi în dar un car. Vulgul este pedepsit de propria lui răutate; casa lui se face ţăndări, împlinind o lege a firii: răul, corupătorul binelui, se distruge în cele din urmă el însuşi. Pentru că răul, care înseamnă numai şi numai negaţie, nu poate subzista în sine. De aceea, pentru omul de rând cea mai bună situație este aceea în care este ținut sub control de cel nobil.

[space size=”150px”]

24

REVENIREA*

(*Timpul întunericului a trecut. Solstițiul de iarnă aduce biruința luminii. Hexagrama este asociată celei de-a unsprezecea luni, decembrie-ianuarie.)

Tunetul în mijlocul pământului:

imagine a REVENIRII

Astfel vechii împăraţi închideau locurile de trecere la vremea solstițiului.

Neguțătorii și străinii nu drumețeau și nici suveranul nu călătorea prin ţară.

Solstiţiul de iarnă a fost sărbătorit dintotdeauna în China ca un moment al odihnei, obicei care s-a perpetuat până în prezent prin repausul respectat cu ocazia Anului Nou. Iarna, puterea vitală, simbolizată de tunet, „cel care trezeşte”, se află încă sub pământ. De aceea, ea trebuie fortificată prin odihnă şi nu risipită înfruptându-ne din ea înainte de vreme. Această povaţă se potriveşte în toate situaţiile asemănătoare. Sănătatea care revine după o boală, buna înţelegere renăscând după o dezbinare etc., totul trebuie tratat la început cu delicateţe şi menajamente.

Situaţia în care te afli:

REVENIREA. Succes.

Plecare şi reîntoarcere fără greşeală.

Vin prieteni fără de pată.

Cărarea se duce și vine.

În a şaptea zi survine reîntoarcerea.

Este avantajos să ai unde te duce.

Timpul decăderii se duce. Lumina, gonită până acum, reapare; este o mişcare naturală, care se naşte spontan. De aceea, schimbarea lucrurilor vechi este foarte uşoară, corespunzătoare momentului şi deci lipsită de tulburare. Se formează grupuri între fiinţe animate de aceleaşi sentimente, iar legăturile se săvârşesc la lumina zilei, excluzând orice egoism. De aceea, nu trebuie să grăbeşti nimic în mod artificial. Totul se produce spontan când a venit momentul. Aceasta este Calea cerului şi a pământului.

Transformările situaţiei:

Nouă la început înseamnă:

Reîntoarcere după un drum scurt.

Fără remușcări. Mare succes.

Micile abateri de la ceea ce este bine sunt inevitabile. Trebuie doar să revii la timp, înainte de a fi ajuns prea departe. De aceea orice gând rău, care se iveşte în tine, trebuie înlăturat de îndată, până nu te pătrunde prea tare. Atunci nu vei fi cuprins de remuşcări şi succesul nu este greu de obţinut.

Şase la al doilea loc înseamnă:

Reîntoarcere liniștită. Noroc.

Revenirea impune totdeauna o decizie; ca act de stăpânire de sine este mult mai uşor de făcut atunci când te găseşti într-o companie bună. Când eşti în stare să te supui unui om superior şi să te îndrepţi după el, aceasta îţi aduce noroc.

Şase la al treilea loc înseamnă:

Revenire repetată. Primejdie.

Fără Învinuiri.

Există ființe, marcate de o instabilitate interioară, care simt nevoia să-și schimbe mereu direcția. Zace un mare pericol în aceste neîncetate schimbări şi reveniri datorate dorinţelor necontrolate. Totuşi, pentru că în acest mod nu se produce o înrădăcinare în rău, nu este exclusă nici posibilitatea unei tendinţe generale de corijare a propriilor defecte.

Şase la al patrulea loc înseamnă:

Mergând în mijlocul celorlalţi, te întorci din drum singur.

Te afli în tovărăşia unor oameni de rând, dar lăuntric eşti legat de un prieten bun şi puternic. Drept urmare, te vei întoarce singur. Deşi comentariul nu face nici o aluzie la vreo recompensă sau pedeapsă, situaţia este în mod sigur favorabilă, fiindcă o astfel de hotărâre de întoarcere spre ceea ce este bine, poartă în sine recompensa.

Şase la al cincilea loc înseamnă:

Reîntoarcere măreață și generoasă.

Fără remușcări.

Trebuie să dai seamă, să nu te ascunzi după justificări meschine, să reintri în tine însuţi şi să te cercetezi. Şi, de îndată ce-ai descoperit greşeala, să o şi mărturiseşti deschis. Nu-ţi va părea rău că ai urmat acest sfat.

Şase sus înseamnă:

Revenire ratată. Nenoroc.

Nenorocire înăuntru și în afară.

Dacă aşa sunt mânate armatele, până la urmă vei suferi o înfrângere dezastruoasă.

Zece ani de acum înainte nu vei mai fi în stare să pornești vreun atac.

Când laşi să treacă pe lângă tine vremea reîntoarcerii, cazi în braţele necazurilor. Cauza lăuntrică a nenorocirii este atitudinea greşită faţă de lume luată ca întreg. Iar nenorocirea de la exterior este urmarea acestei poziţii greşite. Hexagrama descrie în această situaţie împietrirea şi ceea ce urmează după ea.

[space size=”150px”]

25

INOCENȚA*

(*Este starea curată, firească, netulburată de gânduri ascunse. Altfel, oriunde există ceva plănuit, adevărul şi nevinovăţia naturii se pierd. Pornind de la ceea ce este natural, asociaţia de idei merge mai departe şi hexagrama implică, de asemenea, neprevăzutul, neaşteptatul.)

Sub cer se preumblă tunetul,

şi toate lucrurile ating naturala INOCENŢĂ

Împăraţii din vechime, bogați în virtuți şi ascultând glasul timpurilor, îngrijeau şi hrăneau toate fiinţele.

Când, primăvara, forţa vitală se pune iar în mişcare, fiinţele primesc de la fire nevinovăţia esenţei primare. Tot aşa lucrau printre oameni domnitorii cei buni: revărsând bogăţia lăuntrică a firii lor, luau sub ocrotire orice viaţă, săvârşind la vreme toate cele de trebuinţă pentru întreţinerea şi propăşirea ei.

Situaţia în care te afli:

INOCENȚA. Reușită minunată.

Perseverenţa este avantajoasă.

Dacă cineva nu este ceea ce trebuie să fie, se alege cu nenorociri, şi nu este bine să întreprindă nimic.

Omul a primit de la Divinitate bunătatea care să-l conducă în toate mişcările lui. Apropiindu-şi acest principiu divin, el atinge acea stare în care, fără să se gândească la recompense sau interese, poate făptui ceea ce este drept, cu o simplitate şi cu o siguranţă instinctivă. Aceasta conduce la o admirabilă reuşită, favorizată de stăruinţă. Totuşi, nu tot ceea ce este instinctiv este natural, ci doar ceea ce este drept şi potrivit cu voinţa cerului. Lipsită de acest adevăr, activitatea instinctivă necugetată duce doar la nenorocire.

Transformările situaţiei:

Nouă la început înseamnă:

Purtarea întru nevinovăție aduce norocul.

Primele elanuri ale inimii sunt totdeauna bune, în aşa măsură încât le poţi urma cu încredere; ai şansa de partea ta şi îţi vei atinge scopul.

Şase la al doilea loc înseamnă:

Dacă muncind, nu te gândești la cules şi dacă desţelenind, nu te gândești la folosul ce-ţi va aduce bucata de pământ, atunci e bine să te apuci de treabă.

Orice lucrare trebuie săvârşită în felul în care o cer locul şi timpul ei, fără a pândi după rezultate. Atunci ea reuşeşte şi tot ceea ce întreprinzi va fi încununat de succes.

Şase la al treilea loc înseamnă:

Nemeritat. Insucces.

Vaca ce ai priponit-o, a luat-o un trecător, iar stăpânu-i păgubit.

Dobândești câteodată ceva nemeritat, cuvenit altuia, aşa cum este atunci când un om trece pe drum şi ia cu sine o vacă legată acolo. Ceea ce este câștig pentru el, este pagubă pentru proprietar, de aceea, în toate, chiar şi în cele mai inocente treburi, este necesar să te conformezi exigenţelor momentului.

Nouă la al patrulea loc înseamnă:

Cel ce este în stare să fie perseverent,

Rămâne în afara oricărei critici.

Nu poţi pierde ce-ţi aparţine cu adevărat, chiar dacă te-ai lepăda de acel ceva. De aceea, nu trebuie să te nelinişteşti. Veghează doar să rămâi fidel naturii tale proprii, propriei firi, şi nu asculta pe alţii.

Nouă la al cincilea loc înseamnă

Pentru o boală nemeritată nu e nevoie de leacuri;

va trece curând, de la sine.

Dacă, întâmplător, survine din exterior un rău neaşteptat, care nu-şi are cauza şi punctul de sprijin în firea ta, să nu recurgi la mijloace exterioare pentru înlăturarea lui, ci să-l laşi să-şi urmeze în linişte cursul; lucrurile se vor îndrepta de la sine.

Nouă sus înseamnă:

Activitate ce aduce necazuri.

Nimic nu e avantajos.

Când te afli într-o situaţie sau într-o perioadă nefavorabilă, este important să aştepţi liniştit şi fără gânduri ascunse. A acţiona fără judecată împotriva destinului, nu are sorţi de izbândă.

[space size=”150px”]

26

PUTEREA DE A ÎMBLÂNZI PE CEL MARE

Cerul în mijlocul muntelui:

imagine a PUTERII DE A ÎMBLÂNZI PE CEL MARE

Învață să cunoști multe cuvinte din vechime şi fapte din trecut, pentru a-ţi zidi firea.

Cerul în mijlocul muntelui ne aminteşte de comori ascunse. Astfel, cuvintele şi faptele de demult poartă în ele o comoară ascunsă ce poate fi folosită spre a-ţi întări caracterul. Acesta este şi modul corect de a studia: nu trebuie să te limitezi la cunoaşterea istorică, ci fă neîncetat din istorie, o realitate a prezentului.

Situaţia în care te afli:

PUTEREA DE A ÎMBLÂNZI PE CEL MARE. Stăruința aduce folos.

A nu mânca acasă aduce noroc.

Este avantajos să traversezi marile ape.

Pentru a concentra şi stăpâni marile forţe creatoare, aşa cum este cazul în hexagrama de faţă, este nevoie de un om puternic şi luminat. Dar pentru că oamenii de merit sunt onoraţi, aşa cum este situaţia celui căruia suveranul îi încredinţează guvernarea, este bine să nu stai retras, ci să preiei o sarcină oficială, de natură publică. Te găseşti astfel în armonie cu cerul şi, de aceea, vei reuşi chiar şi în întreprinderi dificile şi primejdioase, cum ar fi trecerea marilor ape.

Transformările situaţiei:

Nouă la început înseamnă:

Eşti faţă în faţă cu primejdia și este bine să te ții departe de ea.

Ai dori să mergi viguros înainte, dar împrejurările se opun. Dacă vrei să înaintezi în ciuda tuturor piedicilor, dai de belea. De aceea, este mai bine să te stăpâneşti şi să aştepţi ca forţele acumulate să-şi croiască drum.

Nouă la al doilea loc înseamnă:

Au fost luate osiile de la car.

Progresul este aici frânat pentru că obstacolul este mai puternic; deci nu este loc pentru luptă. Adaptează-te la situaţie şi începe să scoţi osiile de la propriul car, adică, pentru moment, mulţumeşte-te să aştepţi. În acest fel, forţa se acumulează şi conduce ulterior la un progres energic.

Nouă la al treilea loc înseamnă:

Un cal bun merge în urma altui cal.

Conştiinţa pericolului şi perseverenţa sunt avantajoase.

Zilnic să te exersezi în conducerea carului și mânuirea armelor.

Este avantajos să ai unde te duce.

Obstacolul fiind înlăturat, drumul devine liber. Eşti sprijinit de o forţă puternică, care acţionează în aceeaşi direcţie cu tine. Înaintezi ca un cal de nădejde, ce urmează unui alt cal de nădejde. Dar încă mai ameninţă primejdia şi trebuie să fii deplin conştient de aceasta. Vei rămâne astfel ferit de orice atac neprevăzut.

Şase la al patrulea loc înseamnă:

Pavăza de la fruntea tăurașului.

Mare noroc.

Înainte să-i crească coarnele, tăuraşului i se leagă pe frunte o bucată de lemn, ca să nu poată vătăma pe nimeni mai târziu. Cât timp o fire sălbatică nu a început să se manifeste, este mai bine să încerci o îmblânzire a ei, decât să i te opui mai târziu. Pe această cale norocul apare cu ușurință.

Şase la al cincilea loc înseamnă:

Colţii mistreţului jugănit. Noroc.

Comentariul se referă la o situaţie în care un iureş năvalnic a fost domolit pe o cale ocolită. Colţii mistreţului, ca atare sunt periculoşi, dar când firea mistreţului a fost schimbată, ei îşi pierd caracterul primejdios. Asemănător şi în relaţiile dintre oameni; nu trebuie să combaţi direct o fire sălbatică, ci să-i smulgi rădăcinile.

Nouă sus înseamnă:

Răzbatem la cărarea spre cer. Succes.

Timpul piedicilor a trecut. Forţa blocată timp îndelungat de obstacole, îşi croieşte drum şi repurtează un mare succes. Un înţelept este onorat de către suveran, înţelepciunea lui se impune şi modelează lumea.

[space size=”150px”]

27

HRĂNIREA*

(*Hexagrama este imaginea unei guri deschise: de unde ideea de alimentare a propriei persoane, atât în ceea ce priveşte trupul, cât şi în ceea ce priveşte spiritul.)

La poalele muntelui, tunetul:

imagine a HRĂNIRII

Fii atent la vorbele pe care le rosteşti și cumpătat atunci când mănânci și bei.

La începutul primăverii, când seminţele cad în brazdă, toate lucrurile sunt pregătite. Este modelul hrănirii. Iar înţeleptul vede în aceasta modelul de urmat în hrănirea şi cultivarea caracterului său. Cuvintele sunt o mişcare dinspre interior spre exterior. Mâncatul şi băutul sunt o mişcare de la exterior spre interior. Cele două feluri de mişcare pot fi domolite prin calm. Calmul face ca vorbele ce ies pe gură să nu fie necumpătate şi nici mâncarea ce intră în gură să nu fie peste măsură. Aşa se cultivă caracterul.

Situaţia în care te afli:

HRĂNIREA. Perseverența aduce noroc.

Observă cum se hrănește și ce caută cineva pentru a-şi umple gura.

Când ai grijă de alimentaţie, este important să te preocupi de persoanele care o merită şi să fii atent să te hrănești tu însuți așa cum se cuvine. Dacă vrei să cunoști firea cuiva, este de ajuns să observi încotro îşi îndreaptă cel mai mult grija, şi ce parte din propria persoană o cultivă și o întreține în mod deosebit. Natura hrănește toate fiinţele; ia exemplu, şi hrăneşte şi ocroteşte pe cei valoroşi, ca prin intermediul acestora să poţi avea grijă de toţi oamenii.

Mencius spune referitor la acest subiect: «Dacă vrei să ştii despre cineva, de este om de valoare sau nu, nu-ţi trebuie decât să descoperi ce parte din el o consideră ca fiind cea mai importantă. Trupul are părţi importante şi mai puţin importante. Nu trebuie vătămat ceea ce este important din slăbiciune pentru ceea ce este secundar, nici ceea ce este nobil, pentru ceea ce este vulgar. Cel ce îşi cultivă părţile vulgare, este un om vulgar. Iar cel ce-şi cultivă părţile nobile ale fiinţei sale este un om nobil».

Transformările situaţiei:

Nouă la început înseamnă:

Laşi să-ţi plece broasca vrăjită și te uiți la mine, cu buzele umflate.

Nenoroc.

Broasca ţestoasă vrăjită nu are nevoie de mâncare de pe pământ; puterea ei magică îi dă posibilitatea să trăiască numai cu aer. Imaginea arată pe cineva care, prin firea şi prin poziţia pe care o ocupă, ar putea trăi total independent, pe baza propriilor sale resurse. Dar, în loc de aceasta, el renunţă la o asemenea autonomie lăuntrică şi-şi ridică ochii plini de invidie spre alţii care par mai bine situaţi ca el. Gelozia aceasta meschină nu trezeşte decât dispreţ şi ironie, iar rezultatele sunt dintre cele mai rele.

Şase la al doilea loc înseamnă:

Te îndrepţi spre culmi după hrană şi părăseşti cărarea, pentru a lua mâncarea venind dinspre deal.

Dacă continui tot așa, aceasta îți va aduce nenoroc.

Purtarea corectă este să te îngrijeşti tu însuţi de propria hrană, sau să o faci prin cei ce au datoria să vegheze la aceasta. Dar când, din slăbiciune lăuntrică, nu eşti în stare să-ţi asiguri propria subzistenţă, se instalează rapid o stare de nelinişte, deoarece, în căutarea acesteia, laşi superiorii să ţi-o acorde, ca o favoare. Este ceva nedemn, pentru că te îndepărtezi de propria-ţi natură. Pe termen lung, această purtare îţi va aduce nenoroc.

Şase la al treilea loc înseamnă:

Te îndepărtezi de hrană şi perseverenţa în aceasta aduce nenoroc.

Nu acționa așa timp de zece ani;

nimic avantajos.

Cel ce caută alimente care nu hrănesc trece de la ameţeală la poftă, de la poftă la plăcere, iar în plăcere fiind, suspină nepotolit după alte pofte. O goană oarbă după satisfacțiile simțurilor care nu duce nicăieri. Nu acționa astfel (zece ani înseamnă un ciclu complet de timp) pentru că nu iese nimic bun.

Şase la al patrulea loc înseamnă:

De te îndrepţi spre culme pentru a obține hrană vei avea noroc.

De pândeşti cu ochi străpungători, ca un tigru cu o dorinţă de nestins vei fi fără învinuiri.

Linia reprezintă pe cineva care, de la nivelul poziţiei sale înalte, caută să răspândească lumina cu care a fost dăruit. Dar pentru aceasta are nevoie de ajutor, căci singur nu-şi poate atinge înaltele-i ţeluri. Plin de dorinţă, ca un tigru înfometat, este mereu la pândă spre a găsi oamenii potriviţi. Şi totuşi nu de sine se îngrijeşte, ci de obşte şi de aceea, o astfel de râvnă este fără pată.

Şase la al cincilea loc înseamnă:

Abate-te din drum, dar rămâi stăruitor; aceasta aduce noroc.

Nu trebuie să traversezi marile ape.

Eşti conştient de propriile lipsuri. Ar trebui să te îngrijeşti de hrana celorlalţi, dar nu ai destulă putere pentru aceasta. Trebuie deci să te abaţi din drum şi să ceri sfat şi ajutor de la un om lipsit de strălucire exterioară, dar foarte elevat spiritual. Dacă vei cultiva cu perseverentă această dispoziţie, vei avea noroc. În toată această situaţie, important este să rămâi conştient de propria-ţi dependenţă care nu-ţi permite să ieşi în faţă şi să întreprinzi acţiuni dificile, cum ar fi traversarea apelor mari.

Nouă sus înseamnă:

Ești sursă de alimentare.

Conştiinţa primejdiei aduce succesul.

Este avantajos să traversezi marile ape.

Eşti asemănător unui înţelept de cea mai înaltă clasă, unul dintre aceia de la care iradiază toate influenţele ce îi hrănesc pe ceilalţi. O astfel de poziţie creează o grea responsabilitate. Dacă rămâi conştient de ea, vei avea noroc şi vei putea întreprinde cu încredere opere însemnate şi dificile, cum este, de pildă, traversarea marilor ape. Aceste opere aduc un bine general, de care te vei bucura împreună cu ceilalţi.

[space size=”150px”]

28

PREPONDERENȚA CELUI MARE*

(*Hexagrama reprezintă o bârnă groasă, grea la mijloc, dar subţire la capete. Această situaţie nu este durabilă; trebuie să treacă, să se transforme, altfel te ameninţă nenorocirea.)

Lacul se înalţă deasupra arborilor:

imagine a PREPONDERENŢEI CELUI MARE

Nu fi neliniștit atunci când eşti singur și nici descurajat atunci când trebuie să renunți la lume.

Vremurile excepţionale, când predomină cel mare, se aseamănă unei inundaţii în care apa se ridică deasupra copacilor. Dar asemenea situaţii sunt trecătoare, de aceea hexagrama indică comportarea potrivită în astfel de momente: arborele se ţine bine chiar şi atunci când este singuratic, iar seninătatea voioasă nu se descurajează nicicând, nici chiar atunci când trebuie să renunţe la lume.

Situaţia în care te afli:

PREPONDERENȚA CELUI MARE.

Bârna acoperişului se încovoaie.

Este avantajos să ai unde te duce.

Succes.

Greutatea a ceea ce este mare este excesivă. Sarcina este prea grea pentru puterile celui care trebuie s-o ducă. Grinda de coamă, pe care se reazemă întreg acoperişul, se încovoaie, pentru că are capetele prea slabe faţă de încărcătură. Ora şi locul sunt excepţionale şi, în consecinţă, reclamă măsuri extraordinare, dacă vrei să birui. Intrând în acţiune este necesar să găseşti cât mai repede o cale de tranziţie şi succesul va fi aproape asigurat. Dar nu prin măsuri violente care nu duc la nimic bun. Trebuie să desfaci nodurile, pătrunzând blând şi liniştit sensul situaţiei; atunci vei reuşi trecerea la alte condiţii. Aceasta însă sub rezerva unei reale superiorităţi; de aceea, timpul când ceea ce este mare predomină este o epocă importantă.

Transformările situaţiei:

Şase la început înseamnă:

A așterne trestie albă. Fără învinuiri.

Când eşti nevoit să întreprinzi ceva în timpuri excepţionale trebuie să uzezi şi de precauţii extraordinare, ca un om care se pregăteşte să aşeze ceva mare pe pământ, şi, precaut, întinde pe jos un strat de trestie ca să nu se rupă nimic. Poate părea excesivă o astfel de prudenţă, dar nu este o greşeală. O întreprindere ieşită din comun nu poate reuşi decât cu ajutorul unei extreme prudenţe de la bun început şi menţinută apoi, ca principiu, în continuare.

Nouă la al doilea loc înseamnă:

Un plop uscat dă un lăstar.

Un om în vârstă își ia o soție tânără.

Totul este avantajos.

Copacul se află pe malul apei; de aici, imaginea plopului bătrân din care dă un lăstar. Este o reînsufleţire excepţională a procesului de creştere. O situaţie tot atât de excepţională se prezintă şi atunci când un om de o anumită vârstă ia de soţie o tânără care îi place. Cu tot caracterul neobişnuit al acestei situaţii, totul merge bine.

Deci, în circumstanţe excepţionale, este avantajos să tratezi cu oameni de condiţie modestă, pentru că tocmai în ei rezidă posibilitatea unei reînnoiri.

Nouă la al treilea loc înseamnă:

Bârna acoperişului se rupe. Nenoroc.

Dacă, într-o epocă în care domină ceea ce este mare, vrei să răzbaţi cu orice preţ şi nu asculţi de sfatul altora, nici ei nu vor fi dispuși să te protejeze. De aceea, greutatea va creşte până la punctul în care totul se va frânge. În vremuri primejdioase, acţiunea personală nu face decât să grăbească prăbuşirea.

Nouă la al patrulea loc înseamnă:

Bârna acoperişului a fost proptită.

Noroc.

Dacă există gânduri ascunse, este umilitor.

Pentru tine, om încărcat cu responsabilităţi, raporturile amicale cu superiorii îţi permit să fii stăpân pe situație. Dar dacă ai vrea să abuzezi de relațiile tale pentru a câștiga putere personală în loc de a veghea la mântuirea tuturor, aceasta va fi sursă de umiliri.

Nouă la al cincilea loc înseamnă:

Un plop veşted înfloreşte;

o femeie în vârstă se căsătorește.

Fără blam, fără laude.

Un plop veşted care înfloreşte îşi epuizează forţele şi-şi grăbeşte sfârșitul. O femeie care, deşi în vârstă, se mărită nu produce nici o înnoire. Totul rămâne sterp. Astfel că, deşi toate se petrec sub o formă onorabilă, nefirescul dăinuie. În ceea ce te priveşte, dacă în timpurile nesigure renunţi să te aliezi cu cei inferiori ţie, creezi o situaţie care nu va fi durabilă.

Şase sus înseamnă:

Trebuie să treci apa şi e mai sus decât capul!

Nenoroc. Fără învinuiri.

Situaţia indicată aici este cea în care extraordinarul ajunge la culme. Eşti curajos şi vrei să ajungi cu orice preţ la ţintă. Dar te pui în primejdie şi vei fi acoperit de apă. Totuşi, a sacrifica propria viaţă pentru a face să triumfe binele, nu atrage după sine oprobiul. Există şi lucruri mai importante decât viaţa!

[space size=”150px”]

29

INSONDABILUL*

(*Este una dintre hexagramele duble, semnificând o scufundare bruscă. Are drept imagine apa venind de sus şi străbătând pământul prin râuri şi fluvii şi fiind astfel izvorul vieţii pe pământ. Aplicată oamenilor, reprezintă inima, sufletul conţinând viaţa închisă în trup, lumina în mijlocul tenebrelor, raţiunea. Hexagrama fiind dublă, are sensul suplimentar de „repetare a primejdiei”. Se vrea deci o desemnare a situaţiei obiective la care trebuie să te acomodezi şi nu o dispoziţie subiectivă care ar însemna temeritate sau perfidie. De aceea pericolul este reprezentat printr-o vale muntoasă îngustă, în care te afli precum apa într-un defileu, şi din care scapi la fel ca şi ea, dacă adopţi conduita potrivită.)

Apa curge urmându-şi natura:

imagine a INSONDABILULUI

Pășește întru statornică virtute împlinindu-ți chemarea de a da Învățătură.

Apa îşi atinge ţelul curgând fără încetare. Urmându-şi cursul, ea umple toate adânciturile. Este bine să faci la fel; binele să ajungă o însuşire solidă a caracterului, să nu rămână cumva rezultatul de moment al întâmplării. Aceasta este valabil şi atunci când îi instruieşti pe alţii; totul depinde de spiritul de continuitate.

Situaţia în care te afli:

INSONDABILUL repetat.

Dacă ești sincer, dobândești succes în inima ta și reușești în încercarea ce-ți stă înainte.

Repetarea primejdiei face pe om să se obişnuiască cu ea. Apa este un exemplu în astfel de împrejurări. Ea curge neîncetat şi umple toate cotloanele pe unde trece, nu o înspăimântă nici un loc periculos, nici o cascadă şi nimic nu o poate face să-şi piardă natura sa esenţială. Rămâne egală cu ea însăşi în toate împrejurările. Astfel acţionează și sinceritatea: în adâncul inimii pătrunzi sensul situației respective şi din clipa în care devii lăuntric stăpân pe ea, rezultatul firesc este că acţiunile exterioare sunt încununate de succes. Ceea ce contează este profunzimea morală care săvârşeşte efectiv tot ceea ce trebuie înfăptuit, datorită căreia nu te vei lăsa înfrânt de primejdiile care stăruie asupra ta.

Dar, pericolul poate fi şi o foarte bună măsură de protecţie. Cerul, de exemplu, este protejat de ameţitoarea sa înălţime, iar pământul are munţii şi apele ce despart ţările una de alta; asemănător, şi suveranul foloseşte pericolul ca măsură de protecţie pentru a se feri de orice atac din afară şi de orice agitaţie dinăuntru.

Transformările situaţiei:

Şase la început înseamnă:

Repetarea insondabilului.

În abis fiind, cazi într-un hău.

Nenoroc.

Obişnuirea cu primejdia face ca omul să ajungă repede la situaţia în care aceasta face parte din el însuşi. A te familiariza cu răul înseamnă pierderea drumului bun și nenorocirea este consecința firească acestei situații.

Nouă la al doilea loc înseamnă:

Abisul este primejdios.

Străduiește-te să dobândești doar lucruri mici.

Dintr-o situaţie primejdioasă nu trebuie să încerci să scapi cu orice preţ ci, mai întâi, să fii cât se poate de mulţumit dacă nu vei fi înfrânt de primejdii. Observă cu calm împrejurările momentului şi mulţumeşte-te cu lucruri mai mici, pentru că nu poţi obţine un mare succes. Izvorului care, la început, este un firicel, îi trebuie mult timp să-şi croiască drum spre lărgime şi libertate.

Șase la al treilea loc înseamnă:

Înainte şi pe urmă, genune peste genune.

Într-o astfel de primejdie fiind, înainte de toate, stai locului, altfel, în abis fiind, vei cădea într-un hău. Să nu acționezi așa!

Orice pas, înainte sau înapoi, te pune în pericol. Nici nu poţi visa la o scăpare. De aceea, nu te lăsa influenţat spre acţiune, fiindcă te afunzi şi mai tare. Oricât de neplăcut ar fi să rămâi într-o astfel de situaţie, trebuie mai întâi să stai pe loc până când va începe să se zărească o ieşire.

Şase la al patrulea loc înseamnă:

Un ulcior cu vin, cu un blid de orez alături, străchini de pământ întinse cu simplitate prin fereastră.

Cu siguranţă nimic de dojenit în toate acestea.

La ceas de primejdie, formele ceremonioase dispar. Esenţialul este o dispoziţie lăuntrică plină de sinceritate. Este obiceiul ca, înainte de angajare, slujbaşul să aducă daruri şi să prezinte recomandări. Dar aici, totul este simplificat până la extrem. Cadourile sunt anemice; nimeni nu este prezent pentru a recomanda pe candidat. Acesta se înfăţişează singur, dar nu are de ce să roşească dacă are în vedere scopul, ajutor mutual în caz de primejdie. Mai este sugerată şi o altă idee: fereastra este locul prin care pătrunde lumina în casă. Dacă vrei să oferi cuiva aflat într-o situaţie dificilă, o clarificare din partea ta, trebuie să începi cu ceea ce este perfect limpede şi să continui cu simplitate pornind de pe această bază.

Nouă la al cincilea loc înseamnă:

Abisul nu a fost umplut până la a se revărsa, ci doar până la margini.

Fără învinuiri.

Primejdia se trage din aceea că vrei să ajungi prea sus. Apa nu se adună în defileu, ci pentru a putea ieși, urcă doar până la punctul cel mai înalt al crestei. În primejdii deci, trebuie să avansezi pe linia de minimă rezistenţă; de aceea în astfel de perioade nu pot fi duse la bun sfârșit acţiuni de mare amploare. Este destul dacă reuşeşti să scapi.

Şase sus înseamnă:

Legat cu funii şi cu lanţuri, închis între pereții colțuroși ai unei temnițe.

Timp de trei ani nu-ţi poţi găsi un drum. Nenoroc.

Un om care şi-a pierdut libertatea în mijlocul unui pericol foarte mare şi care, înlănţuit de păcatele sale, nu are nici o perspectivă de a scăpa din primejdioasa lui situaţie, seamănă cu un criminal în lanţuri, aflat în închisoare, în spatele zidurilor pline de vârfuri ascuţite.

[space size=”150px”]

30

CEEA CE SE ALIPEȘTE*

(*Hexagrama este dublă şi înseamnă „a te ataşa de ceva”, „a fi condiţionat”, „a sta pe ceva”, „claritate”.)

Lumina se înalţă de două ori:

imagine a FOCULUI

Luminează cele patru colţuri ale lumii, perpetuând limpezimea.

Ambele hexagrame, reprezentând soarele într-un ciclu diurn, descriu o mişcare repetată a lui. Este indicată astfel acţiunea în timp a luminii. Asemănător trebuie să continui şi tu opera naturii în lumea oamenilor. Graţie limpezimii fiinţei tale, să faci ca lumina să se răspândească tot mai mult, şi să pătrundă tot mai departe, în firea semenilor tăi.

Situaţia în care te afli:

CEEA CE SE ALIPESTE.

Perseverenţa este avantajoasă și aduce succes.

A îngriji vaca aduce noroc.

Ceea ce este întunecat se alipeşte de ceea ce este luminos, desăvârşindu-se. Un corp luminos, care împrăştie lumină în jur, are nevoie înăuntrul său de ceva dăinuitor, pentru a nu se consuma cu totul; toate câte scânteiază pe lumea asta depind de un element de care se alipesc, ca să poată străluci un timp mai îndelungat.

Astfel, soarele şi luna sunt legate de cer; grânele, iarba, copacii, de pământ. La fel, omul ales se ataşează de ceea ce este drept, ca să poată modela lumea. Când un om care se găseşte într-o situaţie condiţionată şi nu autonomă, recunoaşte clar această dependenţă, el se supune astfel puterilor universului şi obţine succesul dorit. Vaca este simbolul extremei docilităţi. Cultivând în el această supunere şi dependenţă de bunăvoie, omul ajunge la lumină fără să se înflăcăreze peste măsură găsindu-şi locul menit lui în lume.

Transformările situaţiei:

Nouă la început înseamnă:

Urmele pașilor se încrucișează.

Dacă rămâi serios, nici un motiv de dojană.

Eşti în primul ceas al dimineţii. Începe munca. După răstimpul în care sufletul se află izolat de lumea exterioară în somn, relaţiile cu ea încep să se restabilească. Domnesc activitatea şi graba. Este important să-ţi păstrezi acum reculegerea interioară, să nu te laşi angrenat în agitaţia vieţii. Cât timp rămâi meditativ, dobândeşti limpezimea necesară spre a înfrunta impresiile care te asaltează. Tocmai la început este importantă o astfel de gravitate şi reculegere, fiindcă începutul poartă în sine germenii a tot ceea ce urmează.

Şase la al doilea loc înseamnă:

Lumină aurie. Suprem noroc.

Ai ajuns la amiază. Soarele străluceşte cu o lumină aurie. Auriul este culoarea mijlocului şi a măsurii. Deci, lumina aurie este imaginea civilizaţiei şi a artei realizate într-o supremă armonie.

Nouă la al treilea loc înseamnă:

În lumina soarelui de la asfințit oamenii, fie bat în tingiri şi cântă, fie plâng cu glas tare apropierea bătrâneţii.

Nenoroc.

Iată sfârşitul zilei. Lumina amurgului aminteşte cât de strâmtorată și de trecătoare este viața. În această stare de dependenţă exterioară, oamenii îşi pierd cel mai adesea și libertatea lor interioară. Natura trecătoare a existentei fie că îi incită la o veselie fără frâu, ca să se bucure de viaţă cât o mai au încă, fie îi determină să se lase pradă deznădejdii şi îşi risipesc timpul, atât de preţios, lamentându-se la gândul apropiatei bătrâneţi. Amândouă purtările sunt greşite. Ţie trebuie să-ţi fie totuna de-i moartea aproape sau departe. Cultivă-ţi mintea şi sufletul şi adastă liniştit lângă urna sorţii, zidindu-ţi astfel un destin temeinic.

Nouă la al patrulea loc înseamnă:

Neaşteptată este sosirea lui.

Se înflăcărează, moare, este respins.

Inteligenţa are aceleaşi raporturi cu viaţa precum focul cu lemnul. Focul se prinde de lemn, dar îl şi consumă totodată. Limpezimea inteligenţei îşi are rădăcina în viaţă, dar poate să şi consume viaţa. Cu o fire iritabilă şi neliniştită te ridici cu repeziciune, dar nu laşi urme durabile; este greşit deci să te consumi ca o stea căzătoare.

Șase la al cincilea loc înseamnă:

Plângi cu râuri de lacrimi, gemi și te vaiți.

Noroc.

Este culmea vieţii. Dacă nu ai fi prevenit, în această poziţie te-ai consuma ca un foc de paie. Dar, când în loc de aceasta, renunţând la teamă şi la speranţă, contempli neantul tuturor lucrurilor, silindu-te să-ţi păstrezi limpezimea lăuntrică, tristeţea se preface în noroc. Este vorba deci de o schimbare veritabilă şi nu de una efemeră.

Nouă sus înseamnă:

Împăratul îl foloseşte pentru corpul de gardă şi pentru cel de pedeapsă.

Este mai bine să ucizi căpeteniile, iar pe ceilalţi să-i faci prizonieri.

Fără învinuiri.

Scopul pedepsei este să disciplinezi şi nu să provoci suferinţe oarbe. Răul trebuie vindecat pornind de la rădăcină şi de aceea este important în viaţa cetăţii să te debarasezi de capii comploturilor, dar să-i cruți pe tovarăşii lor. În opera de perfecţionare de sine, este important să extirpi obiceiurile rele, dar să le tolerezi pe cele inofensive. Pentru că o asceză prea aspră, ca şi o pedeapsă prea crudă nu duce la nimic bun.

[space size=”150px”]

31

INFLUENȚA*

(*Numele hexagramei înseamnă „universal”, „general” și în sens figurat „a influenţa”, „a aţâţa”. Este reprezentată astfel atracţia firească între sexe. În acest domeniu, bărbatul trebuie să aibă iniţiativa şi să ceară femeia în căsătorie.)

Pe munte, un lac:

imagine a INFLUENŢEI

Înţeleptul şi-i apropie pe toţi cu inima sa larg primitoare.

Muntele în vârful căruia se află un lac este stimulat de umiditatea acestuia. El datorează acest avantaj faptului că vârful lui nu este ascuţit, ci scobit. Imaginea te sfătuieşte să rămâi lăuntric umil şi liber pentru a fi receptiv la bunele poveţe. Oamenii renunţă repede să-l sfătuiască pe cel căruia i se pare mereu că se pricepe la toate mai bine ca alţii.

Situaţia în care te afli:

INFLUENŢA. Succes.

Perseverenţa este avantajoasă:

A lua de soție o fată tânără aduce noroc.

Elementul slab este deasupra, elementul puternic dedesubt; ele se atrag reciproc până ajung să se unească. Aceasta aduce succes. într-adevăr, orice reuşită se sprijină pe acţiunea atracţiilor reciproce. Aceasta constituie o lege a naturii. Cerul şi pământul se atrag reciproc şi toate fiinţele vin în existenţă. Înţeleptul lucrează asupra inimii oamenilor cu ajutorul unei atracţii asemănătoare şi coboară acolo pacea. Se poate recunoaşte natura oricărui lucru din cer sau de pe pământ după atracţiile pe care le exercită.

Transformările situaţiei:

Şase la început înseamnă:

Influenţa se manifestă în degetul mare de la picior.

Înaintea realizării unei mişcări ea se manifestă mai întâi în degetul mare de la picior. Ideea influenţei este deja prezentă, chiar dacă la început ea nu este sesizabilă pentru ceilalţi. Cât timp intenţia nu a produs încă efecte vizibile, ea nu prezintă importanţă pentru lumea exterioară şi nu împinge pe nimeni nici spre bine, nici spre rău.

Şase la al doilea loc înseamnă:

Influenţa se manifestă în gambe.

Nenoroc. A zăbovi aduce noroc.

Gamba urmează piciorul în mişcare. Ea nu poate înainta singură şi nici rămâne singură pe loc. O mişcare neautonomă deci, şi din această cauză aducătoare de neplăceri. Trebuie să aştepţi în linişte până ce vei fi sub o influenţă eficace. În acest fel vei fi ferit de necazuri.

Nouă la al treilea loc înseamnă:

Influenţa se manifestă în coapse.

Te ții de alai.

A continua este umilitor.

Orice pornire a inimii incită la mişcare. Încotro mână dorinţa din inimă, într-acolo aleargă fără zăbavă şi coapsele; ele sunt în directă legătură cu inima şi o urmează. Aplicând ideea la viaţa omului, a te pune imediat în mişcare, sub influenţa dispoziţiei de moment, nu este cea mai potrivită purtare; cu timpul ea duce la umilințe. Învăţătura decurgând din toate acestea are trei aspecte: nu trebuie să alergi după cei asupra cărora doreşti să-ţi exerciţi influenţa; nu trebuie să cedezi pe loc în faţa oricăror capricii ale oamenilor în serviciul cărora te afli şi în sfârșit, în ceea ce priveşte dorinţele propriei tale inimi, nu trebuie să pierzi din vedere posibilitatea de înfrânare, posibilitate pe care se întemeiază libertatea omului.

Nouă la al patrulea loc înseamnă:

Perseverenta aduce noroc și remușcările dispar.

Dacă eşti agitat și gândurile îți zboară încolo și-ncoace, te vor urma doar cei spre care îţi îndrepţi gândurile conștiente.

Impulsul ieşit din inimă este cel mai important; de aceea veghează cu grijă ca influenţa să fie bună şi constantă; atunci, cu toată primejdia pe care o naşte marea mobilitate a inimii omeneşti, nu vor apărea remuşcări. Când forţa liniştită a personalităţii unui om se află în acţiune, efectele produse sunt normale, oamenii fiind deosebit de receptivi. Dar influenţa asupra altora nu trebuie să ia forma unei acţiuni conştiente şi voluntare cu scopul manipulării lor. O astfel de agitaţie conştientă provoacă o stare de emoţie şi de uzură, ca urmare a oscilaţiei continue între sentimente, iar efectele sunt limitate la cercul restrâns al celor spre care-ţi îndrepţi gândul în mod conştient.

Nouă la al cincilea loc înseamnă:

Influenta se manifestă în ceafă.

Fără remușcări.

Ceafa este partea cea mai puţin mobilă a corpului. Când influența se manifestă acolo, voința rămâne fermă și nu conduce la confuzie. De aceea, nu poate fi vorba aici de remuşcări. Ceea ce se produce în profunzimile fiinţei, nu poate fi nici provocat, nici împiedicat conştient. Dar tot atât de adevărat este că, dacă cineva rămâne de neinfluenţat, atunci nici el nu poate influenţa lumea exterioară.

Şase sus înseamnă:

Influenţa se resimte în fălci, în obraji și în limbă.

Cel mai superficial mod prin care ai putea să-ţi exerciţi influenţa asupra celorlalţi este vorbăria goală, în spatele căreia nu se află nimic. Astfel de îndemnuri produse doar de mişcările organelor vorbirii rămân, desigur, lipsite de însemnătate. De aceea, comentariul tradiţional nu indică nimic referitor la succes sau insucces, noroc sau nenoroc.

[space size=”150px”]

32

DĂINUIREA*

(*Hexagrama, aplicată raporturilor sociale, indică prezenţa instituției matrimoniale ca uniune durabilă între sexe. În căsnicie, bărbatul se găseşte la exterior, furnizând direcţie şi impuls, în timp ce femeia rămâne înăuntru, tandră şi ascultătoare.)

Tunet şi vânt:

imagine a DĂINUIRII

Păstrează o atitudine fermă și nu-ți schimba direcția.

Se rostogoleşte tunetul şi bate vântul. Şi unul şi celălalt reprezintă fenomene extrem de mobile şi aceasta într-o măsură atât de mare, încât aparent ele sunt opusul dăinuirii. Totuşi, apariţia şi desfăşurarea lor, mişcarea lor de apropiere sau de îndepărtare, ascultă de legi durabile. Deci, dăinuirea nu constă în rigiditate şi imobilitate, ci în a asculta pulsul vremurilor şi a te transforma odată cu ele. Ceea ce dăinuie este direcţia fermă, legea lăuntrică a fiinţei tale care-ţi determină toate faptele.

Situaţia în care te afli:

DĂINUIREA. Succes. Fără învinuiri.

Perseverenţa este avantajoasă.

Este folositor să ai unde te duce.

Dăinuirea este o situaţie în care mişcarea nu este anihilată de obstacole. Nu este o stare de repaus, pentru că imobilitatea pură înseamnă a da înapoi. Dăinuirea este mai curând mişcare săvârşită după legi precise, închisă în ea însăşi, reînnoindu-se fără încetare, o mişcare a unui tot organizat şi puternic, centrat pe el însuşi, o mişcare în care orice sfârşit este urmat de un nou început. Ţelul este atins prin mişcarea spre interior, faza de inspiraţie a ciclului respirator, concentrarea. Această mişcare se preface într-un nou început în care ea este îndreptată spre exterior: este expirația, expansiunea.

În acest chip îşi realizează corpurile cereşti drumul lor pe cer şi pot să strălucească durabil. Anotimpurile se succed ascultând o lege fixă a schimbărilor şi ca urmare a acestui fapt, pot să aibă efecte durabile.

Ascultând această chemare, vei întrupa o semnificaţie trainică prin felul tău de a trăi şi de a privi lumea ca o formă. Constatând din ce îşi trag lucrurile puterea lor de dăinuire poţi recunoaşte natura tuturor fiinţelor din cer şi de pe pământ.

Transformările situaţiei:

Şase la început înseamnă:

A voi prea repede dăinuirea aduce nenoroc.

Nimic care să fie folositor.

Nu se poate crea ceva durabil decât printr-o muncă îndelungată şi printr-o meditaţie stăruitoare. Lao Tse spune în această privinţă: «Dacă vrei să comprimi ceva, mai întâi trebuie să-l laşi să se dilate cum se cade». Cel care cere prea mult din prima clipă dovedeşte o grabă nechibzuită; şi pentru că vrea să aibă prea mult, în cele din urmă nu obţine nimic.

Nouă la al doilea loc înseamnă:

Regretele dispar.

Situația este anormală. Forța interioară este mai mare decât puterea materială de care dispui. Şi din această cauză este de temut că te-ai putea lăsa antrenat într-o acţiune peste puterile tale; dar, cum este vremea dăinuirii, vei reuşi să-ţi stăpâneşti energia interioară şi vei evita orice exces. Dispare astfel şi ocazia ce ar duce la remuşcări.

Nouă la al treilea loc înseamnă:

Dacă nu dai caracterului tău trăinicia dăinuirii te paşte nenorocirea.

Umilire de durată.

Dacă eşti mânat înlăuntrul tău de sentimente provenind din lumea exterioară, făurite din teamă şi speranţă, îţi vei altera natura ta interioară. O astfel de inconsecvenţă conduce pe termen lung la experienţe dureroase. Astfel că umilirile vor sosi adesea de unde nici nu te aştepţi. Dar ele nu vor fi reacţii din lumea exterioară, ci consecinţele instabilităţii propriei tale firi.

Nouă la al patrulea loc înseamnă:

Nu-i vânat în câmp.

La vânătoare, dacă vrei să loveşti ţinta, trebuie să începi cum se cuvine. De pildă, dacă te încăpăţânezi să alergi după vânat într-un loc unde nu-i nici urmă de aşa ceva, poţi alerga mult şi bine. Durata căutării nu-i îndeajuns. Dacă nu cauţi cum trebuie, zadarnică este căutarea, nu vei găsi nimic.

Şase la al cincilea loc înseamnă:

A da trăinicie caracterului tău prin perseverenţă este izvor de noroc pentru femeie şi de nenoroc pentru bărbat.

O femeie trebuie să urmeze toată viaţa un bărbat, iar bărbatul trebuie să-şi facă datoria clipă de clipă. Dacă vrea să-şi orienteze constant conduita pentru a fi pe plac femeii este o greşeală pentru el. Femeia trebuie să păstreze obiceiurile şi tradiţiile moştenite, iar bărbatul trebuie să fie gata să se adapteze la situaţiile ce apar şi să nu se lase condus decât de cele pe care le impune datoria sa.

Şase sus înseamnă:

Graba ca stare durabilă aduce nenoroc.

Nu permanentiza starea de grabă sau de nerăbdare astfel încât odihna interioară să nu mai fie posibilă. Graba nu numai că-ţi va împiedica orice profunzime interioară dar va deveni curând o primejdie, dacă se va înstăpâni ca forţă diriguitoare.

[space size=”150px”]

33

RETRAGEREA*

(*Puterea întunericului este aici în ascensiune. Lumina se retrage. Nu este vorba de o acţiune determinată de voinţa omului, ci de o lege naturală. De aceea, în acest caz, a te retrage constituie modul corect de a acţiona, pentru că nu macină forţele.)

Sub cer se află muntele:

imagine a RETRAGERII

Ține vulgul la distanță fără mânie.

Muntele se înalță sub cer, dar stă în firea lucrurilor ca înălţarea lui să aibă o măsură. În acelaşi timp, cerul se retrage spre înălţimi, aşa că rămâne intangibil. Este imaginea purtării celui nobil faţă de cel necioplit care parvine; se retrage din faţa lui şi se reculege în el însuşi. Nu-l urăște, pentru că ura este o legătură cu obiectul pe care-l urăşte. În ceea ce te priveşte, dovedeşte putere ţinând pe cel vulgar la distanţă prin purtarea ta rezervată.

Situaţia în care te afli:

RETRAGEREA. Succes.

Este avantajoasă perseverența în lucrurile mărunte ale vieții.

Te afli în situația în care forțele ostile avansează, favorizate de actualul moment. În acest caz, retragerea este atitudinea corectă şi tocmai prin ea vei dobândi succesul. Dar, retragerea nu trebuie confundată cu fuga, în care fiecare se zbate să scape pe cont propriu. Retragerea este un semn de forţă şi nu trebuie scăpat momentul favorabil atât timp cât îţi poţi păstra forţele şi poziţia. În loc să angajezi o luptă disperată, pe viaţă şi pe moarte, interpretează la timp semnele vremurilor și pregătește-ți o retragere provizorie. În acest fel nu abandonezi pur şi simplu câmpul de bătaie în favoarea adversarului, ci îi faci înaintarea dificilă acţionând din puncte de rezistenţă izolate. Pregăteşti deci o contraofensivă chiar în timpul retragerii. Nu este uşor de înţeles o astfel de retragere activă pentru că semnificaţia cuprinsă într-un atare moment este importantă.

Transformările situaţiei:

Şase la început înseamnă:

Aflându-te la coadă în timpul retragerii este primejdios să întreprinzi ceva.

În cursul retragerii este mai bine să fii printre primii. Dar aici te afli la urmă, în contact direct cu urmăritorii. Atenţie deci la primejdii! În astfel de împrejurări riscante nu este indicat să întreprinzi ceva. Abţinându-te, ai mai multe şanse să scapi de pericolul care ameninţă.

Şase la al doilea loc înseamnă:

Te tine bine cu o curea galbenă din piele de bou şi nimeni nu-l poate face să-i scape prada.

Galbenul este culoarea căii de mijloc. El indică ceea ce este corect, corespunzător datoriei. Pielea de bou este solidă și nu se sfâșie.

Te retragi urmărit de cei josnici, iar unul dintre aceştia s-a agăţat atât de ferm de tine încât nu mai reuşeşti să te debarasezi de el. Şi pentru că ceea ce doreşte este drept şi este foarte hotărât, îşi atinge scopul. Se confirmă astfel interpretarea de la început: «în lucrurile mici, (adică, aici, „pentru oamenii de rând”) perseverenţa este avantajoasă».

Nouă la al treilea loc înseamnă:

O retragere întreruptă este penibilă şi primejdioasă.

A păstra oameni ca valeți și cameriste aduce noroc.

Când a venit momentul retragerii şi eşti totuşi reţinut, te afli într-o situaţie supărătoare şi plină de pericole, pentru că ţi se răpeşte libertatea de acţiune. într-un astfel de caz, singura soluţie constă în a lua în serviciul tău (sub o formă sau alta) chiar pe cei care nu te lasă să pleci; vei putea păstra astfel iniţiativa într-o oarecare măsură şi nu vei ajunge fără apărare în faţa lor. Totuşi, chiar având această ieşire, situaţia nu are nimic plăcut în ea. Fiindcă ce poţi face cu astfel de servitori?

Nouă la al patrulea loc înseamnă:

Retragerea de bunăvoie îi aduce celui nobil noroc, iar celui de rând, ruina.

Când trebuie să se retragă, omul elevat se străduie să accepte despărţirea cu inimă uşoară şi cu prietenie. De altfel, lui nu-i vine greu să se adapteze lăuntric acestei situaţii, pentru că nu acţionează împotriva propriilor sale convingeri. Singurul care are de suferit în asemenea ocazii este omul vulgar, de care se distanţează, şi care, lipsit de îndrumările lui, va merge din rău în mai rău.

Nouă la al cincilea loc înseamnă:

Retragere amicală.

Stăruința aduce noroc.

Este de datoria ta să recunoşti la timp vremea retragerii. Când vine momentul potrivit, totul se poate săvârşi prieteneşte, fără explicaţii jenante. Dar, deşi este absolut necesară respectarea unor forme exterioare, se impune cu fermitate a nu te lăsa influenţat de tot felul de considerente nepotrivite.

Nouă sus înseamnă:

Retragere veselă. Totul este avantajos.

Situaţie fără echivoc. Detaşarea interioară este un fapt împlinit. Ai deci libertatea de a pleca. Când vezi drumul în faţa ta atât de limpede, neîndoielnic, în suflet ţi se instaurează o bucurie liniştită care alege ce e drept fără alt zbucium. O astfel de cale, clar trasată, conduce totdeauna la bine.

[space size=”150px”]

34

PUTEREA CELUI MARE*

(*Cel care creează este puternic, cel ce trezeşte invită la mişcare. Uniunea dintre mişcare şi forţă dă sensul de „putere a ceea ce este mare”. Această hexagramă este asociată lunii a doua (martie-aprilie).)

Tunet sus, în ceruri.

imagine a PUTERII CELUI MARE

Să nu mergi pe cărări ce nu sunt conforme ordinii cosmice.

Tunetul, forţa electrică, se înalţă la început de an. Această mișcare este în armonie cu mișcarea cerului care produce marea putere. Dar veritabila măreţie constă în deplinul acord cu ceea ce este drept. De aceea, într-o epocă a marii puteri trebuie să eviţi să faci ceva care să nu fie în armonie cu ordinea cosmică.

Situaţia în care te afli:

PUTEREA CELUI MARE.

Perseverenta este folositoare.

Este epoca în care valoarea interioară face o ascensiune viguroasă şi ajunge la putere. Dar forţa a depăşit deja mijlocul; de aceea te ameninţă primejdia de a te bizui numai pe forţele tale, fără a te mai întreba, clipă de clipă, care este binele, precum şi aceea de a dori să acţionezi fără să mai aştepţi momentul oportun. Forţa cu adevărat mare este tocmai cea care nu degenerează în pură violenţă, ci rămâne legată interior de principiile de drept şi de dreptate. Dacă înţelegi că măreţia şi dreptatea trebuie să fie inseparabile, înţelegi adevăratul rost a tot ceea ce se petrece în cer şi pe pământ.

Transformările situaţiei:

Nouă la început înseamnă:

Putere în degetele mari de la picioare.

A continua aduce nenoroc.

Aceasta este în mod sigur adevărat.

Degetele picioarelor sunt jos de tot şi ele sunt gata de mers. Deci, o putere mare, aflată într-o poziţie inferioară, tinde să provoace cu forţa o mişcare înainte. Dar, dacă se continuă în acest chip, aceasta va duce cu certitudine la o nenorocire. De aceea se adaugă şi un avertisment ca sfat suplimentar.

Nouă la al doilea loc înseamnă:

Stăruința aduce noroc.

Rezistenţa începe să slăbească şi se întredeschid porţile succesului. Mergând puternic înainte, se cade foarte ușor într-o stare de înfumurare. De aceea afirmația că stăruinţa – adică echilibrul interior fără uzul exclusiv al forţei – va aduce norocul.

Nouă la al treilea loc înseamnă:

Nu acţiona, ca un om vulgar, folosind forța.

A continua este primejdios.

Un ţap se izbeşte de un gard de mărăcini, și-și prinde coarnele acolo.

A te făli cu puterea ta duce la complicaţii, aşa cum i se întâmplă țapului care se repede cu coarnele într-un mărăciniş şi rămâne încurcat acolo. în timp ce omul de jos, care ajunge la putere, se lasă îmbătat de norocul său, tu nu trebuie să faci așa ceva. Trebuie să rămâi conștient de pericolul aflat în dorinţa de a merge neapărat înainte, oricare ar fi împrejurările, şi să renunţi la timp să-ţi desfăşori pe faţă toată puterea.

Nouă la al patrulea loc înseamnă:

Perseverenţa aduce noroc; remușcarea scade.

Mărăcinişul se dă la o parte, fără complicații.

Puterea odihnește pe osiile unui car mare.

Când, pentru a înlătura obstacolele lucrează o perseverenţă calmă, în cele din urmă acestea cedează şi prilejul părerilor de rău, aduse de folosirea excesivă a forţei, dispar. Forţa nu se manifestă la exterior, dar ea este capabilă să mişte greutăţi însemnate, ca un car mare, a cărui putere stă în osiile lui. Cu cât foloseşti mai puţin forţa în afară, cu atât sunt mai mari efectele ei.

Şase la al cincilea loc înseamnă:

Pierde ţapul cu uşurinţă.

Fără învinuiri.

Țapul se caracterizează prin robustețe exterioară, unită cu slăbiciuni interioare. În situaţia prezentată nu există nici o rezistenţă. Poţi deci să renunţi la pornirile belicoase, de ţap, şi nu vei mai avea de ce să roşeşti.

Şase sus înseamnă:

Un ţap se repede în mărăciniş.

Nu poate da înapoi, nu poate răzbi înainte.

Nimic nu este avantajos.

Dacă remarci dificultatea, aceasta aduce succes.

Dacă te aventurezi prea departe, ajungi la un punct mort, de la care nu mai poţi nici să înaintezi, nici să te retragi, şi orice gest nu face decât să încurce şi mai mult lucrurile. O astfel de încăpăţânare duce la dificultăţi imposibil de depăşit. Dar, dacă îţi dai seama de împrejurări şi te hotărăşti să nu mai continui aşa, atunci, cu timpul, situaţia se îndreaptă spre bine.

[space size=”150px”]

35

PROGRESUL*

(*Hexagrama reprezintă soarele care se înalţă deasupra pământului; este imaginea progresului rapid şi sigur.)

Soarele se înalţă deasupra pământului:

imagine a PROGRESULUI

Să faci să strălucească firea ta luminoasă!

Pe măsură ce Soarele urcă pe bolta cerească, el revarsă tot mai mult puritatea luminii sale. Asemănător, adevărata natură a omului este bună la origine, dar se întunecă prin unirea cu elementul terestru şi trebuie să fie curăţită spre a străluci iar cu limpezimea dintru început.

Situaţia în care te afli:

PROGRESUL. Puternicului voievod îi sunt dăruiți o mulțime de cai.

Într-o singură zi este primit de trei ori în audienţă.

Pentru ilustrarea situaţiei în care te găseşti, îţi este oferită imaginea unei epoci în care, un feudal puternic adună pe toţi ceilalţi în jurul suveranului, într-o atmosferă de ascultare şi de pace; acesta din urmă îi oferă atunci daruri bogate şi-l atrage în anturajul său imediat.

Ideea are două mari aspecte. Impulsul care determină progresul porneşte de la un om aflat într-o situaţie de subordonat, ceilalţi văd în el egalul lor şi-l urmează de bunăvoie. Acest conducător are destulă clarviziune interioară pentru a nu abuza de marea influenţă pe care o exercită şi pentru a o utiliza în folosul stăpânului său. Dar şi acesta, la rândul său, e lipsit de orice sentiment de invidie; el îi oferă recompense generoase acestui om de seamă şi-l atrage în anturajul său. Un stăpân binevoitor şi un slujitor ascultător, iată condiţiile pentru un mare progres.

Transformările situaţiei:

Şase la început înseamnă:

Progresând, dar respins.

Perseverenta aduce norocul.

Chiar dacă nu întâlnești încredere, rămâi lăuntric disponibil. (În sensul că trebuie să rămâi disponibil lăuntric, „lăsându-te în voia Cerului”.)

Nici o greşeală.

Într-o perioadă în care totul împinge spre progres, te găseşti încă într-o stare de incertitudine, neştiind dacă, progresând, nu rişti să fii zvârlit înapoi. Este important să continui cu simplitate mersul în direcţia bună: în cele din urmă aceasta va aduce noroc. Se poate întâmpla să nu ai parte de încrederea semenilor. În acest caz, nu te sili să fii recunoscut cu orice preţ, ci rămâi lăuntric disponibil, fără să te laşi cuprins de mânie. Astfel vei fi ferit de greşeli.

Şase la al doilea loc înseamnă:

Progresând cu tristeţe.

Perseverenta aduce norocul.

Dobândești o mare fericire din partea unui strămoș.

Eşti împiedicat în a te uni cu un personaj investit cu autoritate, cu care ai relaţii bune. Aceasta este cauza ce determină tristeţea. Rămâi perseverent, pentru că acea persoană, cu o tandreţe de-a dreptul maternă, te va face să trăieşti o mare bucurie. Bucuria aceasta se apropie şi este meritată, pentru că atracţia naturală nu are la bază motive egoiste ci principii ferme şi corecte.

Şase la al treilea loc înseamnă:

Toți sunt de acord. Remușcările dispar.

Faci efortul de a înainta, şi aceasta împreună cu alţii, care te susţin. Dispare astfel ocazia unor regrete legate eventual, de faptul că nu ai independenţa necesară ca să poţi ţine singur piept sorţii potrivnice.

Nouă la al patrulea loc înseamnă:

Progresând ca o cârtiţă.

Perseverenţa aduce primejdie.

Într-o epocă de progres, oamenii puternici care nu se află într-un loc pe măsura posibilităţilor lor, pot să adune cu ușurință mari cantități de bunuri dar o astfel de purtare este plină de surprize. Şi cum epocile de progres sunt totdeauna şi vremuri în care soarele luminează tenebrele, a te încăpăţâna să procedezi aşa va duce în mod sigur la tot felul de primejdii.

Șase la al cincilea loc înseamnă:

Remușcările scad.

Nu pune la inimă nici câştigul şi nici pierderea.

A întreprinde ceva aduce norocul.

Nimic care să nu fie avantajos.

Te afli într-o funcție cu autoritate și rămâi totuși blând şi rezervat. Ţi-ai putea reproşa că nu ai folosit îndeajuns şansa şi nu ţi-ai asigurat toate avantajele posibile dintr-o atare situaţie. Dar acest regret se va risipi. Nu trebuie să pui la suflet nici pierderea, nici câștigul. Sunt lucruri secundare. Mai important este să-ţi fi asigurat posibilitatea de a împlini opere adevărate.

Nouă sus înseamnă:

Nu-ți este îngăduit să năvălești cu coarnele înainte decât când vrei să pedepseşti pe cineva de acasă.

Conştiinţa pericolului aduce noroc.

Fără învinuiri.

Perseverenta aduce umilire.

A înainta cu coarnele coborâte, adică agresiv, este o manieră pe care nu trebuie să o adopţi, în momentele de care e vorba aici, decât faţă de greşelile celor apropiaţi ţie. Astfel de abordări agresive sunt totdeauna purtătoare de primejdii. Vei evita astfel greşelile pe care rişti să le comiţi şi îţi vei atinge scopurile. Dar dacă dimpotrivă, vei stărui în această atitudine prea energică, mai ales faţă de persoane care nu fac parte din cercul tău apropiat, vei ajunge să fii umilit.

[space size=”150px”]

36

VĂTĂMAREA LUMINII*

(*Litt.: „a răni ceea ce este luminos».)

Lumina s-a ascuns sub pământ:

imagine a VĂTĂMĂRII LUMINII

Asemănător trebuie să trăiești față de marea mulțime.

Să îți ascunzi strălucirea, dar să rămâi totuși luminos.

La vremea întunericului este important să rămâi prudent şi rezervat. Să nu-ţi atragi degeaba duşmănii printr-o purtare nesăbuită. Fără îndoială că, în asemenea epoci, nu trebuie să-ţi însuşeşti purtările oamenilor, dar nici să-i luminezi cu observaţiile tale. În astfel de vremuri nu e bine nici să-ţi doreşti să ai o legătură prea strânsă cu ei. Multe trebuie să le laşi să zacă aşa cum sunt, dar fără să te laşi înşelat de ele!

Situaţia în care te afli:

VĂTĂMAREA LUMINII.

Perseverează în adversitate.

Când ai lumină interioară şi eşti şi îngăduitor, nu trebuie să te laşi înfrânt fără împotrivire de împrejurări nefavorabile sau zdruncinat în hotărârile tale. Chiar şi cea mai dură împotrivire se dă bătută în faţa unei asemenea atitudini. Este adevărat că, în anumite cazuri trebuie să-ţi ascunzi lumina ca să poţi triumfa asupra dificultăţilor izvorâte din anturajul imediat. Perseverenţa trebuie să dăinuiască în stratul cel mai profund al conştiinţei şi să nu se manifeste la exterior. Doar în acest chip îţi poţi păstra voinţa intactă în mijlocul greutăţilor.

Transformările situaţiei:

Şase la început înseamnă:

Vătămarea luminii în zbor.

Coboară aripile.

De mergi undeva, nu vei mânca timp de trei zile, iar gazda o să-ţi pună multe-n cârcă.

Cu o hotărâre eroică, vrei să treci dincolo de toate obstacolele printr-o singură lovitură de aripi. Dar te izbeşti de o soartă potrivnică, baţi în retragere şi te eschivezi. Clipa e grea. Fără încetare trebuie să treci grăbit dintr-un loc în altul fără să poţi rămâne nicăieri. Dacă nu vrei să faci compromisuri cu tine însuţi şi dacă voieşti să rămâi fidel principiilor tale, vei suferi multe privaţiuni. Ai totuşi un ţel precis spre care tinzi, chiar dacă oamenii printre care trăieşti nu te înţeleg şi te vorbesc de rău.

Şase la al doilea loc înseamnă:

Vătămarea luminii te rănește la coapsa dreaptă.

Ajută-i cu o vigoare de cal. Noroc.

Lumina se află aici într-o situaţie subordonată. Este rănită de întuneric. Dar rana nu-i pune viaţa în primejdie ci îi produce doar o uşoară incomoditate. Scăparea mai este încă posibilă. Iar cel rănit nu se gândeşte la el însuşi ci doar la salvarea celorlalţi, şi ei tot atât de amenințaţi. Caută deci, cu toată puterea, ceea ce trebuie salvat. În această activitate conformă cu datoria se află norocul.

Nouă la al treilea loc înseamnă:

Vătămarea luminii în timpul vânătorii de la miazăzi.

Este prinsă marea lor căpetenie.

Nu încerca prea multă perseverentă înainte de vreme.

Se pare că întâmplarea este la lucru. În timp ce omul puternic şi loial se străduieşte să instaureze ordinea ducând o activitate plină de zel fără nici cel mai mic gând ascuns, el dă, aparent cu totul întâmplător, de căpetenia forţelor dezordinii şi-l face prizonier. Victoria este astfel câştigată. Dar nu trebuie pusă prea multă grabă în eradicarea abuzurilor. Ar fi o greşeală pentru că nedreptăţile s-au înstăpânit de prea mult timp.

Şase la al patrulea loc înseamnă:

Pătrunde în partea stângă a burţii, în miezul vătămării luminii;

Părăsește ușile și curtea ei.

Te afli în imediata apropiere a căpeteniei întunericului şi descoperi astfel gândurile lui cele mai ascunse. Îţi dai seama că nu mai este nădejde de îndreptare şi că trebuie să părăseşti locul nenorocirilor înainte ca ele să se reverse.

Şase la al cincilea loc înseamnă:

Vătămarea luminii ca la prinţul Ki.

Stăruința este avantajoasă.

Dacă în timpuri întunecate nu ai cum să-ţi abandonezi postul, trebuie să ai o prudenţă înzecită în relaţiile cu lumea pentru a scăpa de primejdie.

Şase sus înseamnă:

Întunericul s-a înălţat la început până la cer; dar apoi, s-a prăbuşit în străfundurile pământului.

Forţa întunecată s-a ridicat la început atât de sus, încât putea răni toate puterile bune; până la urmă însă, a pierit prin propria-i întunecime, întrucât prăbuşirea răului trebuie să se producă chiar în clipa în care el învinge complet binele, când consumă deci energia căreia îi datora, până în acel moment, existenţa sa.

[space size=”150px”]

37

FAMILIA*

(*Hexagrama reprezintă legile care domnesc în interiorul familiei, legi care, dacă sunt aplicate şi la lumea exterioară, menţin în ordine cetatea şi întreg Universul. Influenţa care se exercită din interiorul familiei spre exterior este reprezentată prin imaginea vântului care este născut de foc.)

Vântul purcede din foc:

imagine a FAMILIEI

Tot așa și cuvintele tale trebuie să aibă temeinicie, iar comportarea, tărie.

Căldura creează forţa: aceasta este semnificaţia vântului care iese din foc sub forma flăcării. Este o influenţă dinăuntru spre înafară. Aceeaşi atitudine este necesară şi în conducerea familiei. Pentru a fi posibilă o astfel de acţiune, trebuie ca vorbele să posede forţă, iar pentru aceasta ele trebuie să se sprijine pe ceva real. Vorbele rostite au influenţă doar atunci când sunt potrivite şi se raportează clar la situaţia respectivă. Discursurile şi avertismentele generale rămân fără efect. în afară de aceasta, cuvintele trebuie să fie susţinute de întreaga conduită, pentru că doar o activitate fermă şi consecventă va face impresie asupra celorlalţi, care i se pot conforma şi orienta după ea. Dacă faptele nu sunt potrivite vorbelor, acestora din urmă le va lipsi orice putere de înrâurire.

Situaţia în care te afli:

FAMILIA.

Statornicia femeii este folositoare.

Familia are drept temelie relaţiile dintre soţ şi soţie iar liantul care menţine unitatea este fidelitatea şi perseverența femeii. Bărbatul și femeia se conformează marilor legi ale Naturii ocupându-şi locurile corespunzătoare. Familia are nevoie de o autoritate fermă, aceea a părinţilor. Când tatăl este cu adevărat tată şi fiul cu adevărat fiu, când fratele mai mare este frate mai mare, iar mezinul, mezin, când soţul este cu adevărat soţ şi soţia cu adevărat soţie, atunci familia se află în bună orânduială. Iar atunci când familia este în ordine, toate relaţiile sociale se ordonează la rândul lor: respectul afectuos pe care-l nutreşte fiul se transferă asupra stăpânului sub forma fidelităţii faţă de datorie; afecţiunea care domneşte între fraţi trece asupra prietenului sub forma loialităţii etc.

Transformările situaţiei:

Nouă la început înseamnă:

Netă separație în interiorul familiei.

Remuşcările dispar.

Familia trebuie să constituie o unitate clar definită, în interiorul căreia fiecare dintre membrii ei să-şi cunoască bine locul. Copii să fie obişnuiţi de la bun început cu reguli precise, înainte ca voinţa lor să fi luat altă direcție. Dacă se începe prea târziu cu instaurarea ordinii, copiii au luat deja obiceiuri proaste, iar pasiunile şi înclinaţiile de tot felul creează deja motive de păreri de rău. Desigur, şi atunci când faci ordine la timpul potrivit se ivesc împrejurări care pot fi motive de păreri de rău; viaţa de fiecare zi le face inevitabile. Dar regretul se risipeşte de fiecare dată și totul se liniștește.

Şase la al doilea loc înseamnă:

Ea nu trebuie să-și facă toate chefurile, ci trebuie să aibă grijă înăuntru.

Statornicia aduce noroc.

Femeia trebuie să-şi aleagă purtarea ţinând seama de voinţa stăpânului casei, tată, soţ sau fiu ajuns la vârsta maturităţii. Locul ei este în mijlocul căminului. Acolo trebuie să vegheze la hrănirea familiei şi la ofrandele destinate sacrificiilor religioase devenind astfel centrul vieţii sociale şi religioase. Statornicia în locul acesta atrage norocul asupra întregii familii.

Aplicată conduitei în general, povaţa dată este aceea de a nu căuta niciodată să dobândești ceva prin mijloace violente, ci să te mulţumeşti cu împlinirea datoriilor existente.

Nouă la al treilea loc înseamnă:

Când se încing pasiunile înăuntrul familiei, părerile de rău vin în urma unei prea mari asprimi.

Când femeile şi copii se hârjonesc şi râd, se ajunge în cele din urmă la umiliri.

În familie trebuie să existe o dreaptă cumpănire între rigiditate şi relaxare. Dacă înalţi stavile, lasă în interiorul lor şi loc pentru libertatea fiecărui individ. Totuşi, în cazurile deosebite, o asprime mare, care asigură păstrarea disciplinei, în ciuda multor note discordante, este preferabilă unei slăbiciuni care ar conduce la umilinţe.

Şase la al patrulea loc înseamnă:

Ea este bogăţia casei; mare noroc.

Stăpâna casei este persoana de care depinde prosperitatea familiei. Atunci când câştigurile şi cheltuielile se compensează mulţumitor, domneşte bunăstarea. În domeniul vieţii publice, ideea se aplică administratorului cinstit, ale cărui măsuri favorizează binele general.

Nouă la al cincilea loc înseamnă:

Ca un împărat, aşa se apropie de familie. Nu te teme.

Noroc.

Împăratul este imaginea pentru un om înzestrat cu o mare bogăţie lăuntrică. Deci nu poate fi vorba de a încerca frică în faţa lui, ci întreaga familie trebuie să aibă încredere în el, pentru că iubirea cârmuieşte legăturile de familie şi înrâureşte spontan prin ea însăşi.

Nouă sus înseamnă:

Munca lui impune respect, și în cele din urmă, noroc.

Buna rânduială din familie se bizuie pe stăpânul casei. Dacă el se impune prin forța adevărului interior, totul merge bine în familie. În viaţa publică, când ocupi un post de conducere, trebuie să-ţi asumi fără şovăire şi toate responsabilităţile care decurg din această situaţie.

[space size=”150px”]

38

OPOZIȚIA*

(*Hexagrama este formată din trigrama superioară, flacăra, care pâlpâie spre înălţimi, şi trigrama inferioară, lacul, care se infiltrează spre adânc. Aceste mişcări sunt dirijate în sensuri opuse.)

Sus focul, jos lacul:

imagine a OPOZIŢIEI

În orice companie te-ai afla, păstrează-ţi propria individualitate.

Cele două elemente, focul şi apa nu se amestecă şi chiar puse împreună îşi conservă natura; la fel, nici tu nu trebuie să te schimbi spre a ajunge asemănător celorlalţi oameni, chiar dacă ai relaţii apropiate cu ei sau interese comune ci păstrează-ţi propria individualitate în orice comunitate te-ai găsi.

Situaţia în care te afli:

OPOZIŢIA. În cele mici, noroc.

Când oamenii se află mereu în divergenţă este imposibil de realizat în comun ceva de seamă; tendințele diferă prea mult între ele. În astfel de cazuri, este important să nu procedezi direct, cu bruscheţe, fiindcă nu vei face decât să accentuezi opoziţia; trebuie să te limitezi la acţiuni bine dozate, treptate, asupra unor aspecte mai mărunte. Poţi spera totuşi în succes în această direcţie, pentru că situaţia este de aşa natură încât opoziţia nu exclude şi posibilitatea de înţelegere.

Deşi la prima vedere opoziţia pare a fi o obstrucţie, totuşi, în cadrul unui ansamblu care o înglobează, ea îşi are funcţia sa bine precizată. De exemplu, opoziţii ca acelea dintre cer şi pământ, Spirit şi Natură, bărbat şi femeie, realizează prin echilibrul lor creaţia şi zămislirea vieţii. În lumea celor văzute, opoziţia face posibilă diferenţierea pe specii, graţie căreia se instaurează ordinea lumii.

Transformările situaţiei:

Nouă la început înseamnă:

Remuşcările dispar.

Dacă îţi pierzi calul, nu alerga după el; se va întoarce singur.

Dacă dai de oameni răi, păzeşte-te să nu cazi în greşeală.

Când întâmpini opoziţie, nu urmări înlăturarea ei cu forţa. Nu vei obţine decât rezultatul contrar, aşa cum se întâmplă şi în cazul în care vrei să prinzi un cal: dacă alergi după el, se îndepărtează tot mai mult. Dacă este calul tău poţi foarte liniştit să-l laşi să se ducă, pentru că se va întoarce singur. Tot aşa şi cu un om care ţi-a fost apropiat; dacă s-a îndepărtat momentan datorită unei neînţelegeri, lasă-l în pace şi se va întoarce. Pe de altă parte, este bine să fii prudent atunci când oameni nepotriviţi îşi croiesc drum până la tine, nu-i alunga cu forţa, căci nu vei face decât să le stârneşti ostilitatea; suportă-i cu răbdare, în curând se vor retrage din proprie iniţiativă.

Nouă la al doilea loc înseamnă:

Îți întâlnești Învățătorul, pe o uliţă îngustă.

Fără învinuiri.

Ca urmare a unor neînţelegeri, oameni sortiţi unul altuia, nu reuşesc să se alieze pe deplin. O întâlnire întâmplătoare, într-un cadru neceremonios, ilustrat aici de o uliţă îngustă, poate fi în acest caz întâlnirea sorţii, din moment ce există acea afinitate lăuntrică.

Şase la al treilea loc înseamnă:

Vedem carul tras îndărăt, boii opriţi, omul cu părul și nasul tăiat.

Nu-i un început bun, dar va fi bun sfârșitul.

Câteodată, parcă totul conspiră împotriva ta. Te vezi frânat şi chiar oprit din drumul ascendent, insultat şi rănit (tăierea părului şi a nasului constituie o pedeapsă gravă şi dezonorantă). Totuşi, să nu te laşi zdruncinat; în ciuda tuturor contrariilor trebuie să rămâi alături de omul de care te simţi legat. Astfel, cu tot începutul rău, sfârșitul va fi bun.

Nouă la al patrulea loc înseamnă:

Izolat datorită opoziţiilor, întâlnești un om cu gândirea asemănătoare ție și în care poți avea încredere.

Cu tot pericolul, ești ferit de învinuiri.

În compania în care te afli descoperi dintr-o dată cât de izolat eşti. Dacă, atunci când te afli într-o astfel de situaţie, întâlnești un om care este de aceeaşi factură spirituală cu tine şi căruia îi poţi dărui întreaga ta încredere, birui asupra singurătăţii. Voinţa ta dobândeşte finalitate şi vei fi ferit de greşeli.

Şase la al cincilea loc înseamnă:

Dispar remuşcările.

Prietenul își croiește drum înlăturând aparențele şi de vei merge spre el, cum ar putea fi aceasta o greşeală?

Întâlnești un om loial pe care, din cauza vervei tale, nu-l recunoşti ca atare de la început. Dar el îşi face drum spre tine înlăturând aparenţele. Dacă îţi arată adevărata fire, este o datorie să-i vii în întâmpinare şi să conlucrezi cu el.

Nouă sus înseamnă:

Izolat datorită opoziţiei, îţi vezi prietenul ca porcul înglodat în noroi, apoi ca un car plin de duhurile rele.

La început încordezi arcul împotriva lui, apoi laşi arcul jos.

Nu este un tâlhar, va spune ce se cade la timpul potrivit.

Pe drum fiind, cade ploaia; noroc.

Izolarea este produsă aici de neînţelegeri; nu provine din circumstanţe exterioare, ci din dispoziţii interioare. Nu-ţi cunoşti cel mai bun prieten, şi-ţi închipui că cel care se apropie de tine este un porc murdar, mânjit de noroi, periculos ca un car plin de duhuri rele; de aceea, adopţi o atitudine de apărare. Totuşi, descoperi confuzia, laşi armele jos şi îţi dai seama că celălalt se apropie cu cele mai bune intenţii. Drept urmare, încordarea se risipeşte. Unirea face să dispară opoziţia, aşa cum alungă ploaia căldura înăbuşitoare de dinaintea furtunii. Totul merge bine, pentru că tocmai în momentul în care ajungi în punctul critic opoziţia se preface în contrariul său.

[space size=”150px”]

39

OBSTACOLUL*

(*Hexagrama reprezintă un abis primejdios care ţi se deschide brusc în faţă, în timp ce în spate îţi stă un munte abrupt şi inaccesibil. Hexagrama reprezintă obstacolele care apar de-a lungul timpului, dar care pot şi trebuie să fie depăşite. De aceea, toate sfaturile se referă la modurile de a birui împotrivirile.)

Pe munte apa:

imagine a OBSTACOLULUI

Întoarce-te spre propria persoană și zidește-ți firea.

Dificultăţile şi necazurile îl împing pe om spre el însuşi. Şi în timp ce vulgul caută vina în afară, la ceilalţi oameni, plângându-se de soartă, omul superior se cercetează pe sine pentru a găsi greşeala şi, graţie acestei introspecţii, piedica din afară se va preface pentru el în prilej de zidire lăuntrică.

Situaţia în care te afli:

OBSTACOLUL. Sud-vestul este avantajos.

Nord-estul nu.

Este folositor să vezi omul de seamă.

Statornicia aduce noroc.

Sud-vestul este ţinutul retragerii, nord-estul cel al înaintării. Te găsești în fata unor obstacole care nu pot fi învinse direct. Înţelept este, în acest caz, să te opreşti şi să o iei înapoi; o asemenea retragere nu face decât să pregătească biruinţa viitoare. Este important să te asociezi cu prieteni având aceleaşi idealuri cu tine şi să te pui sub îndrumarea unui om aflat la înălţimea situaţiei. Vei reuşi astfel să înlături obstacolele. Dar se impune perseverenţă chiar şi în momentele când eşti obligat să faci ceva ce pare a te îndepărta de ţel, pentru că direcţia neabătută trebuie să fie în primul rând în interiorul tău. Aceasta este aducătoare de noroc. În ceea ce priveşte obstacolul, care de altfel nu durează decât un timp, el îţi conferă rezistenţă la vitregiile sorţii.

Transformările situaţiei:

Şase la început înseamnă:

A te duce, spre piedici te-ndreaptă; a veni, spre elogiu.

Când eşti faţă în faţă cu un obstacol, important este să reflecte zi la modul în care vei putea cel mai bine să-l depăşeşti. Nu trebuie să mergi orbeşte înainte, vei avea de întâmpinat numai complicaţii. Cea mai potrivită atitudine este să baţi mai întâi în retragere, nu pentru a renunţa la luptă, ci pentru a aştepta momentul cel mai favorabil de a porni.

Şase la al doilea loc înseamnă:

Slujitorul împăratului întâlneşte numai obstacole, dar nu din vina sa.

De obicei, cel mai bine este să socoteşti cum poţi învinge obstacolul pe linia de minimă rezistenţă. Există totuși și un caz în care trebuie să-l înfrunți direct, chiar dacă piedicile se înmulţesc: atunci când datoria îţi interzice să acţionezi aşa cum ţi-ar fi convenabil şi te obligă să înfrunţi direct primejdia, punându-te în serviciul unei cauze superioare. Poţi atunci să o faci cu toată seninătatea, pentru că nu din vina ta te afli în mijlocul dificultăţilor.

Nouă la al treilea loc înseamnă:

A pleca duce la piedici. De aceea, întoarce-te!

Chiar dacă ai fi avut disponibilitatea să te arunci în vâltoarea pericolelor, tot ar fi fost în zadar; cei pe care îi ocroteşti nu ar fi putut să-şi continue drumul singuri. De aceea, bate în retragere şi întoarce-te la ai tăi; te vor primi plini de bucurie.

Şase la al patrulea loc înseamnă:

A pleca duce spre piedici, a veni duce spre unire.

Situaţiei în care te afli acum, nu-i poţi face faţă de unul singur, şi de aceea drumul drept nu este şi cel mai scurt. Dacă vei încerca să înaintezi fără pregătirile necesare, nu vei găsi sprijinul necesar şi vei băga de seamă prea târziu că ţi-ai greşit calculele; condiţiile pe care contai se vor dovedi insuficiente. De aceea, este mai bine în asemenea cazuri să începi prin a face o pauză şi prin a aduna în jurul tău prieteni de nădejde pe care să te poţi bizui în a birui obstacolele.

Nouă la al cincilea loc înseamnă:

În mijlocul celor mai mari piedici, apar prieteni.

Chiar dacă dificultăţile se îngrămădesc primejdios în jurul tău, nu ai dreptul de a abandona lupta cu ele. Ai într-adevăr vocaţie superioară, iar forţa spiritului tău este îndeajuns de puternică pentru a atrage spre tine oameni gata de a te ajuta; munca tuturor acestora, bine condusă, va permite trecerea obstacolelor.

Șase sus înseamnă:

A te duce înseamnă drum spre piedici, a veni aduce mare noroc.

Este cu folos să vezi omul de seamă.

Pentru că ai lăsat deja în urmă lumea şi frământările ei, la vremea dificultăţilor soluţia cea mai simplă ar fi de a părăsi pur şi simplu veacul şi de a te refugia în lumea de dincolo. Dar această cale îţi este interzisă. Nu vei putea fi fericit de unul singur şi nu vei putea să-i părăseşti pe toţi în nenorocire. Datoria te cheamă încă o dată în agitaţia acestui veac. Tocmai datorită experienţei şi libertăţii tale eşti capabil să făureşti ceva mare. De aceea, este folositor să vezi omul în compania căruia vei putea să de săvârşeşti opera de salvare.

[space size=”150px”]

40

ELIBERAREA*

(*Hexagrama sugerează faptul că obstacolul este înlăturat, dificultățile fiind în curs de soluționare. Deși nu s-a realizat încă eliberarea, ea începe şi diferitele ei stadii sunt arătate în hexagramă.)

Tunete şi ploaie:

imagine a ELIBERĂRII

Iartă și tu greșelile și păcatele.

Furtuna curăţă atmosfera. La fel face şi omul plin de nobleţe faţă de greşelile şi păcatele generatoare de tensiuni. Punând defectele în lumină, nu întârzie asupra lor, ci trece pur şi simplu peste erorile şi încălcările de lege involuntare, la fel cum apa le curăţă pe toate de noroi.

Situaţia în care te afli:

ELIBERAREA. Sud-vestul este avantajos.

Când nu mai ai nici un loc unde trebuie să te duci, reîntoarcerea este izvorul norocului.

Când mai ai un loc unde trebuie să te duci, atunci graba este izvorul norocului.

Este vorba de o epocă în care tensiunile și complicaţiile încep să se rezolve. În astfel de momente, este important să revii cât mai repede la condiţiile obişnuite. (Aceasta este semnificaţia sud-vestului.) Astfel de perioade de reviriment sunt deosebit de importante, fiind asemănătoare ploii, care pune capăt încordării din atmosferă şi exercită asupra vieţii o acţiune de descătuşare şi de stimulare. Dar, atenţie la un lucru important: în astfel de clipe nu te îmbăta de victorie şi nu te aventura mai departe decât este necesar! De îndată ce s-a obţinut eliberarea, revenirea la ordinea vieţii este izvor de noroc. Dar dacă mai rămân resturi ce ar trebui măturate, termină cu ele cât mai repede, curăţă locul, şi nu-ţi permite nici o întârziere.

Transformările situaţiei:

Şase la început înseamnă:

Fără învinuiri.

Refă-ţi calm forţele şi stai liniştit. Este purtarea normală după depăşirea unor dificultăţi.

Nouă la al doilea loc înseamnă:

Ucizi trei vulpi în pădure şi capeţi o săgeată galbenă.

Statornicia este izvorul norocului.

Imaginea sugerată este împrumutată de la vânătoare. Vânătorul prinde trei vulpi viclene şi primeşte ca recompensă o săgeată galbenă. Obstacolele din viaţa publică sunt vulpi ce trebuie înlăturate, dar nu duce această luptă cu arme nepotrivite! Îndemnul este dat de culoarea galben evocată aici, culoare ce indică echilibrul şi măsura, necesare atunci când înaintezi asupra inamicului, iar săgeata indică direcţia bună. Când te dedici din tot sufletul eliberării, capeţi din propria corectitudine interioară o astfel de putere, încât poţi acţiona prin ea împotriva a tot ceea ce este fals şi vulgar.

Şase la al treilea loc înseamnă:

Dacă ţii un sac greu în spinare, deși faci drumul stând în car, vei atrage hoţii.

Perseverența duce la umilire.

Ieşit dintr-o stare mizerabilă şi ajuns într-o situaţie comodă, te vei trezi slobod de toată grija. Dar dacă vei face cum fac toţi parveniţii şi nu te vei sinchisi de nimic, vor năvăli asupra ta tâlharii iar dacă vei continua aşa, fără îndoială că umilinţa îţi va bate la uşă.

Confucius spune în această privinţă: «A căra o greutate în spate este o treabă de om de rând. Iar carul este proprietatea unui om de vază. Când un om de rând se foloseşte de bunurile unui om de vază, hoţii caută să i le răpească.

Nouă la al patrulea loc înseamnă:

Scapă-te de degetul mare de la picior;

atunci prietenul se apropie și poți să te bizui pe el.

În perioadele de mare mobilitate, se întâmplă ca oamenii de rând să se ataşeze de un om superior şi, ca urmare a contactului zilnic şi a obişnuinţei astfel create, să pătrundă în intimitatea lui şi să se facă de neînlocuit, aşa cum este, de pildă, degetul mare de la picior pentru mersul normal. Dar când se apropie vremea slobozeniei, cu marea ei chemare la săvârşirea de fapte însemnate, trebuie neapărat să te debarasezi de aceşti oameni întâlniţi din întâmplare, de care nu te leagă afinităţi interioare reale. Altfel, prietenii ce-ţi împărtăşesc sentimentele, în care te poţi încrede cu adevărat şi în compania cărora ai putea realiza lucruri mari, vor sta deoparte, bănuitori.

Şase la al cincilea loc înseamnă:

Eliberându-te singur, vei avea noroc şi vei arăta astfel celui necioplit, cât de serioasă este hotărârea ta.

Momentul eliberării reclamă hotărâre interioară. Oamenii de rând nu trebuie înlăturaţi prin interdicţii. Dacă vrei să te debarasezi de ei, trebuie să te desprinzi mai întâi lăuntric; vor remarca singuri că lucrurile sunt serioase şi se vor retrage.

Șase sus înseamnă:

Prinţul ţinteşte spre şoimul de sus, de pe metereze şi îl doboară.

Totul este avantajos.

Şoimul de pe un zid înalt este imaginea omului de rând ajuns la putere şi împiedicând eliberarea. El se opune prin acţiunea sa interioară, împietrit fiind în carapacea micimii lui. Trebuie îndepărtat cu energie şi hotărâre, şi aceasta impune mijloace pe măsură.

[space size=”150px”]

41

DIMINUAREA*

(*Trigrama inferioară se diminuează în favoarea celei superioare. Este pur şi simplu o reducere: dacă se diminuează baza unui edificiu şi se întăresc zidurile, ansamblul pierde din soliditate. La fel se întâmplă şi cu prosperitatea unui popor atunci când trece în profitul guvernanţilor; este o slăbire, pur şi simplu. Hexagrama arată modul în care această deplasare de prosperitate poate fi totuşi realizată fără ca resursele ei, aflate în popor şi în straturile lui inferioare, să sece din această cauză.)

Sub munte, lacul:

imagine a DIMINUĂRII

Stăpânește-ți mânia și înfrânează-ți instinctele.

Lacul se evaporă la poalele muntelui. El se micşorează astfel în folosul muntelui, care este aici imaginea forţei încăpăţânate ce se poate transforma în furie. Lacul este imaginea veseliei entuziaste, nestăpânite, care poate degenera în patimă, mergând până la ruina forţelor vitale. Este important deci ca mânia să fie atenuată şi oprită, iar patimile înfrânate. Graţie acestei diminuări a celor inferioare, sufletul se va regăsi îmbogăţit.

Situaţia în care te afli:

DIMINUAREA asociată cu sinceritatea conduce la supremul noroc; poţi persevera în aceasta.

Este avantajos să întreprinzi ceva.

Cum pui aceasta în practică?

Folosind două mici cupe pentru sacrificiu.

Descreşterea nu constituie neapărat ceva supărător. Creşterea şi descreşterea vin fiecare la vremea lor. Ceea ce trebuie să faci este să înţelegi semnele timpului şi să nu doreşti să ascunzi sărăcia sub o falsă aparenţă. Dacă un adevăr lăuntric îşi găseşte exprimarea tocmai într-o perioadă cu resurse exterioare diminuate, nu trebuie să roşeşti pentru simplitatea sa şi nu trebuie să te umpli de amărăciune dacă strălucirea exterioară a civilizaţiei, sau chiar împlinirea ritualurilor religioase, suportă rigorile simplităţii. Suplineşte lipsurile exterioare cu forţa sentimentului interior. În faţa lui Dumnezeu, falsa strălucire este inutilă.

Transformările situaţiei:

Nouă la început înseamnă:

O dată terminată treaba, nu ţi se poate reproşa nimic dacă pleci în grabă.

Trebuie totuși, să te întrebi până unde se cuvine să diminuezi ajutorul pentru ceilalţi.

Este o purtare frumoasă şi lipsită de egoism atunci când, după ce te-ai achitat de obligaţiile imediate, îţi pui forţele în serviciul celorlalţi şi vii în ajutor cu promptitudine, acolo unde este nevoie, fără să te lauzi cu aceasta şi fără să cauţi foloase personale.

Dar dacă eşti situat într-o poziţie importantă şi eşti ajutat din această cauză, trebuie să te gândești bine până la ce punct ai dreptul să accepţi acest ajutor, pentru a nu provoca vreun prejudiciu esenţial slujitorului sau prietenului tău.

Acolo unde există o astfel de fineţe a sentimentelor, şi cel care se dăruieşte, şi cel care primeşte darul, o pot face în întregime, fără ezitare.

Nouă la al doilea loc înseamnă:

Perseverenţa este avantajoasă.

A întreprinde ceva este fără noroc.

Poți mări pe alții, fără să te micşorezi pe tine.

O conştiinţă de sine nobilă, o seriozitate plină de logică şi lipsa compromisurilor este starea sufletească absolut necesară atunci când vrei să slujeşti celorlalţi. Cel care se slăbeşte pe sine, arareori îl poate ajuta temeinic pe celălalt. Nu e bine! A sluji fără a te slăbi pe tine este o primă condiţie pentru a face oamenilor servicii durabile.

Şase la al treilea loc înseamnă:

Când trei călătoresc împreună, numărul lor scade cu unul.

Când unul călătoreşte singur, își găsește tovarăș.

Când sunt trei oameni împreună, izbucneşte gelozia şi atunci unul dintre ei trebuie să plece. O unire strânsă nu este posibilă decât între doi oameni. Dar când cineva este singur, îşi va găsi întotdeauna un însoţitor care să-l completeze.

Şase la al patrulea loc înseamnă:

Când scapi de patimi, îi faci pe ceilalţi să vină în grabă și să se bucure.

Fără învinuiri.

De cele mai multe ori, propriile tale defecte sunt cele care îi împiedică pe ceilalţi, chiar bine intenţionaţi, să se apropie de tine. Iar aceste defecte sunt în multe cazuri întărite şi agravate de anturajul în care te complaci. Dar dacă, printr-o victorie asupra ta, îţi vii în fire şi te dezlegi de legături, prietenii se vor grăbi să ţi se alăture, într-un elan de bucurie comună.

Şase la al cincilea loc înseamnă:

Fără îndoială, cineva te ajută să sporeşti, astfel că nici zece perechi de țestoase nu i se pot împotrivi.

Suprem noroc.

Când soarta hotărăşte norocul pentru cineva, acesta se realizează fără ca să-l mai poată împiedica ceva; în faţa bunăvoinţei sorţii să nu te temi de nimic, pentru că o voinţă supremă a decis pentru tine.

Nouă sus înseamnă:

Sporeşti fără ca ceilalţi să fie diminuați și deci fără învinuiri.

Perseverenta aduce norocul;

este avantajos să întreprinzi ceva.

Dobândești servitori, dar nu vei mai avea casă separată.

Sunt oameni născuţi pentru binele întregii lumi. Orice creştere a puterii lor, orice mărire de care au parte, se întoarce spre toţi ceilalţi.

Dacă printr-o muncă perseverentă şi plină de zel ajungi la succes şi găseşti ajutoarele de care ai nevoie, ceea ce vei realiza nu este pentru vreun avantaj personal, ci pentru binele tuturor.

[space size=”150px”]

42

CREȘTEREA*

(*Un sacrificiu făcut de o fiinţă superioară, spre a realiza o creştere a celei inferioare, indică spiritul, singurul în măsură să ajute lumea.)

Vânt şi tunet:

imagine a CREŞTERII

Dacă vezi binele, caută să-i semeni, dacă vezi răul, dezbară-te de el.

Observând felul în care tunetul și vântul se întăresc unul pe celălalt, înveţi cum să-ţi îmbunătăţeşti propriul caracter. Dacă descoperi ceva bun la ceilalţi, să-i semeni, iar dacă descoperi în tine însuţi ceva rău, debarasează-te de el. Te eliberezi astfel de răutate. Această schimbare în planul moral este cea mai importantă creştere a fiinţei umane.

Situaţia în care te afli:

CREŞTEREA. Este avantajos să întreprinzi ceva.

Este avantajos să traversezi marile ape.

Sacrificiul făcut de fiinţele superioare pentru ridicarea celor inferioare dă naştere unui sentiment de bucurie şi de recunoştinţă deosebit de preţios pentru înflorirea comunităţii respective. Când oamenii se ataşează în acest fel de cei care îi conduc, se pot întreprinde multe lucruri, chiar dificile şi riscante. Iată de ce, în astfel de perioade de ascensiune, este indicat să prinzi momentul favorabil. Acest răstimp se aseamănă cu cel al mariajului dintre cer şi pământ, când acesta participă la puterea cerului, modelând şi făurind fiinţele vii. Timpul creşterii nu durează, deci trebuie folosit din plin.

Transformările situaţiei:

Nouă la început înseamnă:

Este avantajos să realizezi acțiuni mari.

Suprem noroc, fără învinuiri.

Când te simţi încurajat de sus, trebuie să foloseşti această creştere a forţelor pentru a săvârși o faptă de seamă, faptă pentru care poate nu ai fi avut altfel, nici forţa necesară, nici gustul pentru asumarea unei astfel de responsabilităţi. Neavând ambiţii personale, norocul va fi mare şi vei fi ferit întru totul de învinuiri.

Şase la al doilea loc înseamnă:

Nu mai încape nici o îndoială, cineva te ajută să creşti. Zece perechi de ţestoase nu i se pot opune. O stăruință neclintită aduce norocul.

Împăratul te înfăţişează celui de sus.

Noroc.

Adevărata creştere survine atunci când omul realizează în el însuşi condiţiile pe care aceasta le cere: disponibilitate şi dragoste de bine. Ceea ce doreşte se va adăuga apoi de la sine, cu forţa necesităţii determinată de o lege naturală. Acolo unde creşterea se află în acord cu legile supreme ale universului, nici o constelaţie potrivnică nu o poate împiedica. Doar un singur lucru este important: fericirea neaşteptată să nu te facă să-ţi pierzi capul; astfel, vei fi cel prin care se realizează voinţa Divinităţii, vei fi luat în seamă de oameni, şi ceea ce vei săvârși va fi spre binele tuturor.

Şase la al treilea loc înseamnă:

Te vei îmbogăţi din experienţe nefericite; dar dacă ești sincer, nu te va învinovăți nimeni.

Mergi pe calea de mijloc și dă prințului un răvaș pecetluit.

Influenţa perioadei de creştere este atât de puternică în efectele ei, încât până şi evenimente care, altfel, ar fi fost dezastruoase, sunt spre binele celor care trec prin ele. Ajungi să fii ferit de învinuiri datorită faptului că acţionezi în spiritul adevărului, ceea ce duce la o asemenea autoritate lăuntrică, încât influenţa pe care o exerciţi pare întărită cu peceţi şi înscrisuri împărăteşti.

Şase la al patrulea loc:

Dacă mergi pe calea de mijloc şi dai un sfat prinţului, el îl va urma.

Este avantajos să fii folosit pe vremea mutării capitalei.

Este important să existe oameni cu rol de intermediari, între cei care conduc şi cei care sunt conduşi. Ei trebuie să fie fără egoism, şi aceasta mai ales în epocile de creştere, când folosul porneşte de la cel care conduce şi se îndreaptă spre popor. Un astfel de mediator, care înseamnă totodată şi o influenţă bună asupra conducătorului, este deosebit de important atunci când este vorba de iniţiative de anvergură,decisive pentru viitor, iniţiative ce reclamă asentimentul interior al tuturor.

Nouă la al cincilea loc înseamnă:

Nu întreba, dacă ai inima cu adevărat bună, căci binele va fi recunoscut drept virtutea ta.

Binele adevărat nu măsoară şi nu cercetează meritul și recunoștința, fiindcă el lucrează ascultând de o poruncă interioară. O astfel de inimă, cu adevărat bună, se simte răsplătită prin simplul fapt că este recunoscută ca atare, şi astfel, influenţa ei binefăcătoare se va revărsa fără nici o piedică.

Nouă sus înseamnă:

Nu aduci sporire nimănui şi în mod sigur, vei fi lovit de cineva.

Când nu-ţi păstrezi inimă statornic hotărâtă, nenorocul bate la uşă.

Cel superior ar fi trebuit să asigure creşterea celor inferiori lui, prin renunţare de sine. Când această datorie este neglijată, nu foloseşti nimănui, ieşi totodată şi de sub influenţa binefăcătoare a cerului, şi te vezi curând izolat! Îţi atragi asupra ta tot felul de atacuri. O dispoziţie interioară care nu se află în armonie cu exigenţele vremurilor este însoţită în mod inevitabil de multe necazuri.

Cu privire la aceasta Confucius spune: «Cel nobil, înainte de a acţiona, îşi acordă un repaus. Îşi reculege spiritul înainte de a vorbi şi îşi consolidează relaţiile înainte de a cere ceva. Punând în ordine aceste trei aspecte, se află în perfectă siguranţă. Dar dacă cineva este smucit în mişcări, ceilalţi nu vor coopera cu el. Dacă este agitat în vorbe, acestea nu-şi vor găsi ecou în inima oamenilor. Iar dacă cere ceva fără să fi înnodat relaţiile cuvenite, nu primeşte nimic. Şi dacă nimeni nu este alături de el, cei ce vor să-i facă rău se vor apropia».

[space size=”150px”]

43

STRĂPUNGEREA*

(*Hexagrama semnifică pe de o parte o străpungere care intervine după o tensiune îndelung acumulată, asemănătoare unei breşe pe care o face un fluviu prin diguri, sau unei ruperi de nori. Este vorba de epoca în care oamenii de rând sunt pe cale de dispariţie. Influenţa lor descreşte, iar o acţiune hotărâtă face ca schimbarea condiţiilor să ducă la străpungere. Acest semn este asociat lunii a treia (aprilie-mai).)

Lacul se ridică spre cer.

imagine a STRĂPUNGERII

Revarsă bogăţie peste cei mai jos decât tine și teme-te de a nu deveni încrezut.

Când apa lacului s-a ridicat spre cer, ne putem teme că va urma o rupere de nori. Vezi în aceasta un avertisment şi previno la timp o prăbuşire brutală. Dacă doreşti să îngrămădeşti bogăţii doar pentru tine, fără să te gândeşti şi la alţii, vei suferi o prăbuşire. Pentru că orice acumulare este urmată de o risipire. Iată de ce, trebuie să împarţi încă din momentul în care te străduieşti să aduni. Asemănător să faci şi în ceea ce priveşte educarea propriului tău caracter; veghează ca el să nu se împietrească şi caută să rămâi receptiv la bunele impresii, printr-un constant şi riguros examen asupra ta însuţi.

Situaţia în care te afli:

STRĂPUNGEREA.

Lucrul trebuie făcut cunoscut cu hotărâre la curtea împăratului.

Trebuie anunțat în conformitate cu adevărul. Primejdie.

Trebuie să-ți anunți și propria cetate.

Nu este cu folos să recurgi la arme.

Este avantajos să întreprinzi ceva.

Chiar dacă între fruntaşii unei cetăţi mai este doar un singur om de rând, aceştia pot fi vexaţi de el. Tot aşa, dacă o singură patimă rămâne adăpostită în inima ta, ea îţi poate întuneca dreapta judecată. Patima şi raţiunea nu pot trăi împreună şi de aceea, lupta fără milă este de neînlăturat, dacă vrei să instaurezi domnia binelui.

În lupta binelui împotriva răului există însă reguli precise, care nu trebuie pierdute din vedere dacă vrei să reuşeşti. 1. Decizia trebuie să se sprijine pe uniunea dintre forţă şi bunăvoinţă. 2. Un compromis cu ceea ce este rău nu este posibil; răul trebuie combătut deschis în orice împrejurare. Nici patimile sau defectele personale nu trebuie să fie înfrumuseţate. 3. Lupta nu trebuie dată pe calea violenţei. Acolo unde răul este stigmatizat, el caută să recurgă la arme şi dacă îi faci plăcerea de a-i răspunde cu lovitură contra lovitură, de fiecare dată cazi mai jos decât el, fiind tu însuţi implicat în ură şi patimă.

De aceea este atât de important să începi cu tine însuti și să iei seama la defectele pe care chiar tu le-ai înfierat. În acest fel, armele răului se tocesc de la sine, negăsindu-şi adversar. Dar nici chiar propriile tale defecte nu este bine să le înfrunţi direct. Cât timp luptăm cu ele, rămân biruitoare. Cea mai bună metodă de a combate răul este un progres energic în bine.

Transformările situaţiei:

Nouă la început înseamnă:

Puternic în degetele mari de la picioare care merg înainte.

Dar dacă mergi înainte și nu ești la înălțimea situației, faci o mare greşeală.

În perioadele de înaintare hotărâtă, primele momente sunt deosebit de dificile. Te simţi plin de elan pentru o înaintare viguroasă dar rezistenţa întâmpinată este încă foarte puternică. Este important să-ţi cântăreşti bine forţele şi să nu te angajezi dincolo de punctul în care poţi fi sigur de succes. A păşi orbeşte înainte este rău, pentru că şocul unor dificultăţi neaşteptate tocmai la început are urmări dintre cele mai nefaste.

Nouă la al doilea loc înseamnă:

Strigăt de alarmă. Arme, seara şi noaptea.

Nu te teme.

Totul e să fii pregătit. Hotărârea şi prevederea sunt de nedespărţit. Când eşti cu băgare de seamă şi cu judecată, nu mai ajungi să te-nspăimânţi. Când eşti mereu treaz, apropierea primejdiilor te găseşte gata înarmat şi nu ai de ce te teme. Continuu vigilent faţă de cele ce încă nu se văd şi atent la cele ce deocamdată nu se aud poţi rămâne în mijlocul greutăţilor ca şi când n-ar exista. Dacă cineva îşi cultivă firea, ceilalţi se ataşează spontan de el. Iar atunci când triumfă raţiunea, patimile se retrag de la sine. A fi circumspect şi a nu-ţi uita armura, iată un drum străbătut în deplină siguranţă.

Nouă la al treilea loc înseamnă:

A fi puternic în oasele pomeţilor aduce nenoroc.

Ferm hotărât, mergi de unul singur şi întâlnești ploaia; ești stropit și oamenii murmură împotriva ta.

Fără învinuiri.

Te afli într-o situaţie ambiguă. În timp ce toată lumea este angajată într-o luptă hotărâtă împotriva vulgului, tu eşti singurul care ai relaţii cu acesta. Dar dacă ai vrea să arăţi lumii că eşti puternic şi să te întorci împotriva lui înainte de a fi venit vremea, n-ai face decât să înrăutățești lucrurile, fiindcă acei oameni de rând cu care ești în relaţii, ar recurge şi ei la măsuri precipitate. Sarcina ta este deci, una dintre cele mai dificile. Rezolvarea ei vine însă din forul tău interior, unde trebuie să începi să te ţii departe de orice participare la vulgaritate. Altfel relaţiile tale cu vulgul te vor întina din ce în ce mai mult în ochii celorlalţi, care îţi vor întoarce spatele murmurând dezaprobator. Dar va trebui să înduri această neînţelegere şi vei fi fără pată, pentru că vei rămâne fidel ţie însuţi.

Nouă la al patrulea loc înseamnă:

Nu ai piele pe coapse și drumul se dovedește chinuitor de greu.

Dacă te-ai lăsa mânat ca o oaie rușinea s-ar mai micșora.

Dar chiar de auzi aceste vorbe, tot nu le vei crede.

Atât de mult suferi din pricina unor frământări sufleteşti, încât nu poţi sta locului. Doreşti să înaintezi cu orice preţ şi întâmpini obstacole de nebiruit. De aceea ai ajuns într-o stare de conflict interior cu propria-ţi situaţie. Dacă te-ai analiza puţin, ai constata că aceasta provine din înverşunarea cu care ai vrea să-ţi realizezi Hotărârea. Dacă ai lăsa încăpăţânarea deoparte, totul ar merge bine. Dar acest sfat, ca atâtea sfaturi bune, nu-l vei asculta: încăpăţânarea degeaba are urechi, că nu aude cu ele.

Nouă la al cincilea loc înseamnă:

Cu buruiana trebuie să fii neînduplecat.

Drumul de mijloc rămâne fără pată.

Buruienile cresc repede şi-s anevoie de stârpit. Tot aşa, războirea cu oameni fără ruşine, aflaţi în locuri de frunte, cere o neclintită hotărâre. Fiindcă eşti în legătură cu ei există pericolul de a renunţa la luptă, crezând că ar fi fără nădejde. Dar trebuie să continui cu îndârjire şi să nu te laşi abătut din drum. Numai astfel vei rămâne fără pată.

Șase sus înseamnă:

Fără chemare.

La sfârșit vine nenorocirea.

Victoria pare deja dobândită. Rămâne doar o rămăşiţă a răului care trebuie dezrădăcinată şi ea, aşa cum o cer vremurile. Totul pare a fi uşor de făcut, dar tocmai în aceasta se ascunde primejdia. Dacă eşti cu mare grijă, răul îşi croieşte drum pe ascuns şi de îndată ce scapă la larg, noi necazuri se nasc din sămânţa care a supravieţuit, căci răul nu dispare cu uşurinţă. La fel, trebuie să întreprinzi ceva radical şi împotriva răului care zace în propriul tău caracter. Dacă din neglijenţă omiţi vreun aspect oarecare, o nouă răutate va încolţi acolo.

[space size=”150px”]

44

A VENI ÎN ÎNTÎMPINARE*

(*Hexagrama indică o situaţie primejdioasă şi defavorabilă prin consecinţele posibile pe care le poate avea, şi este important să fie sesizată la timp, şi desigur, blocată. Acest semn este legat de luna a cincea (iunie-iulie), pentru că o dată cu solstiţiul de vară, principiul întunecos îşi reîncepe, puţin câte puţin, ascensiunea.)

Vânt sub cer:

imagine pentru A VENI ÎN ÎNTÎMPINARE

Când îți vestești poruncile, să baţi spre cele patru colţuri ale lumii.

Vântul bate de sus şi pătrunde peste tot; aceasta indică influenţa pe care o exercită suveranul prin ordinele sale. Cerul este departe de cele ce sunt pe pământ, dar el le mişcă prin vânt; suveranul este departe de popor, dar el îl cârmuieşte prin porunci, expresie a voinţei sale.

Situaţia în care te afli:

A VENI ÎN ÎNTÎMPINARE.

Fata e puternică.

Cu-așa fată, să nu te-nsori!

Ascensiunea omului de rând este reprezentată prin imaginea tinerei neruşinate care se vinde cu uşurinţă, câştigând astfel influenţă şi preluând conducerea. Aşa ceva nu ar fi cu putinţă dacă, în ceea ce îl priveşte, principiul luminos şi puternic nu i-ar fi venit şi el în întâmpinare, acceptând-o. Omul vulgar pare atât de inofensiv și plin de blândețe, încât îl iei drept prieten. Îți pare atât de mic și de slab, încât crezi că poţi glumi cu el fără grijă. Însă cel necioplit nu parvine decât atunci când cel nobil îi acordă încredere. Dacă i s-ar rezista de la bun început, n-ar reuşi niciodată să dobândească influenţă.

Dar epoca în care se vine în întâmpinare mai prezintă şi un alt aspect ce merită să fie cercetat. Dacă cerul şi pământul vin unul în întâmpinarea celuilalt, toate creaturile prosperă. Când prinţul şi sfetnicul său se apropie unul de celălalt, ordinea se instaurează pe lume. Este absolut necesar ca principiile destinate unul altuia să vină unul către altul. Trebuie doar ca acest demers să nu fie grevat de gânduri ascunse.

Transformările situaţiei:

Şase la început înseamnă:

Trebuie înfrânat cu zăbală de bronz.

Stăruința este izvor de reușită.

Dacă este lăsat să plece, te paşte nenorocul.

Până şi un porc slăbănog găseşte în asta motiv să-și arate pretutindeni furia.

Când o non-valoare a reuşit să se infiltreze, trebuie să te opui ei prompt şi energic. Barându-i înaintarea cu consecvenţă vei putea să eviţi efectele supărătoare, pe când dacă o laşi să-şi urmeze cursul, vei ajunge în mod sigur la nenorocire. La început ceea ce se insinuează pare ceva insignifiant, ceva complet neglijabil, dar nu trebuie tratat uşuratic. Cât timp este vierul tânăr şi slab, nu se poate lăsa pradă furiilor sale pe loc, oriunde, dar când s-a făcut mare şi gras, firea lui adevărată izbucneşte de parcă n-ar fi fost ţinută în frâu nicicând.

Nouă la al doilea loc înseamnă:

Peşte viu în prinsoare.

Fără învinuiri.

Nu este folositor pentru oaspeţi.

Aici, elementul inferior nu este învins prin forţă, ci ţinut cu blândețe sub control. Nu este deci nimic de temut. Trebuie doar să veghezi să nu ajungă prea departe, fiindcă, lăsat în libertate, şi-ar desfăşura de îndată evantaiul defectelor sale caracteristice.

Nouă la al treilea loc înseamnă:

Nu-i piele pe coapse și drumul se dovedește tare anevoios.

Dacă-ţi aminteşti de primejdie, nu vei face greşeli mari.

Este o situaţie deosebit de periculoasă când eşti tentat să intri în contact cu elementul rău care ţi se oferă. Din fericire, împrejurările te împiedică să faci acest pas. Tare ai mai dori-o, dar nu se poate! Aceasta determină o nehotărâre dureroasă cu privire la modul în care trebuie să acţionezi. Dar dacă reuşeşti să vezi limpede primejdia ascunsă în situaţia prezentă, vei evita cel puţin erorile grave.

Nouă la al patrulea loc înseamnă:

Nu-i peşte în prinsoare;

nenoroc.

Eşti nevoit să-i suporţi cu răbdare pe cei mărunţi pentru a-ţi rămâne binevoitori şi a-i putea folosi la nevoie. Altfel, dacă te îndepărtezi de ei în loc să-i întâmpini, se vor întoarce împotriva ta şi nu-i vei avea alături atunci când vei avea nevoie. Şi atunci va trebui să te descurci singur.

Nouă la al cincilea loc înseamnă:

Pepene acoperit cu frunze de salcie.

Cerul îți dă ceea ce este necesar.

Pepenele este dulce, dar se strică uşor şi de aceea se păstrează învelit în frunze de salcie. Este situația unui om puternic, superior, stăpân pe sine, care îi rabdă cu înţelepciune pe cei inferiori lui, pe care îi are în grijă. El poartă în sine trăsăturile clare ale ordinii şi frumuseţii, dar nu le scoate în evidenţă, nu-i deranjează cu strălucirea lui sau cu sfaturi, ci le lasă întreaga libertate şi acordă încredere deplină puterii transformatoare care se află înlăuntrul personalităţii sale puternice şi curate. Şi iată că, soarta îi este favorabilă. Inferiorii se lasă influenţaţi şi cad ca fructele coapte.

Nouă sus înseamnă:

Vine în întâmpinare cu coarnele înainte.

Umilire. Fără reproşuri.

Când un om s-a retras din lume, agitaţia ei profană este, pentru el, insuportabilă. De asemenea, sunt destui oameni care, dintr-o mândrie plină de nobleţe, se ţin departe de vulg şi resping cu asprime pe cei care ar încerca să se apropie de ei. Astfel de oameni sunt consideraţi regretabil de duri şi greu accesibili; dar, întrucât nu mai sunt legaţi de datoria de a acţiona în lume, aceasta nu are o prea mare importanţă. Ei ştiu să îndure în linişte ostilitatea celor mulţi.

[space size=”150px”]

45

ADUNAREA*

(*Lacul este locul în care se adună apele; de aici ideea de reunire, de adunare.)

Deasupra pământului lacul:

imagine a ADUNĂRII

Reînnoiește-ți armele, pentru a preîntâmpina neprevăzutul.

Dacă apa se acumulează în lac până la punctul în care ajunge să se ridice deasupra pământului, apare pericolul unei inundații, și de aceea, trebuie luate precauții împotriva unei asemenea eventualităţi. În mod asemănător, conflictele apar uşor acolo unde se adună oamenii în număr mare; iar acolo unde sunt îngrămădite multe lucruri, apar curând şi hoţii. De aceea, în perioadele „de adunare” trebuie să preîntâmpinăm cu grijă surprizele. Cel mai adesea, suferinţa vine pe pământ în urma unor întâmplări pentru care nu erai pregătit. Dacă te-ai fi pregătit, le-ai fi putut preveni.

Situaţia în care te afli:

ADUNAREA. Succes.

Împăratul se apropie de templu.

Este folositor să vezi omul de seamă; aceasta aduce succesul.

Perseverenţa este avantajoasă.

Jertfele aduse fac tot binele.

Este avantajos să întreprinzi ceva.

Adunarea oamenilor în comunităţi este, fie naturală cum este cea din interiorul unei familii, fie artificială ca aceea din interiorul unui stat. Menţinerea de-a lungul timpului a acestor grupări se realizează prin cultul strămoşilor, cu ocazia căruia se reuneşte întreaga comunitate. Datorită pietăţii unanime a celor vii, strămoşii sunt atât de bine integraţi în viaţa spirituală a urmaşilor lor, încât aceasta nu se mai poate risipi.

Dar, acolo unde se reunesc oamenii, puterea religioasă şi un conducător ca centru al adunării sunt absolut necesare. Ca să-i poată aduna pe ceilalţi, centrul de reunire, conducătorul, trebuie să fie mai întâi recules în el însuşi, pentru că doar prin forţa morală a reculegerii poate uni lumea. Astfel de epoci de unificare sunt şi întemeietoare de mari opere.

Transformările situaţiei:

Şase la început înseamnă:

Dacă eşti sincer, dar nu până la capăt, ba e adunare, ba e împrăştiere.

Dacă vei chema, vei putea râde din nou, după ce vei fi primit ajutor.

Nu regreta.

Nu eşti de dojenit dacă pleci.

Este vorba de o situație în care dorești o reunire în jurul unui conducător spre care îşi ridică toţi ochii. Dar eşti într-un grup de care te laşi atât de influenţat încât eziţi să iei o hotărâre. Recunoaşte deschis această stare de confuzie şi cheamă în ajutor conducătorul; va fi de ajuns ca el să intervină şi lucrurile se vor limpezi. De aceea, nu trebuie să te laşi indus în eroare: este evident că e bine să te ataşezi de el.

Şase la al doilea loc înseamnă:

A te lăsa atras aduce noroc și absenta învinuirilor.

Dacă eşti de bună credinţă, bine este să-ți aduci darul, chiar dacă e mic.

În epocile de reunire nu e bine să-ţi alegi arbitrar Calea. Forţe tainice lucrează spre a-i aduna la un loc pe cei care au înclinaţii asemănătoare. Trebuie deci să te laşi în voia acestei atracţii şi nu vei greşi. Acolo unde există o înrudire lăuntrică, nu sunt necesare pregătiri sau formalităţi deosebite. Oamenii se înţeleg imediat, aşa cum şi Divinitatea acceptă cu bunăvoinţă o ofrandă oricât de măruntă dacă ea porneşte din inimă.

Şase la al treilea loc înseamnă:

Adunare cu suspine. Nimic folositor.

Nu eşti de dojenit dacă pleci.

Mică umilire.

Simţi uneori o reală nevoie să stai alături de alţii, dar toţi cei pe care-i cunoşti sunt deja grupaţi între ei, şi-ţi dai seama că eşti singur. Situaţia o suporţi greu, şi de aceea, este important să te alături hotărât unui om care se află în centrul unei grupări, şi care te poate introduce în interiorul ei. Nu este nici o greşeală, chiar dacă la început situaţia ta de singuratic te va pune într-o lumină oarecum umilitoare.

Nouă la al patrulea loc înseamnă:

Mare noroc. Fără învinuiri.

Îi aduni pe ceilalți în jurul tău, în numele învățătorului tău. întrucât nu urmăreşti avantajul propriu: ci lucrezi dezinteresat, munca ta este încununată de succes şi totul este în ordine.

Nouă la al cincilea loc înseamnă:

Când ocupi locul cuvenit într-o adunare, nu-i prilej de învinuiri.

Dar dacă acolo sunt şi oameni nesinceri, îţi trebuie o perseverenţă extraordinară, şi abia atunci se risipesc părerile de rău.

Dacă oamenii se adună spontan în jurul tău, iar tu, devenind centru, nu ai căutat situaţia cu tot dinadinsul, este, fără îndoială, bine. Dobândești astfel o mare influenţă, care poate fi una dintre cele mai folositoare. Dar dacă oamenii se adună nu împinşi de o încredere lăuntrică în tine, ci atraşi de poziţia ta influență, atunci este regretabil. În această situaţie, singurul mijloc de a câştiga încrederea este corectitudinea şi statornicia. Abia atunci dispar ocaziile de regret.

Şase sus înseamnă:

Jale şi suspin, râuri de lacrimi.

Fără învinuiri.

Se poate întâmpla să doreşti să te alături cuiva, dar intenţia ta să nu fie înţeleasă. Atunci te umpli de tristeţe şi de lacrimi. Dar acesta este drumul bun.

[space size=”150px”]

46

CREȘTEREA ÎN SUS*

(*Hexagrama este legată de ideea că lemnul, pornind din pământ, creşte în sus. Această „creştere în sus” este legată de noţiunea de efort, aşa cum plantele au nevoie de putere spre a creşte din pământ).

În sânul pământului, creşte lemnul:

imagine a CREŞTERII ÎN SUS

Având în firea ta renunțarea de sine, adună lucruri mici pentru a face din ele lucruri mari și înălțătoare.

Lemnul creşte din pământ, fără grabă şi fără nerăbdare, în sus, ocolind cuminte obstacolele. Omul având ca trăsătură de caracter renunţarea de sine face la fel şi înaintează fără răgaz.

Situaţia în care te afli:

CREȘTEREA ÎN SUS conduce la o reușită minunată.

Trebuie văzut marele om.

Nu te teme.

Plecarea spre miazăzi aduce noroc.

Ridicării elementelor de valoare nu i se opune nici un obstacol și de aceea este însoțită de un mare succes. Atitudinea care face posibilă această creştere nu este una violentă, ci una modestă şi conciliantă, care în condiţiile favorabile acestei perioade, reuşeşte. Trebuie mers înainte şi căutate persoanele care deţin autoritatea. Nu trebuie să te temi să faci aceasta, pentru că succesul este sigur. Pune-te pe treabă, pentru că activitatea (simbolizată prin „miazăzi”) este izvor de noroc.

Transformările situaţiei:

Şase la început înseamnă:

Creşterea în sus întâmpinată cu încredere aduce mare noroc.

Eşti la începutul ascensiunii. La fel cum din rădăcini îşi trage copacul puterea prin care se înalţă, forţa necesară oricărui urcuș iradiază din acest loc: deși inferioară şi necunoscută, există o înrudire lăuntrică cu forţa Divinităţii, iar această înrudire face să se nască încrederea de care ai nevoie pentru a realiza aşa ceva.

Nouă la al doilea loc înseamnă:

Cel sincer să-şi aducă darul la altar; chiar dacă ofranda e mică, nu este loc pentru dojană.

Este cazul cuiva puternic. Neadaptat la mediul în care trăieşte, pentru că este bolovănos şi lasă puţin loc formelor exterioare, el are o corectitudine interioară care-l face căutat de oameni. De aceea, această neglijare a formelor exterioare nu-i aduce nici un prejudiciu.

Nouă la al treilea loc înseamnă:

Crești în sus ca-ntr-o cetate pustie.

Toate piedicile care frânează progresul cad. Mergi înainte cu o remarcabilă uşurinţă şi urmezi Calea fără nici o ezitare. Foloseşti prompt împrejurările care te favorizează şi obţii succes.

Şase la al patrulea loc înseamnă:

Împăratul te prezintă zeului muntelui. Noroc.

Fără învinuiri.

Aliaţii mai însemnaţi erau prezentaţi zeului muntelui din ţara natală a împăratului şi primeau un loc, alături de suveran, în sala strămoşilor lui. Prin analogie, aici este arătat stadiul în care, „creşterea în sus” şi-a atins scopul. Eşti glorificat în faţa zeilor şi a oamenilor şi primit în rândul celor pe care se bizuie viaţa spirituală a neamului. Ţi-ai dobândit deci o situaţie solidă, dincolo de vicisitudinile vremurilor.

Şase la al cincilea loc înseamnă:

Stăruința aduce noroc.

Creşti în sus treptat, treptat.

Când progresezi, este important să nu te laşi ameţit de succes. Tocmai când te bucuri de o mai mare reuşită, este cuminte să rămâi sobru, să nu cauţi să sari peste etapele fireşti, ci să înaintezi încet, pas cu pas, aproape ezitant. Acest progres domol, dar continuu, conduce spre ţel.

Şase sus înseamnă:

Creşti în sus, în beznă.

Este avantajos să perseverezi.

Cel ce creste orbește se rătăcește lăuntric și se epuizează. În asemenea cazuri, este important să-ţi amintești că trebuie să rămâi consecvent cu tine însuti. Doar așa vei fi ferit de o înaintare orbească, întotdeauna dăunătoare.

[space size=”150px”]

47

ISTOVIREA

În lac, nu-i apă:

imaginea ISTOVIRII

Îți riști viața pentru a-ți urma voința.

Când apa s-a scurs, lacul seacă și se usucă. Este imaginea unui destin potrivnic. În astfel de epoci, nu mai este nimic de făcut decât să-ţi asumi soarta şi să rămâi consecvent cu tine însuţi în stratul cel mai adânc al fiinţei tale, dincolo de orice formă exterioară.

Situaţia în care te afli:

ISTOVIREA. Succes, perseverenţă, mare noroc.

Fără învinuiri.

Dacă zici ceva, nu ești crezut.

Un om tare rămâne senin şi ferm în ciuda tuturor primejdiilor iar această seninătate este temelia succesului, pentru că seninătatea este o formă a fermităţii mai tare decât destinul. Cel ce se lasă sfărâmat în inima sa, când este sleit de puteri, în mod sigur nu va dobândi biruinţa.

Dar cel ce nu se lasă-ncovoiat de vitregia sorţii ci-şi soarbe chiar din ea puterea de a lupta, fără-ndoială că va vedea, cu timpul, lumină răsărind asupra lui. Nici un om de rând nu este în stare de asemenea purtare. Dar dacă ai într-adevăr sânge nobil în tine, te poţi comporta astfel, şi vei avea succes, rămânând în acelaşi timp liber de orice fel de învinuiri. Este adevărat că deocamdată îţi este refuzată influenţa în exterior iar vorbele tale rămân fără efect, dar este mai important acum, în această perioadă potrivnică, să rămâi lăuntric tare şi cumpătat la vorbă.

Transformările situaţiei:

Şase la început înseamnă:

Ai ajuns într-o vale întunecoasă şi stai pe loc, doborât, sub un copac uscat.

Trei ani nu vezi nimic.

Când ai de înfruntat vitregia vremurilor, cel mai important lucru este să te ţii tare şi să birui în inima ta soarta potrivnică. De vei fi slăbănog, adversitatea te va înfrânge, şi în loc să-ţi urmezi calea, te vei aşeza sub un copac uscat, prăbuşindu-te în negurile întristării şi ajungând într-o stare tot mai disperată. O astfel de purtare se trage dintr-o orbire lăuntrică, pe care trebuie s-o birui cu orice preţ.

Nouă la al doilea loc înseamnă:

Te simţi covârşit de griji, cu mâncarea și băutura alături.

Iată că vine omul având genunchierii armurii de culoare stacojie.

Este folositor să oferi o jertfă.

Plecarea în grabă aduce nenoroc.

Fără învinuiri.

Aici este descrisă o stare de apăsare lăuntrică. Pe dinafară totul merge bine, ai şi de mâncat şi de băut. Dar te simţi epuizat de banalitatea vieţii şi nu vezi nici o ieşire. Apare însă un ajutor din sferele înalte: un prinţ (în China antică prinţii aveau privilegiul de a purta la armură genunchiere de culoare stacojie) tocmai îşi caută sfetnici de valoare. Totuşi, mai sunt piedici de înlăturat. De aceea se cuvine să înfrunţi aceste obstacole invizibile prin jertfe şi rugăciuni. A pleca în grabă, fără pregătire, duce sigur spre nenoroc, chiar dacă pe plan moral nu ţi s-ar putea reproşa nimic. Răbdare, şi vei birui împotrivirile soartei.

Şase la al treilea loc înseamnă:

Te laşi împovărat de un pietroi şi te sprijini pe spini şi mărăcini.

Te întorci acasă și nevasta nu-i.

Nenoroc.

Ai în față tabloul unui om neliniștit și indecis, în ceas potrivnic. Întâi vrea să meargă înainte şi dă de piedici; acestea devin o povară pentru că sunt abordate fără discernământ. Altfel spus te sprijini pe lucruri care, prin natura lor, nu pot să-ţi ofere adăpost. Apoi, plin de îndoieli, omul nostru se întoarce acasă, dar, şi aici numai pentru a înfrunta o nouă decepţie: soţia lipseşte!

Confucius spune despre acest subiect: «Dacă un om se lasă copleşit de ceva ce nu ar trebui să-l copleşească, în mod sigur numele său va fi acoperit de ruşine. Dacă se sprijină pe ceva pe care nu ar trebui să se sprijine, în mod sigur viaţa îi va fi primejduită. Cel ce se află sub un val de ocări şi primejdii vede cum i se apropie ceasul morţii. Cum ar putea să-şi vadă femeia?»

Nouă la al patrulea loc înseamnă:

Vine-ncetişor, copleşit de povară, într-un car aurit.

Deşi umilit, ajunge totuşi la timp.

Un om vede nenorocirea căzută asupra celor situaţi mai jos decât el, şi ar dori foarte mult să-i ajute. Totuşi, nu porneşte rapid şi energic la acţiune; temporizând lucrurile se izbeşte de tot felul de piedici. Oameni puternici, cunoscuţi, îl atrag în cercul lor; trebuie să trateze cu ei şi nu reuşeşte. Drept urmare, se află în mare încurcătură. Totuşi, situaţia potrivnică este trecătoare. Firescul lucrurilor, prin forţa sa, înlătură greşelile şi scopul este împlinit.

Nouă la al cincilea loc înseamnă:

Cu nasul şi picioarele tăiate, copleşit de oameni purtând la armură genunchiere purpurii, cât de blând coboară bucuria…

Este avantajos să aduci ofrande și să faci libații.

Deși ții din inimă la semeni, ești chinuit și de sus și de jos, cu „nasul şi picioarele tăiate”. Nu găseşti ajutor nici măcar la cei care ar avea datoria să contribuie la opera de salvare (prinţii purtau la armură genunchiere purpurii). Totuşi, lucrurile evoluează treptat spre o ameliorare. Până atunci se cuvine să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu într-o stare de profundă reculegere interioară, să înalţi rugăciuni şi să faci sacrificii pentru binele comun.

Şase sus înseamnă:

Năpădit de vrejuri, mergi clătinându-te şi zicând:

„Mișcarea aduce păreri de rău.”

Dacă ai remușcări în această privință și pornești la drum, vei avea noroc.

Te-ai încurcat în legături uşor de rupt. Necazurile care te-au împovărat se apropie de sfârșit. Eşti, totuşi, încă influenţat de situaţia anterioară şi te gândești că, dacă acţionezi, vei avea de regretat. Dar, de îndată ce vei fi în stare să vezi limpede lucrurile, să laşi în urmă această atitudine interioară și să iei o decizie fermă, vei reuși, să scuturi povara.

[space size=”150px”]

48

FÂNTÂNILE*

(*În China antică apa era scoasă din fântâni cu găleata prinsă în vârful unei prăjini din lemn. Lemnul nu închipuie deci găleţile, care erau făcute din lut, ci prăjinile, pentru că mişcarea lor aducea apa din fântână. Imaginea se aplică şi plantelor, care fac să urce apa din pământ, prin tulpini. Fântânile cu apă ar mai putea însemna şi ideea hranei împărţită cu dărnicie, ca dintr-un sac fără fund.)

Deasupra lemnului, apa:

imagine a FÂNTÂNII

Încurajează poporul la muncă și îndeamnă-l la ajutor reciproc.

Lemnul trage apa în sus. Asemănător lui, să rânduieşti societatea omenească, în aşa fel încât membrii ei să coopereze spre binele ansamblului (aşa cum se petrec lucrurile şi cu părţile unei plante).

Situaţia în care te afli:

FÂNTÂNILE. Poți schimba cetatea, dar nu și fântânile.

Nici nu cresc, nici nu scad.

Se duc, vin şi scot apa din fântână.

Dacă ai ajuns aproape de apă și fie funia nu este destul de întinsă, fie se sparge găleata, aceasta aduce nenoroc.

Capitalele erau deseori schimbate în China antică, fie pentru că un alt loc părea mai favorabil, fie pentru că venea altă dinastie la putere. Stilul edificiilor s-a tot modificat de-a lungul vremii, dar fântânile au rămas la fel, din cele mai vechi timpuri şi până în zilele noastre. Ele au devenit astfel o imagine a organizării sociale în ceea ce priveşte necesităţile elementare; această organizare este independentă de toate formele politice. Politica, naţiunile chiar, se schimbă, dar viaţa oamenilor, cu exigenţele ei, rămâne veşnic aceeaşi.

Totuşi, o bună organizare politică şi socială trebuie să coboare până la temeliile vieţii. Orice superficialitate în stabilirea modului de trai, care ar lăsa nesatisfăcute necesităţile vitale, este tot atât de rea ca şi absenţa oricărei tentative de reformă.

Hexagrama se poate aplica la fel de bine şi indivizilor. Oricât de mare este diversitatea care domneşte între oameni ca urmare a înclinaţiilor şi a educaţiei fiecăruia, natura omenească este în fond aceeaşi în toţi. Şi, orice om poate, în cursul formării sale, să soarbă din fântâna naturii divine, natură ce constituie esența omului. Dar și aici pândesc două primejdii: prima este aceea că omul s-ar putea să nu pătrundă, pe parcursul modelării lui, până la rădăcinile sale veritabile, ci să rămână prins în convenții (o astfel de formare este tot atât de rea, ca absenţa completă a educaţiei); a doua primejdie este aceea a unei prăbuşiri bruşte şi a completei renunţări la dezvoltarea propriei fiinţe.

Transformările situaţiei:

Şase la început înseamnă:

Nimeni nu bea nămolul din fundul fântânii, și nici un animal nu vine la o fântână veche.

Dacă cineva rătăceşte prin mlaştini, viaţa i se va scufunda în mocirlă. Un astfel de om nu mai înseamnă mare lucru pentru umanitate. Cel ce se dispreţuieşte pe sine, nu-i mai vede pe ceilalţi apropiindu-se de el, şi în cele din urmă nimeni nu se mai sinchiseşte de un asemenea om.

Şase la al doilea loc înseamnă:

În scobitura fântânii, vânezi peștii.

Găleata e spartă şi curge.

Fântâna are apă limpede, dar nimeni nu o foloseşte. Şi dacă totuşi mai vine câte cineva, vine doar ca să prindă peştii ce trăiesc acolo; dar găleata e spartă şi nu-şi poate pune prada în ea.

Ni se descrie astfel situaţia unei persoane ce îşi neglijează calităţile bune cu care este înzestrată. Nimeni nu se interesează de ea şi drept urmare omul acela decade lăuntric. Însoţindu-se cu oameni inferiori, nu va mai putea realiza ceva de valoare.

Nouă la al treilea loc înseamnă:

Fântâna e curată, dar nimeni nu bea din ea.

Te doare inima, că apa ei e bună totuşi!

De s-ar lămuri împăratul, ar fi prilej de bucurie.

Te afli în prezenţa unui om de valoare. E ca o fântână: s-ar putea bea din apa ei, dar fântâna nu e folosită. Cei care-l cunosc sunt foarte întristaţi şi ar dori ca împăratul să-şi dea seama de situaţie, fiindcă ar fi un prilej de bucurie pentru toţi cei afectaţi.

Şase la al patrulea loc înseamnă:

Fântâna e zidită. Fără reproşuri.

Când se zideşte o fântână, în timpul lucrărilor apa ei nu se poate folosi. Dar nu-i degeaba strădania, pentru că apa va fi limpede de-acum încolo. Tot aşa este şi în viaţă: sunt răstimpuri în care trebuie să faci ordine în tine însuţi. Fără îndoială că, în acele momente, nu poţi face nimic pentru alţii, dar sunt momente de mare bogăţie, pentru că-ţi măreşti forţele dezvoltându-te lăuntric.

Nouă la al cincilea loc înseamnă:

Izvorul din fântână e limpede şi rece, numai bun de băut.

O fântână, cu izvor de apă proaspătă. Un om cu astfel de calități este născut să conducă și să elibereze semenii. Însă, esenţial pentru o fântână este să se scoată apă din ea. Cea mai bună apă rămâne doar o posibilitate pentru omul însetat, cât timp nu este scoasă din fântână. Aşa stau lucrurile şi pentru învăţătorii omenirii: important este să bei de la izvorul lor, să prefaci cuvântul lor în viaţă.

Şase sus înseamnă:

Se scoate apa din fântână fără nici o piedică.

Lucru sigur. Noroc minunat.

Fântâna primeşte pe toată lumea. Nimeni şi nimic nu împiedică oamenii să vină şi să ia apă. Oricât de mulţi ar fi, ajunge pentru toată lumea pentru că are izvor bun şi nu seacă niciodată; este deci un adevărat noroc pentru tot ţinutul. La fel şi omul cu adevărat mare, care poartă în sine o inepuizabilă comoară de desăvârșire lăuntrică: cu cât scoţi mai mult din ea, cu atât sporeşte mereu.

[space size=”150px”]

49

REVOLUȚIA*

(*Sensul iniţial al pictogramei ce desemnează hexagrama este pielea unui animal care se schimbă prin năpârlire în cursul anului. Plecând de la această realitate, termenul este aplicat năpârlirilor care se produc în viaţa statului, marile revoluţii legate de o schimbare de regim. Forţele se luptă asemănător focului şi apei, fiecare căutând să o distrugă pe cealaltă. De aici, ideea de revoluţie.)

În lac, un foc:

imagine a REVOLUŢIEI

Potrivește-ți calendarul și află-ți soroacele.

Focul de deasupra şi lacul de dedesubt se luptă şi se distrug unul pe celălalt. Tot aşa, scurgerea timpului prilejuieşte, de-a lungul întregului an, lupta dintre forţa luminoasă şi forţa întunecată, prin succesiunea anotimpurilor. Omul devine stăpân pe schimbările din natură când sesizează regularitatea lor şi împarte corespunzător cursul anului. Astfel sunt introduse ordinea şi claritatea în aparenţa haotică a momentelor temporale şi făcută posibilă adaptarea la exigenţele diferitelor epoci.

Situaţia în care te afli:

REVOLUŢIA.

Când îți va sosi ziua, vei întâlni credință.

Succes minunat favorizat de perseverenţă.

Remușcările se risipesc.

Revoluţiile sunt un fapt excepţional de grav. Nu trebuie să fie declanşate decât în caz de extremă necesitate, când nu mai există nici o altă ieşire. Nu oricine are chemare pentru o astfel de acţiune, ci numai cel ce se bucură de încrederea poporului; iar el nu va intra în acţiune decât atunci când sunt coapte condiţiile. În astfel de treburi, trebuie lucrat corect, spre a evita excesele.

În ceea ce te priveşte, trebuie să te fereşti de orice scop egoist, şi să fii de ajutor în mod real celor din jur sau neamului. Doar aşa vei fi ferit de remuşcări. Vremurile ca şi anotimpurile se schimbă, şi o dată cu ele dorinţele. O primăvară şi o toamnă a neamurilor şi a popoarelor există şi la nivel universal, şi ele impun prefaceri sociale.

Transformările situaţiei:

Nouă la început înseamnă:

Înfăşurat în pielea unei vaci galbene.

Nu trebuie să întreprinzi schimbări, decât atunci când nu există nici o altă posibilitate. De aceea, la început, este necesar să ai un maximum de rezervă. Trebuie să te întăreşti lăuntric, să-ţi moderezi impulsurile (galbenul este culoarea căii de mijloc, iar vaca e simbolul doci1ităţii) şi, pentru început, să nu întreprinzi încă nimic. Orice ofensivă prematură are consecinţe nefaste.

Şase la al doilea loc înseamnă:

Când îți vine ziua, poţi provoca o revoluţie.

Plecarea aduce noroc. Fără învinuiri.

Când ai încercat totul spre a realiza reforme, dar fără succes, se face simţită necesitatea unei revoluţii. Dar o revoluţie radicală trebuie bine pregătită. E nevoie de un om înzestrat cu calităţi bine determinate şi care se bucură de încrederea poporului. Aceasta aduce noroc. Lucrul cel mai important este atitudinea interioară faţă de noua ordine care se va instaura. Ca să zicem aşa, trebuie să-i mergi în întâmpinare. Pe această cale se şi realizează pregătirea ei.

Nouă la al treilea loc înseamnă:

Plecarea aduce nenoroc.

Perseverenţa aduce pericol.

Dacă zvonurile despre o revoluție s-au perindat de trei ori, te poţi încrede în ele şi vei găsi loialitate.

Când schimbarea a ajuns necesară, trei defecte sunt de evitat. Primul este graba excesivă şi lipsa de prevedere, care împinge la nenoroc. Apoi o excesivă ezitare, ceva tot atât de periculos. Şi, în sfârșit, nu trebuie ascultată orice vorbă invitând la schimbări ale ordinii existente, dar nici să refuzi să pleci urechea la revendicări repetate şi bine întemeiate. Atunci când cuvântul revoluţie a fost bine cântărit, poţi să-l iei în consideraţie şi să acţionezi în consecință.

Nouă la al patrulea loc înseamnă:

Remușcările dispar și întâlnești fidelitate.

A schimba ordinea în stat aduce noroc.

Schimbările radicale cer imperios o autoritate corespunzătoare. Este necesar să ai tărie de caracter şi să ocupi un post influent. Dar ceea ce faci trebuie să corespundă unui adevăr superior şi nu să emane din motive arbitrare sau meschine, pentru că numai aşa dobândești un mare noroc. Dacă de la temelia unei revoluţii lipseşte un astfel de adevăr, aceasta este rea pentru că oamenii nu acordă sprijin decât acţiunilor a căror legitimitate o simt instinctiv.

Nouă la al cincilea loc înseamnă:

Cel cu adevărat mare schimbă şi se schimbă ca un tigru.

Înainte chiar de a cere acest sfat, vei întâlni credință.

Desenul de pe blana tigrului, cu dungile negre atât de vizibile pe fondul galben, se zăreşte uşor de departe. La fel stau lucrurile şi cu revoluţiile realizate de un om de seamă. Apar atunci mari linii directoare, foarte clare, pe care le poate înţelege oricine. Iată de ce, omul cu adevărat mare nu are nevoie să-şi înceapă acţiunea consultând oracolele; poporul vine la el în mod spontan.

Şase sus înseamnă:

Cel nobil schimbă, şi aminteşte de panteră.

Celui vulgar îi năpârleşte obrazul.

Plecarea aduce nenoroc.

A rămâne perseverent aduce noroc.

După ce au fost rezolvate marile probleme fundamentale, rămân de înfăptuit detaliile şi reglementările minore. Acestea pot fi comparate cu petele de pe blana panterei, tot atât de vizibile, dar mai mici. Ca urmare a situației, au loc schimbări și la oamenii de rând. Și ei năpârlesc, urmând schimbarea generală. Dar nu este o năpârlire profundă şi nici nu este cazul să te aştepţi la mai mult. Trebuie să te mulţumeşti cu ceea ce se poate. Dacă doreşti să mergi prea departe şi să dobândești prea multe, devii neliniştit, pradă nenorocului. Cele spre care trebuie să tindă o revoluţie, sunt clare şi precise, în stare să asigure o siguranţă generală, în limitele posibilului la vremea respectivă.

[space size=”150px”]

50

CEAUNUL*

(*Ansamblul hexagramei oferă imaginea unui ceaun; jos sunt picioarele, apoi pântecul oalei, urechile şi, sus de tot, toarta cu mânerul de purtat. Imaginea ceaunului evocă deci ideea de hrănire. În antichitate, în temple şi la marile ospeţe, ceaunul sau căldarea de bronz, era un vas în care se puneau mâncărurile fierte sau coapte. De acolo le scotea capul familiei şi le servea oaspeţilor. Ca produs al unei civilizaţii rafinate, ceaunul evocă manierele şi alimentele rezervate oamenilor de valoare. Hexagrama reprezintă, în acelaşi timp şi flacăra aprinsă şi întreţinută de foc şi vânt, care evocă din nou ideea pregătirii mâncării.)

Deasupra lemnului, focul:

imagine a CEAUNULUI

Zidește-ți trainic destinul, îndreptându-ţi poziţia.

Cât timp este lemn dedesubt, focul arde deasupra. La fel e și în viața omului atunci când un destin dăruiește vieții din puterea sa. Și când ajungi să acorzi vieții și sorții locurile ce li se cuvin, îţi consolidezi destinul, punând viaţa în acord intim cu el. Aceste precepte fac trimiteri la un anumit mod de a-ți cultiva viața, la tehnici și învățături secrete care se transmit doar de la Învăţător la discipol în cadrul sistemului yoga.

Situaţia în care te afli:

CEAUNUL. Noroc suprem. Succes.

Ceaunul serveşte ca vas pentru jertfe rituale. Ceea ce este mai înalt în planul pământesc se cuvine să fie oferit Divinităţii. Dar ceea ce este cu adevărat dumnezeiesc nu se manifestă separat de omenesc. Manifestarea supremă a lui Dumnezeu o afli în prooroci şi în sfinţi. A-i cinsti pe aceştia este adevărata venerare a lui Dumnezeu. Voinţa lui Dumnezeu care se revelează prin ei trebuie să fie primită cu umilinţă. Atunci se produce o iluminare interioară şi o veritabilă înţelegere a universului, acestea conducându-te spre un mare noroc şi spre un mare succes.

Transformările situaţiei:

Şase la început înseamnă:

Un ceaun răsturnat este bun pentru a scoate resturile.

Concubina e luată din dragoste pentru fiul ei.

Fără învinuiri.

Când răstorni ceaunul înainte de a-l folosi este o treabă bună; vor cădea resturile. De asemenea, o concubină care are un fiu se va bucura de onoruri; altfel ar ocupa un loc inferior. Aceste două comparaţii exprimă ideea că, în epocile dominate de o civilizaţie superioară, cum sunt cele evocate de hexagrama de faţă, într-un fel sau altul, orice fiinţă bine intenţionată poate reuşi în viaţă. Oricât de modestă ar fi poziţia pe care o ocupă, succesul îi este asigurat dacă este gata să se autopurifice. Se atinge un stadiu în care te poţi dedica cu rezultate fructuoase anumitor activităţi şi îţi vezi şi eforturile recunoscute.

Nouă la al doilea loc înseamnă:

E mâncare în ceaun.

Tovarăşii tăi te pizmuiesc dar nu pot face nimic împotriva ta.

Noroc.

În epocile de civilizaţie superioară este important să poţi realiza ceva deosebit. Dacă te vei concentra efectiv numai asupra unor astfel de acţiuni, ceilalţi te vor invidia poate, dar nu va fi nici o primejdie; cu cât te vei concentra mai mult la ţelurile tale cu atât mai puţină influenţă vor avea asupra ta cei care te invidiază.

Nouă la al treilea loc înseamnă:

Urechile ceaunului s-au rupt şi te jenează în comportament.

Grăsimea fazanului rămâne nemâncată.

Dar cum începe să cadă ploaia, părerile de rău se risipesc, iar la sfârșit se arată și norocul.

Ca să mişti un ceaun fierbinte, trebuie să-l apuci de urechi. Dacă acestea s-au rupt,vasul nu mai poate fi săltat şi nici nu te mai poţi bucura de mâncarea din el.

În toate acestea, este vorba de un om care, într-o perioadă de înaltă civilizaţie, se află într-un post în care nimeni nu-i dă atenție. Toate calitățile lui bune și toate darurile lui spirituale se risipesc astfel fără nici un folos.

Totuşi, nu trebuie decât atât: să vegheze şi să-şi păstreze valorile veritabile din lăuntrul său. Fără îndoială, va veni momentul când piedicile vor dispare şi totul va merge bine; acest moment este reprezentat prin căderea ploii.

Nouă la al patrulea loc înseamnă:

Se rup picioarele ceaunului.

Prinţul cade pe jos şi el însuşi se trezeşte împroşcat.

Nenoroc.

Trebuie să faci faţă unei sarcini grele şi pline de responsabilităţi, şi nu te simţi în stare să o duci până la capăt. Mai mult, nici nu îi consacri toate forţele, şi te şi compromiţi însoţindu-te de oameni de rând; consecinţele sunt eşecul, insultele şi umilinţele.

Despre acest subiect Confucius spune: «Caracter slab în loc de frunte, ştiinţă puţină şi planuri vaste, forţă şovăitoare şi responsabilităţi grele, arareori scapă de nenorocire».

Şase la al cincilea loc înseamnă:

Ceaunul are o toartă galbenă și inele de aur.

Statornicia este avantajoasă.

Un om aflat într-un post de autoritate, abordabil şi modest reuşeşte să-şi găsească ajutoare robuste şi îndemânatice care îl completează şi-l sprijină. În această situaţie se impune o constantă abnegaţie lăuntrică, şi menţinerea cu fermitate în această atitudine.

Nouă sus înseamnă:

Ceaunul are inele de jad.

Nimic ce ar putea fi dezavantajos.

Jadul reuneşte duritatea cu strălucirea blândă. Aceasta sugerează că, ceea ce faci este plăcut oamenilor şi găseşte încuviinţare în ochii Divinităţii. Iată de ce se orânduiesc toate atât de bine.

[space size=”150px”]

51

CEL CARE TREZEȘTE

Tunet neîntrerupt:

imagine a CELUI CARE TREZEŞTE

Între frică și cutremurare cercetează-te și îndreaptă-ți viața!

Tunetul continuu, prin emoţia puternică pe care o provoacă, aduce cu sine şi frică şi cutremurare. Aceasta duce întotdeauna la o atitudine de respect în faţa manifestării Divinităţii. Aşadar, pune-ţi în ordine viaţa proprie şi cercetează-ţi inima pentru a vedea dacă acolo, ceva se împotriveşte în secret voinţei divine. Temerea de Dumnezeu este temelia adevăratei arte de a trăi.

Situaţia în care te afli:

CEL CARE TREZEȘTE aduce succesul.

CEL CARE TREZEȘTE vine: vai! vai!

Vorbe vesele: ha! ha! CEL CARE TREZEȘTE seamănă spaima pe o sută de kilometri jur împrejur.

El nu lasă să-i cadă pe jos linguriţa şi potirul sfânt.

Cutremurarea produsă de manifestarea Divinităţii face să se nască în om frica ce îl conduce la cercetare lăuntrică. Dacă dobândești această cunoaştere a fricii, ajungi invulnerabil la şocurile exterioare. Chiar de bubuie tunetul, semănând groaza pe o sută de kilometri jur împrejur, tu vei rămâne lăuntric atât de liniştit şi de plin de veneraţie, încât nu vei întrerupe rânduiala sacrificiului. O astfel de gravitate profundă şi intimă, care înlătură orice teamă, este starea, plină de spiritualitate, pe care o au Învăţătorii oamenilor şi ai suveranilor.

Transformările situaţiei:

Nouă la început înseamnă:

Cel care trezește vine: vai! vai!

Vorbe vesele îl urmează: ha! ha!

Noroc.

Frica şi cutremurarea au la început un astfel de efect, încât te vezi pus într-o situaţie dezavantajoasă faţă de alţii. Dar este ceva trecător. După ce ai îndurat atâtea greutăţi, vei simţi o uşurare. Chiar fiorul de frică, pe care-l găseşti atât de amar la început, îţi aduce noroc.

Şase la al doilea loc înseamnă:

Cel care trezește vine aducând primejdia.

Pierzi de o sută de mii de ori comoara ta și trebuie să urci pe cele nouă coline.

Nu alerga după ea: La capătul a şapte zile o vei redobândi.

Ai suferit o mare pierdere, dar condiţiile sunt de aşa natură, încât rezistenţa ar fi contrară direcţiei generale a mişcării şi deci, infructuoasă. De aceea, mulţumeşte-te să te retragi pe înălţimi inaccesibile pericolului ce te ameninţă. Împacă-te cu pierderile suferite şi nu te întrista peste măsură, pentru că, fără să alergi după bunurile tale, le vei recupera foarte uşor de îndată ce va trece perioada de timp care ţi le-a răpit.

Şase la al treilea loc înseamnă:

Vine cel care trezește și rămâne omul năuc.

Dacă intri în acțiune vei fi ferit de nenorocire.

Într-un moment de puternică emoţie interioară îţi pierzi prea uşor prezenţa de spirit; iată de ce nu cunoşti toate posibilităţile de acţiune şi priveşti împietrit cursul aspru al vieţii. Dar dacă laşi zguduirile vieţii să se prefacă în mişcare a inimii, vei depăşi fără prea multă suferinţă loviturile destinului.

Nouă la al patrulea loc înseamnă:

Cel care trezeşte se împotmoleşte.

Succesul unei mişcări interioare depinde, în parte, şi de circumstanţele exterioare. Cât nu întâmpini nici o rezistenţă pe care să o poţi combate energic, nici o capitulare care să-ţi aducă victoria prin luptă deschisă, ci totul se face vâscos şi moale ca o mocirlă, mişcarea este paralizată.

Şase la al cincilea loc înseamnă:

Când încolo, când încoace: primejdie.

Şi totuşi nu pierzi absolut nimic, doar că sunt atâtea de făcut!

Nu mai e vorba de ceva izolat, ci de o succesiune de zguduituri, că nu mai apuci nici să-ţi tragi sufletul. Dacă însă vei avea grijă să rămâi în centrul mişcării şi să te fereşti de a te trezi azvârlit de soartă încoace şi încolo, fără apărare, atunci această succesiune de zguduituri nu-ţi va produce nici o pagubă.

Şase sus înseamnă:

Cel care trezește aduce ruină și spaima se citește în privirile pe care le azvârli de jur împrejur.

A merge înainte aduce nenoroc.

Dacă toate acestea nu te-au atins încă, ci au început prin a-l lovi pe vecinul tău, nu e nimic de învinuit.

Prietenii vor avea ce să-și povestească.

Când zbuciumul interior a ajuns la culme, el îl lipseşte pe om de facultatea sa reflexivă, şi-i tulbură limpezimea privirii. Când eşti stăpânit de astfel de emoţii puternice, fireşte că nu este posibil să acţionezi cumpătat. Purtarea potrivită în acest caz este să conteneşti cu toate, şi să te odihneşti până ce-ţi redobândeşti calmul şi limpezimea. Dar, acestea se pot realiza doar dacă nu te laşi din nou cuprins de tulburare, ale cărei efecte supărătoare se pot deja observa printre cei din jurul tău. Dacă te retragi la timp, vei scăpa de greşeli şi de tot felul de pierderi. Dar să fii sigur de un lucru: tovarăşii tăi, prinşi în acest vârtej, nu-ţi vor mai accepta avertismentele, şi vor fi nemulţumiţi de purtarea ta. Mărgineşte-te să nu iei în seamă o astfel de atitudine!

[space size=”150px”]

52

ÎNCREMENIREA*

(*Aplicată omului, hexagrama tratează despre problema păcii inimii, pace ce trebuie să fie dobândită şi de aceea, este posibil ca acest text să cuprindă de fapt aluzii la anumite practici yoga.)

Munţii îngemănaţi:

imagine a ÎNCREMENIRII

Înţeleptul nu-şi lasă gândurile să meargă dincolo de hotarul clipei.

Inima doreşte fără încetare. E ceva ce nu poţi schimba. Dar pornirile inimii trebuie să se mărginească la situaţia prezentă. Toate visările şi speculaţiile care merg dincolo de aceasta nu fac decât să rănească inima.

Situaţia în care te afli:

ÎNCREMENIREA spinării.

Nici nu-ți mai simți restul trupului.

Intri în propria curte și nu-ți mai vezi oamenii.

Fără învinuiri.

Adevărata odihnă este cea a omului care se opreşte când a sosit vremea stării pe loc şi merge atunci când a sosit vremea umblatului. Astfel, repausul şi mişcarea sunt în armonie cu exigenţele momentului, şi vezi cum se nasc lumina şi viaţa.

Hexagrama simbolizează începutul şi sfârșitul oricărei mişcări. Se vorbeşte despre spinare pentru că acolo, în coloană, se află sediul tuturor traiectelor care transmit mişcarea. Reuşind să opreşti impulsurile vehiculate pe aceste traiecte, neliniştea parcă dispare, şi ajungi la o astfel de pace lăuntrică, încât poţi să te întorci şi spre lumea exterioară. Acum nu mai percepi în tine lupta şi frământările tumultoase ale fiinţelor, ci înţelegi marile legi ale fenomenelor universului şi te supui lor. Cel ce acţionează din perspectiva acestei profunzimi nu va săvârși greşeli.

Transformările situaţiei:

Şase la început înseamnă:

Încremenirea degetelor mari de la picioare.

Fără învinuiri.

Perseverenţa de lungă durată este avantajoasă.

A-ţi ţine degetele de la picioare nemişcate, înseamnă a sta drept, fără să te clinteşti înainte de a începe mişcarea. Începutul este momentul când se comit cele mai puține greșeli; atunci mai ești încă în armonie cu inocența originară. Vezi lucrurile intuitiv, aşa cum sunt, Iară să fii influenţat de întunecarea produsă de interes sau dorinţă. Cel ce se menţine imobil la început şi nu a părăsit încă adevărul găseşte direcţia cea bună. Trebuie doar o fermitate constantă, pentru a nu te lăsa împins de parcă ai fi lipsit de voinţă.

Şase la al doilea loc înseamnă:

Încremenirea gambelor.

Nu-l poţi elibera pe cel pe care-l urmezi și inima ta nu-i veselă.

Piciorul nu se poate deplasa independent, mişcarea lui este legată de a întregului corp. Când corpul este angajat într-o mişcare rapidă iar piciorul este oprit brusc, mişcarea corpului continuă şi căderea este inevitabilă.

La fel se întâmplă şi cu cel ce face parte din suita unui om înzestrat cu o personalitate puternică. Este antrenat în mişcare odată cu tot grupul. Dacă aceasta are loc într-o direcţie neconvenabilă, şi vrea să se oprească, pe ceilalţi nu-i poate opri. Când stăpânul se repede înainte, slujitorul nu se poate feri să nu fie tras şi el, Oricât de bune i-ar fi intenţiile.

Nouă la al treilea loc înseamnă:

Încremenirea coapselor.

Încordare în osul sacrum.

Primejdie. Inima se sufocă.

E vorba de un repaus obţinut prin constrângere. Inima, neliniştită, trebuie să fie foarte bine strunită, dar focul pe care-l înăbuşă lasă un fum ce se întinde repede, sufocant. De aceea, nu e cuminte să te supui unei constrângeri violente atunci când vrei să practici concentrarea şi meditația. Pacea trebuie să se nască și să se reverse într-un mod firesc, pornind dintr-o stare de reculegere lăuntrică. Dacă vrei să realizezi pacea cu de-a sila, printr-o rigidizare artificială a ființei, meditația va aduce cu sine efecte deosebit de supărătoare, chiar grave.

Şase la al patrulea loc înseamnă:

Încremenirea trunchiului.

Fără învinuiri.

A sta calm, cu spatele nemişcat, înseamnă a uita de propriul eu. Este nivelul suprem al liniştii. Dar aici nu este încă atins acest stadiu. Fără îndoială, eşti deja în stare să-ţi imobilizezi eul, cu gândurile şi emoţiile lui, dar nu te-ai eliberat de tirania lui în întregime. Însă tot atât de adevărat este şi faptul că liniştirea inimii este o stare importantă, ce conduce cu timpul la eliminarea completă a impulsurilor egoiste. Chiar dacă eşti încă liber de toate îndoielile şi neliniştile, această dispoziţie interioară, care pregăteşte terenul pentru o alta, mai înaltă, nu este o greşeală.

Şase la al cincilea loc înseamnă:

Încremenirea fălcilor.

Vorbele trebuie să aibă rost.

Așa se risipesc remușcările.

Într-o împrejurare primejdioasă, adică atunci când nu te afli la înălţimea îndatoririlor tale, te laşi purtat cu prea multă uşurinţă de vorbe şi glume pline de mândrie. Dar astfel de vorbe necugetate te împing repede spre situaţii în care vei avea multe de regretat. De aceea, numai reţinerea dă vorbirii tale o ţinută fermă şi risipeşte remuşcările de mai târziu.

Nouă sus înseamnă:

Încremenire plină de măreţie.

Noroc.

Efortul îndreptat spre liniştire s-a împlinit. Printr-un act de supremă renunţare eşti în pace cu toţi şi cu toate şi în toate faptele te însoţeşte norocul.

[space size=”150px”]

53

PROGRESUL TREPTAT*

(*Un copac aflat pe munte se dezvoltă încet, urmând ordinea firească: mai întâi îşi înfige bine rădăcinile în pământ şi apoi se înalţă. De aici şi ideea dezvoltării, printr-o înaintare gradată, pas cu pas.)

Pe munte, un copac:

imaginea a PROGRESULUI TREPTAT

Fă-ți casă din demnitate și virtute, spre a-ţi îmbunătăţi purtarea.

Copacul de pe munte se vede de departe, iar creşterea lui schimbă priveliştea întregului ţinut. El nu ţâşneşte ca o buruiană în mlaştină, ci se înalţă încet-încet. Tot aşa, acţiunea asupra oamenilor nu poate fi decât graduală. Nici o influenţă, nici o trezire bruscă nu sunt durabile. Progresul trebuie să se facă gradat. Şi pentru a-l realiza, în mentalitatea şi moravurile publice este absolut necesar ca personalitatea să câştige influenţă şi greutate. Acestea se îndeplinesc printr-o muncă minuţioasă şi stăruitoare tinzând spre dezvoltarea de sine.

Situaţia în care te afli:

PROGRESUL TREPTAT.

Fata se mărită. Noroc.

Perseverenţa este avantajoasă.

Încetineala ezitantă este caracteristica succesiunii de evenimente la capătul căreia tânăra îşi urmează soţul în casa acestuia. Trebuie împlinite diverse formalităţi pentru ca mariajul să fie încheiat. Această desfăşurare treptată se poate aplica şi altor situaţii şi, mai ales, domeniului relaţiilor corecte din cadrul unei munci în comun. Trebuie să procedezi treptat. Graba nu conduce la nimic bun. La fel este și atunci când vrei să-ți exerciți influenţa asupra altora. Pentru că şi în acest caz armonia este calea potrivită pentru formarea personalităţii. Orice influenţă bazată pe agitaţie nu va fi decât de scurtă durată.

Chiar şi înlăuntrul tău, evoluţia trebuie să meargă pe acelaşi drum dacă doreşti să ajungi la rezultate durabile. Blândeţea care se adaptează, dar exercită totuşi o presiune, este exteriorizarea care purcede din pacea lăuntrică. Tocmai caracterul treptat al dezvoltării face necesară perseverenţa. Doar prin ea progresul lent nu se pierde în nisip.

Transformările situaţiei:

Şase la început înseamnă:

Gâsca sălbatică se îndreaptă, pas cu pas, spre malul fluviului.

Fetişcana e în primejdie.

Trăncăneli. Fără învinuiri.

Gâsca sălbatică este simbolul fidelităţii conjugale. Se spune că, dacă tovarăşul ei de viaţă moare, ea nu se mai însoţeşte niciodată cu altă pasăre.

Prima etapă, este atunci când această pasăre acvatică zboară de pe apă pe cer şi ajunge la malul râului. Este situaţia unui tânăr singuratic atunci când vrea să-şi croiască un drum în viaţă. Cum nu are pe nimeni care să-i vină în întâmpinare, primii lui pași sunt înceți și șovăitori și este împresurat de primejdii. Bineînţeles că are de îndurat frecvente critici. Dar tocmai greutăţile îl fac să se ferească de o grabă prea mare şi astfel progresul său va fi încununat de succes.

Șase la al doilea loc înseamnă:

Gâsca sălbatică se îndreaptă, pas cu pas, spre faleză.

Mănâncă şi bea în pace și în bună înțelegere.

Noroc.

Faleza este un loc unde se poate sta în siguranţă pe malul fluviului. Se spune că gâsca sălbatică când se află într-un astfel de loc, şi găseşte şi de mâncare, îşi cheamă şi însoţitorii pentru a împărţi astfel bucuria. Este imaginea păcii, a bunei înţelegeri, a fericirii împărţite cu alţii.

În ceea ce te priveşte, ai depăşit incertitudinea iniţială şi ai găsit o poziţie sigură, asemănătoare unei faleze. Acest prim succes îţi deschide calea spre o activitate care curge liniştit spre viitor.

Nouă la al treilea loc înseamnă:

Gâsca sălbatică se îndreaptă, pas cu pas, spre podiş.

Bărbatul înaintează și nu revine.

Femeia poartă un copil dar nu-l poate naşte.

Nenoroc. Este bine să te aperi de hoţi.

Uscăciunea nu este făcută pentru gâsca sălbatică. Dacă nimereşte pe un astfel de podiş înseamnă că a mers prea departe şi s-a rătăcit.

La fel și în viața omului. Dacă nu lași lucrurile să evolueze spontan, ci te lansezi cu de la tine putere într-o luptă prematură, va urma o nenorocire. Îţi rişti viaţa şi, în afară de aceasta, aduci şi ruina asupra familiei. Dar nu e ceva inevitabil: este doar consecinţa directă a încălcării legii dezvoltării naturale. Dacă nu cauţi înfruntări, ci te mărginești să-ți menții hotărât poziția și să te aperi împotriva atacurilor nedrepte, totul va decurge bine.

Şase la al patrulea loc înseamnă:

Gâsca sălbatică se îndreaptă treptat spre un copac.

Va găsi poate, o creangă netedă şi dreaptă.

Fără învinuiri.

Nici arborele nu e un loc convenabil pentru o gâscă sălbatică. Dar dacă pasărea se pricepe, va şti să-şi găsească o ramură dreaptă şi netedă pe care să se poată așeza.

La fel se întâmplă, adesea, şi în viaţa omului: dezvoltarea sa poate pune pe cineva într-o situaţie care nu-i convine şi în care cu greu se poate menţine în afara pericolului. Este important să fii atunci în cunoştinţă de cauză şi deosebit de flexibil; vei găsi astfel, chiar în mijlocul pericolelor, un loc sigur unde poţi supravieţui.

Nouă la al cincilea loc înseamnă:

Gâsca sălbatică se îndreaptă spre vârf.

Timp de trei ani femeia nu are copii.

La sfârșit, nimic nu-i poate împiedica.

Noroc.

Vârful e un loc înalt, şi dacă te afli într-o astfel de poziţie, cu uşurinţă te vei trezi izolat. Eşti neînţeles, sau rău apreciat tocmai de aceia de care te-ai ataşat: tovarăşul de viaţă, persoanele cu care lucrezi etc. Această situaţie este provocată de ipocriziile care au reuşit să se insinueze între tine şi ceilalţi. Drept urmare, relaţiile rămân ineficiente şi nu obţii nici un rezultat. Dar legea creşterii, poartă în sine promisiunea că astfel de neînţelegeri se rezolvă, şi, în cele din urmă, unirea se realizează în pofida tuturor greutăţilor.

Nouă sus înseamnă:

Gâsca sălbatică se îndreaptă treptat spre înălţimi.

Penele ei sunt bune pentru dansul sacru.

Noroc.

Viaţa şi-a atins culmea; opera este împlinită. Drumul urmat se înalţă sus, spre cer, precum zborul gâştelor sălbatice, lăsând pământul departe,în urmă. Iar ele săgetează mereu mai sus, păzindu-şi rândurile din stolul ce se desenează în linii strânse pe cer. Şi de cade vreo pană pe jos, ea se poate folosi drept podoabă la dansurile rituale sacre. Tot aşa, viaţa unui om care a ajuns la desăvârșire este o lumină limpede pentru fiinţele pământeşti care-şi înalţă ochii spre el.

[space size=”150px”]

54

MIREASA*

(*Soţul merge înainte iar fata îl urmează voioasă. Hexagrama descrie astfel intrarea miresei în casa mirelui. În China, regula generală era monogamia. Fiecare bărbat nu avea decât o singură soţie oficială. Această uniune matrimonială, care privea mai puţin pe cei doi contractanţi şi mai mult instituţia familiei, era încheiată respectându-se cu mare stricteţe toate formalităţile. Bărbatul putea însă să mai aibă relaţii şi cu o altă femeie, pe care o putea aduce în casă – lucru neobişnuit în Europa – drept concubină. Datoria soţiei era de a-i oferi nou venitei tot concursul în astfel de împrejurări. Relaţia care se stabilea era astfel clară şi elegantă. Tânăra care, aleasă fiind de un bărbat, intra într-o familie, se supunea cu modestie stăpânei casei ca unei surori mai în vârstă. Bineînţeles că acestea erau probleme delicate care cereau mult tact şi de o parte şi de alta.

Deasupra lacului, tunetul:

imagine a MIRESEI

Cunoaşte pe cele trecătoare, în lumina eternităţii.

Tunetul răscoleşte apa din lac care răspunde chemării sale cu valuri sclipitoare. Este imaginea tinerei fete care urmează bărbatul ales. Totuşi, orice uniune a doi oameni implică şi primejdia infiltrării unor elemente ce pot conduce la neînţelegeri. De aceea, nu trebuie să pierzi din vedere capătul drumului. Dacă cedezi pasiunilor, te vei uni şi te vei despărţi sub impulsul inspiraţiei de moment. Dar dacă ai în vedere sfârșitul, vei reuşi să eviţi stâncile care răsar inevitabil de sub apa legăturilor omeneşti.

Situaţia în care te afli:

MIREASA.

Iniţiativele aduc nenoroc.

Nimic ce ar putea fi avantajos.

O tânără primită într-o familie, fără să fie prima, trebuie să se poarte foarte prevenitor şi rezervat. Să nu vrea să ia locul stăpânei casei, pentru că ar semăna dezordine iar situaţia ar deveni intolerabilă. Cele de mai sus se aplică tuturor relaţiilor libere între oameni. în timp ce relaţiile strict reglementate traduc o uniune de drept şi datorie, relaţiile omeneşti se sprijină pe o rezervă plină de tact. Aceasta este de o extremă importanţă, pentru că aşa cum existenţa întregii naturi stă pe uniunea dintre cer şi pământ, şi la oameni, afecţiunea constituie alfa şi omega.

Transformările situaţiei:

Nouă la început înseamnă:

Mireasa ca o concubină.

Un şchiop în stare să meargă.

Iniţiativele aduc noroc.

Prinţii din vechime ierarhizau foarte strict doamnele de la curte care erau subordonate reginei ca surorile mai mici, celei mai mari. Mai mult, ele aparţineau adesea familiei reginei, iar aceasta le prezenta ea însăşi soţului. Sensul este că, tânăra care, în bună înţelegere, îşi face intrarea într-o familie, nu trebuie să revendice egalitate de rang cu stăpâna casei, ci să se poarte cu modestie faţă de ea.

Aceeaşi interpretare şi pentru raporturile dintre stăpâni şi servitori. Se poate întâmpla ca un prinţ să aibă în anturajul său un om căruia îi arată prietenie şi încredere. Acel om trebuie să respecte convenienţele şi să se poarte cu modestie în faţa puternicului zilei. Deşi o astfel de situaţie îl ţine împiedicat de parcă ar fi şchiop, el nu este mai puţin în stare de a înfăptui ceva de seamă.

Nouă la al doilea loc înseamnă:

Un chior în stare să vadă.

Perseverenţa unei fiinţe solitare este avantajoasă.

Bărbatul şi femeia trebuie să fie împreună în viaţă, ca cei doi ochi. Dar aici, femeia este singură; deşi unul dintre ochi s-a stins, rămâne devotată chiar şi în singurătatea sa.

Şase la al treilea loc înseamnă:

Mireasa ca o roabă;

Se mărită ca o concubină.

O tânără pusă într-o situaţie umilă şi care nu şi-a aflat un soţ, ar mai putea, în anumite circumstanţe, să-şi găsească refugiu în poziţia de concubină.

Situaţia descrisă este cea a unei persoane care doreşte intens satisfacţii imposibil de obţinut în mod normal. De aceea, acceptă un loc greu de împăcat cu stima pe care şi-o poartă. Din această situaţie fiecare poate să-şi tragă singur concluziile necesare.

Nouă la al patrulea loc înseamnă:

Fata de măritat amână sorocul.

O căsătorie târzie vine totuşi la timpul său.

O tânără fată virtuoasă, care vrea să se ferească de vreo cădere, lasă să treacă vremea firească pentru măritiş. Dar asta nu-i aduce nici un prejudiciu şi, în cele din urmă, în ciuda întârzierii, îşi găseşte soţul care-i era sortit.

Şase la al cincilea loc înseamnă:

Suveranul şi-a dat fiica în căsătorie şi veşmintele ei brodate nu sunt tot atât de strălucitoare ca ale celor din alai.

Luna aproape plină aduce noroc.

Suveranul a hotărât că prinţesele imperiale, chiar şi ele, sunt supuse soţilor lor; din această cauză, nu aşteaptă ca fiica lui să fie cerută în căsătorie, ci o mărită în momentul pe care-l consideră potrivit. Altfel spus, o tânără de familie bună, care are parte de o căsătorie modestă, ştie să se adapteze cu eleganţă la noua ei situaţie. Fără vanităţi inspirate din ornamentele exterioare, ea îşi uită rangul prin căsătorie şi se supune soţului ei, ca luna care nu este încă plină şi nu se aşează drept în faţa soarelui.

Şase sus înseamnă:

Femeia întinde coşul, dar în el nu sunt fructe.

Bărbatul străpunge oaia, dar sângele nu curge.

Nimic folositor.

Atunci când se săvârșeau jertfele pentru strămoşi, femeia trebuia să aducă ofranda de fructe într-un coş, iar bărbatul să înjunghie victima. Dar aici formele rituale nu sunt respectate decât superficial. Femeia poartă un coş gol, iar omul taie o oaie deja moartă, totul doar pentru a salva aparenţele. Această purtare uşuratică nu prevesteşte nimic bun pentru ei.

[space size=”150px”]

55

ABUNDENŢA*

(*Hexagrama reprezintă o operă de înaltă civilizaţie. Totuşi, faptul că e vorba de o culme sugerează şi ideea că această stare de extraordinară abundenţă nu se va putea menţine la infinit.)

Tunet şi fulger deodată:

imagine a ABUNDENŢEI

Astfel, cel nobil încheie procesul şi aplică pedepsele.

Limpezimea face posibil un studiu exact al faptelor, iar zguduitura veghează la executarea riguroasă a pedepsei. În acest fel, legile, deja emise, sunt aplicate cu rigurozitate.

Situaţia în care te afli:

ABUNDENTA are succes.

Împăratul atinge deplinătatea.

Nu fi trist: fii ca soarele la amiază.

A instaura o eră de măreţie şi de maxim belşug, nu este un destin rezervat oricărui muritor. Fiinţa în stare să realizeze o astfel de operă este un om născut spre a-i guverna pe ceilalţi, pentru că voinţa se îndreaptă spre ceea ce este mare. Cel mai adesea, răstimpul unei astfel de plenitudini este scurt. Iată de ce înţeleptul, pe drept cuvânt, s-ar putea întrista în faţa perspectivei declinului ce va urma. Totuşi, nu i se potriveşte tocmai lui o astfel de întristare. Doar acela care este lăuntric liber de griji şi de tristeţi este în stare să instaureze o eră de abundenţă. El trebuie să fie ca soarele la amiază atunci când luminează și bucură toate fiinţele de sub cer.

Transformările situaţiei:

Nouă la început înseamnă:

Când un om întâlnește Învăţătorul căruia îi este menit, poate rămâne împreună cu El şi zece zile şi tot nu e nimic de învinuit în aceasta.

Dacă mergi înainte, găseşti încredere.

Pentru a instaura o eră a belşugului, trebuie să uneşti claritatea cu mişcarea energică. Doi oameni, care reunesc aceste calităţi, se potrivesc unul cu celălalt şi chiar dacă rămân împreună pe timpul abundenţei,pe toată durata ciclului, aceasta nu înseamnă ceva excesiv. De aceea drumul este deschis acţiunii.

Şase la al doilea loc înseamnă:

Perdeaua este atât de groasă, încât se vede Steaua Polară în plină zi.

Mergând înainte dai de neîncredere şi ură; dar dacă păstrezi arma adevărului, vine norocul.

Se întâmplă adesea ca între suveranul doritor de măreţie şi omul care ar putea realiza aşa ceva, să se insinueze intrigi şi cabale aducătoare de întuneric, asemenea unei eclipse de soare. Atunci, pe cer, în locul Soarelui, se vede Steaua Polară.

Eşti împins în umbră de un grup care a acaparat puterea. Dacă ai vrea să întreprinzi ceva într-un asemenea moment, te-ai izbi inevitabil de o neîncredere şi o invidie care ţi-ar face imposibilă orice mişcare. În acest caz, este important să-ţi păstrezi forţa interioară, cea a adevărului, care este atât de puternică încât influenţează pe neştiute suveranul, şi totul se aranjează spre bine.

Nouă la al treilea loc înseamnă:

Atât de des este hăţişul, încât stelele se văd în plină amiază.

Îşi rupe braţul drept. Fără învinuiri.

Aici este descris tabloul unei crescânde întunecări a soarelui. În acest moment, eclipsa a ajuns totală şi se pot vedea chiar şi cele mai mărunte stele la amiază.

Aplicată relaţiilor sociale, aceasta se referă la situaţia în care suveranul este atât de copleşit de tenebre, încât chiar şi cei mai neînsemnați oameni reuşesc să se propulseze în faţă; iar pentru un om de valoare care ar putea fi mâna dreaptă a lui, devine imposibilă orice acţiune. Este ca şi cum şi-ar fi rupt braţul drept. Dar nu este vina lui că este împiedicat să acţioneze.

Nouă la al patrulea loc înseamnă:

Perdeaua e atât de groasă, încât se vede Steaua Polară la amiază.

Îl întâlnești pe cel care are aceeaşi fire ca tine.

Noroc.

Întunericul începe deja să scadă, de aceea, elementele care au afinitate între ele se reîntâlnesc. Trebuie să-ţi găseşti omul care te completează: în aceasta constă nepreţuita înţelepciune. Atunci totul va merge bine.

Şase la al cincilea loc înseamnă:

Binecuvântarea şi slava se apropie.

Noroc.

Omul aflat la putere este modest deci deschis sfaturilor persoanelor competente. Prin urmare, în preajma lui se vor aduna oameni care îl vor face să vadă cele ce trebuie urmate. Aşa îşi atrage binecuvântarea, gloria şi norocul pentru el şi pentru toţi cei pe care-i conduce.

Şase sus înseamnă:

Casa lui este scăldată în belșug.

Îşi ascunde familia. Pândeşte la uşă şi nu mai bagă de seamă la nimeni altcineva.

Trei ani nu vede nimic. Nenoroc.

Este descris un om care datorită aroganţei şi încăpăţânării sale, ajunge exact în partea opusă ţelurilor lui. Caută belşug şi lux pentru propria-i casă; vrea să fie stăpân absolut. Aşa îşi îndepărtează familia şi în cele din urmă, se trezeşte cu totul izolat.

[space size=”150px”]

56

CĂLĂTORUL

Deasupra muntelui, focul:

imagine a CĂLĂTORULUI

Să ai cugetul limpede şi să fii chibzuit atunci când împarţi pedepse; şi nu îngădui zăbavă peste zăbavă în judecarea neînţelegerilor.

Când arde iarba pe un munte se vede bine strălucirea focului. Dar focul nu stă pe loc, ci înaintează mereu după o nouă hrană. El nu este decât o apariţie fugară. Se cuvine ca, asemănător, să se petreacă lucrurile şi cu procesele şi pedepsele. Ele trebuie să fie o apariţie repede risipită, să nu se tărăgăneze la nesfârşit. Temniţele trebuie să-i primească pe oameni doar în trecere, ca pe nişte musafiri şi nu să devină locuinţe stabile.

Situaţia în care te afli:

CĂLĂTORUL. Succes prin micime.

Pentru călător, perseverenţa este avantajoasă.

Când eşti călător şi străin, nu trebuie să te porţi cu asprime sau să ţinteşti prea sus. Fără să te bucuri de un cerc larg de cunoştinţe, nu poţi ieşi în evidenţă. Rămâi prudent şi rezervat şi vei fi ferit de necazuri, iar dacă vei fi îndatoritor cu ceilalţi, vei avea succes. Călătorul nu are un loc al său, drumul e căminul lui. De aceea, să vegheze să rămână drept şi hotărât în sinea sa, să nu poposească decât în locuri potrivite şi să nu se amestece decât cu oameni de treabă. Atunci îşi va putea urma drumul netulburat.

Transformările situaţiei:

Şase la început înseamnă:

Când călătorul se ocupă de lucruri mărunte, îşi atrage nenorocul asupra sa.

Un călător nu trebuie să se înjosească şi să se preocupe în calea sa de lucruri neînsemnate. Dimpotrivă, cu cât e mai sărac şi mai dezarmat exterior, cu atât trebuie să-şi apere mai energic demnitatea interioară. Într-adevăr, dacă un străin îşi închipuie că va fi primit amical, coborându-se la nivelul unor glume proaste şi umilindu-se în bufonerii, se înşeală amarnic. Nu va culege decât dispreţ şi înjurături.

Şase la al doilea loc înseamnă:

Călătorul ajunge la han purtându-şi averea cu sine şi dobândind astfel statornicia unui slujitor tânăr.

Călătorul este aici modest şi rezervat. Nepierzându-şi legătura cu esenţa sa lăuntrică, îşi găseşte întotdeauna un loc de odihnă. De asemenea, păstrând o atitudine de continuă bunăvoinţă faţă de oameni, aceştia îi dăruiesc multe bunuri. În plus, dobândește un slujitor credincios şi sigur, comoară de nepreţuit pentru orice călător.

Nouă la al treilea loc înseamnă:

Hanul călătorului arde.

Pierde statornicia tânărului servitor. Primejdie.

Un străin care nu ştie cum să se poarte, care se amestecă în afaceri şi certuri care nu-l privesc, îşi pierde locul de odihnă. Iar dacă se poartă distant şi arogant faţă de servitor, pierde şi încrederea acestuia. Fiind străin, nu se mai poate bizui pe nimeni şi iată-l într-o situaţie deosebit de primejdioasă.

Nouă la al patrulea loc înseamnă:

Călătorul se odihneşte la adăpost.

Obţine bunurile sale şi o bardă.

Nu-i este inima voioasă.

Un călător care, deşi ştie să se arate cumpătat în cele din afară, este tare doritor înlăuntrul său de a răzbi în faţă, poate să-şi găsească pentru un timp adăpost. Dobândind însă bunuri şi bunuri, acestea nu vor fi în siguranţă, mereu va trebui să stea la pândă şi să le apere cu arma în mână. Fără să se simtă deci în largul lui, îşi va da seama încet-încet, că este străin în ţară străină.

Şase la al cincilea loc înseamnă:

Ţinteşte un fazan care cade de la prima săgeată.

În cele din urmă aceasta îi aduce laude şi o însărcinare.

Oamenii de stat aflaţi în călătorie aveau obiceiul să se prezinte în faţa prinţilor oferindu-le un fazan. Aici, un călător vrea să intre în serviciul unui print. În acest scop vânează un fazan doborându-l de la prima săgeată. Îşi găseşte astfel prieteni care să-l laude, să-l recomande şi să fie primit, în cele din urmă, în slujba unui prinţ.

Adesea apar împrejurări care pot să împingă un om să-şi caute rostul printre străini. Dacă înţelege cum să abordeze situaţia şi se poartă aşa cum se cuvine, îşi va putea dobândi un cerc de prieteni şi un domeniu de acţiune, chiar şi într-o ţară care nu este a lui.

Nouă sus înseamnă:

Arde cuibul păsăruicii.

Râde drumeţul la-nceput, dar va plânge şi se va tângui apoi.

Pierde vaca, zăpăcitul! Nenoroc.

Parabola păsării căreia îi arde cuibul înseamnă pierderea locului de odihnă. Dacă pasărea a fost neatentă atunci când şi-a clădit cuibul, o poate lovi o asemenea nenorocire. La fel este şi pentru călător. Dacă îşi uită condiţia se va căi mai târziu, cu gemete şi cu lacrimi. Dacă îţi pierzi prosteşte vaca (adică puterea de adaptare) rezultatele vor fi rele.

[space size=”150px”]

57

CEL BLÂND*

(*Este una dintre hexagramele duble. Principiul întunecos, rigid şi imobil este risipit prin penetrarea sa de către principiul luminos, care îl supune cu blândețe. În natură, vântul este cel ce împrăştie norii şi readuce senina limpezime a cerului. În viața omului, pătrunzătoarea judecată este cea care spulberă gândurile întunecate. În viaţa socială, influenţa unei personalităţi marcante este cea care demască şi risipeşte toate intrigile ţesute în umbră.)

Vânt şi iar vânt:

imagine a CEEA CE PĂTRUNDE ÎNCETIŞOR

Trimite-ţi poruncile pretutindeni şi împlineşte-ţi lucrarea.

Însuşirea de a fi pătrunzător o are vântul, datorită caracterului său continuu. Prin aceasta devine puternic. În acest fel trebuie să penetreze gândirea celui care conduce, sufletul celor conduşi. Aceasta impune o acţiune de durată în ceea ce priveşte ordinele şi explicaţiile. Doar atunci când poruncile au trecut în sufletul neamului, este cu putinţă fapta. O acţiune nepregătită provoacă doar teamă şi repulsie.

Situaţia în care te afli:

CEL BLÂND. Reuşită prin ceea ce este mic.

Este avantajos să ai unde te duce şi cu folos să-l vezi pe cel de seamă.

Pătrunderea operează efecte treptate şi invizibile. De aceea, nu trebuie realizată cu mijloace violente ci printr-o influenţare neîntreruptă. Aceste efecte impresionează mai puţin decât cele obţinute prin surpriză dar sunt mai trainice. Pentru a putea acţiona în acest fel trebuie să ai un scop bine precizat, deoarece numai exercitând o influenţă penetrantă, mereu în aceeaşi direcţie, ajungi la rezultat. O forţă de slabă intensitate nu poate realiza efectul dorit decât atunci când se pune sub autoritatea unui om superior, care are darul de a crea ordine.

Transformările situaţiei:

Şase la început înseamnă:

Fie că înaintezi, fie că te retragi, bine e să ai perseverenţa războinicului.

O fire blândă te împinge adesea pe panta nehotărârii. Nu te simţi în stare să mergi decis înainte; răsar mii de îndoieli. Dar nu ai nici dorinţa de a bate în retragere, aşa că oscilezi încurcat încolo şi-ncoace. În acest caz, o hotărâre milităroasă este cea mai bună atitudine; să îndeplineşti decis cele ce-ţi sunt impuse de buna orânduială a lucrurilor. O disciplină fermă este mult mai potrivită decât nehotărârea.

Nouă la al doilea loc înseamnă:

Pătrundere sub pat.

E nevoie de preoţi şi de magicieni în mare număr.

Noroc. Fără învinuiri.

Ai de-a face cu vrăjmaşi ascunşi şi de aceea eşti supus unor influenţe greu de descoperit. Influenţe care se adăpostesc în cele mai întunecate colţuri, de unde îşi exercită sugestiile. În asemenea cazuri, este necesar să le urmăreşti până în ungherele cele mai tainice ca să stabileşti despre ce influenţă este vorba – rolul preoţilor -, şi pentru a le înlătura – rolul magicienilor. Tocmai datorită caracterului lor anonim, aceste ameninţări cer un efort continuu dar care merită să fie depus. Pentru că, de îndată ce astfel de influente, nefaste au fost scoase la lumină şi stigmatizate, ele îşi pierd puterea asupra oamenilor.

Nouă la al treilea loc înseamnă:

Pătrundere repetată. Umilire.

O analiză pătrunzătoare nu trebuie să fie împinsă prea departe pentru că ar jena capacitatea de decizie. Dacă o problemă oarecare a fost analizată temeinic, important este după aceea, de a lua o decizie şi de a acţiona în consecinţă. Altfel apare inevitabil îndoiala şi în urma ei, umilirea, deoarece te-ai dovedit incapabil de acţiune.

Şase la al patrulea loc înseamnă:

Se risipesc părerile de rău.

La vânătoare, prinzi trei soiuri de vânat.

Atunci când responsabilitatea pe care o ai şi experienţa acumulată, te fac să îmbini modestia înnăscută cu activitatea energică, vei obţine, cu siguranţă, un mare succes simbolizat prin cele trei soiuri de vânat; acestea serveau drept ofrande pentru zei, daruri din partea oaspeţilor către gazde sau hrană obişnuită. Dacă vânatul era prins în unul dintre aceste trei scopuri, vânătoarea era considerată deosebit de bună.

Nouă la al cincilea loc înseamnă:

Perseverenţa aduce noroc.

Umilirea se risipeşte.

Nimic ce nu ar fi avantajos.

Început nu, doar un sfârşit.

Înainte de schimbare, trei zile; după schimbare, trei zile. Noroc.

Aici este vorba doar de o simplă reformă. Începutul nu era bun, dar ai ajuns într-un loc din care poţi lua o altă direcţie. Se impune deci schimbarea, dar aceasta trebuie operată respectând o atitudine corectă; atunci urmează succesul, iar remuşcările dispar. Fii însă atent: astfel de îmbunătăţiri reclamă multă chibzuinţă. Înainte de a săvârși o schimbare este necesar să meditezi îndelung asupra ei, iar atunci când schimbarea s-a înfăptuit, un timp oarecare trebuie să mai cercetezi cu grijă felul în care se traduce ea în realitate. O astfel de lucrare, înfăptuită cu grijă, va fi însoţită de noroc.

Nouă sus înseamnă:

Pătrundere sub pat; îți pierzi avuția şi barda.

Stăruinţa aduce nenoroc.

Cunoaşterea situaţiei este suficient de pătrunzătoare. Urmăreşti influenţele până în refugiile lor cele mai secrete, dar nu mai ai forţa necesară de a le combate decisiv. În acest caz, orice tentativă de a pătrunde în imperiul obscurităţii nu ar avea decât consecinţe neplăcute.

[space size=”150px”]

58

CEL VOIOS*

(*Imaginea asociată hexagramei este lacul surâzător şi însuşirea lui, bucuria; aceasta provine din fermitatea şi din puterea interioară ce se exteriorizează sub o formă tandră şi blândă.)

Lacuri unul peste celălalt:

imagine a CELUI VOIOS

Întâlneşte-te cu prieteni, discută şi sporeşte-ţi prin aceasta dibăcia.

Un lac, atunci când este izolat, se evaporă şi încet-încet seacă. Dar dacă două lacuri sunt legate între ele nu se epuizează aşa de uşor, pentru că se îmbogăţesc unul pe celălalt. La fel este şi în domeniul cunoaşterii. Cunoaşterea trebuie să fie o putere dătătoare de viaţă. Ea nu poate ajunge astfel decât prin relaţii cordiale cu prieteni având aceleaşi înclinaţii, prieteni prin care te verifici fie discutând, fie aplicând adevărurile vitale. Pe această cale cunoaşterea devine bucurie, în timp ce ştiinţa autodidactului are întotdeauna ceva unilateral, greoi, apăsător.

Situaţia în care te afli:

CEL VOIOS. Succes. Perseverenţa este avantajoasă.

Voioşia este comunicativă, de aceea duce succesul. Dar bucuriei îi trebuie temelia fermității spre a nu degenera în veselie necontrolată. În inimă trebuie să sălăşluiască adevărul şi puterea, iar în purtarea faţă de semeni blândeţea. În acest fel, te vei afla aşa cum se cuvine în faţa oamenilor şi în faţa lui Dumnezeu. Deşi uneori se pot obţine efecte prin simplă intimidare, fără urmă de blândeţe, aşa ceva nu durează. Dacă dimpotrivă, câștigi inimile oamenilor, ei vor accepta de bunăvoie lucruri împovărătoare şi nu se vor teme nici măcar de moarte. Într-atât de mare e puterea bucuriei asupra oamenilor!

Transformările situaţiei:

Nouă la început înseamnă:

Seninătate mulţumită. Noroc.

O bucurie liniştită, nerostită, reculeasă în ea însăşi, care nu râvneşte nimic de la exterior şi se arată mulţumită de toate, rămâne ferită de orice împătimire şi de orice repulsii egoiste. Într-o astfel de libertate rezidă norocul, pentru că ea adăposteşte liniştita siguranţă a unei inimi întărită în ea însăşi.

Nouă la al doilea loc înseamnă:

Seninătate sinceră. Noroc.

Se risipesc părerile de rău.

Uneori se întâmplă să fii împreună cu personaje alături de care eşti asaltat de tentaţii nedemne de un om superior. Dând curs acestor tentaţii, deschizi în mod sigur calea pentru remuşcări, fiindcă un om cu adevărat superior nu poate găsi mulţumire în tovărăşia unor fiinţe inferioare. Dar dacă, cunoscând foarte bine toate acestea, nu te laşi derutat şi refuzi să-ţi găseşti plăceri în astfel de purtări, nici măcar un anturaj îndoielnic nu va putea să-ţi ofere satisfacţii vulgare şi orice ocazii pentru viitoare regrete vor fi înlăturate.

Şase la al treilea loc înseamnă:

Bucurie ce vine. Nenoroc.

Adevărata bucurie trebuie să izvorască dinăuntru. Dar dacă acest lăuntru al tău e gol şi te risipeşti în lumea din afară, bucuriile îţi vor veni din exterior. Este ceea ce mulţimea numeşte distracţie. Fiinţele care urmare a inconsistenţei lor interioare, încearcă nevoia de divertisment, vor avea mereu nevoie de distracţii, atrăgând către ele noi şi noi plăceri exterioare. Se pierd astfel tot mai mult, ceea ce, fireşte, are consecinţe dezastruoase.

Nouă la al patrulea loc înseamnă:

Seninătatea cu îndoială nu aduce liniște.

După ce te-ai scuturat de greşeli, încerci bucurie.

Adesea stai nehotărât: oare ce fel de bucurii să râvneşti? Cât timp nu te decizi dacă să alegi o bucurie înaltă ori una inferioară, vei rămâne lăuntric neliniştit. Dar atunci când ai înţeles cu deplină limpezime, că patimile aduc suferinţe, reuşeşti să te desparţi de ceea ce este josnic sau vulgar şi să cauţi bucuriile superioare. O dată pecetluită Hotărârea, găseşti în tine însuţi adevărata seninătate şi adevărata odihnă, iar împotrivirea lăuntrică este biruinţă.

Nouă la al cincilea loc înseamnă:

Sinceritatea faţă de cei care distrug este primejdioasă.

Elementele periculoase se apropie chiar şi de cei buni. Dacă intri în relaţii cu astfel de oameni, influenţa lor demolatoare îţi va atrage tot soiul de primejdii. Dar dacă îţi dai seama de situaţie şi observi la timp pericolul, vei şti să te păzeşti de necazuri.

Şase sus înseamnă:

Veselie seducătoare.

Dacă nu ai tărie interioară, plăcerile exterioare de care nu te-ai ferit devin într-atât de seducătoare încât în cele din urmă, te laşi antrenat de ele. Aici nu-i vorba de primejdie, de noroc sau de ghinion. Ai lăsat să-ţi scape cârma propriei tale vieţi şi ce se va alege din ea depinde, de-acum încolo, numai de hazard şi de influenţe din exterior.

[space size=”150px”]

59

DISPERSAREA*

(*Hexagrama sugerează ideea că, dacă forţa vitală se acumulează în mod primejdios în om, ea va fi din nou risipită cu puterea blândeţii.)

Vântul rătăceşte deasupra apelor:

imagine a DISPERSĂRII

Împăraţii de demult aduceau jertfe Divinității şi înălţau temple.

Toamna şi iarna, apa încremeneşte şi îngheaţă. Dar când vin dulcile adieri ale primăverii, înţepeneala acesteia încetează, şi toate cele risipite în gheţuri se reunesc. La fel este şi sufletul poporului. Asprimea şi egoismul fac inima neînduplecată, şi această rigiditate o separă de tot restul. Iată de ce inima trebuie să fie cuprinsă de emoţie divină. Ea trebuie să se fărâme, răpită fiind de un fior sacru în faţa veşniciei, stăpânită de emoţie în faţa prezenţei ziditorului şi să trăiască experienţa directă a comuniunii, în timpul adorării Divinităţii.

Situaţia în care te afli:

DISPERSAREA. Succes.

Împăratul se apropie de templu.

Este avantajos să traversezi marile ape. Stăruința este avantajoasă. Pentru a birui egoismul care separă, omul are nevoie de forţă religioasă. Oferirea în comun a jertfelor solemne şi a serviciilor divine, exprimând coeziunea şi structura socială a familiei şi a statului, era mijlocul folosit de marii suverani, pentru a face inimile să intre în comuniune prin aceleaşi emoţii, graţie muzicii sacre şi a ceremoniilor fastuoase. Zidurile despărţitoare cădeau, rigidităţile înţepenite se înmuiau. O altă cale era munca în comun, în mari acţiuni ale unei colectivităţi întregi, acţiuni ce aveau un ţel deosebit; concentrarea spre acelaşi obiectiv făcea să cadă tot ceea ce separa, la fel cum se întâmplă pe corabia ce traversează un mare fluviu, atunci când toţi călătorii se unesc spre aceeaşi muncă.

Cu toate acestea, numai acela care este capabil să-şi topească duritatea egoismului, poate rămâne în dreptate şi tărie.

Transformările situaţiei:

Şase la început înseamnă:

Noroc. Vine în ajutor o putere de armăsar.

Pentru a evita separarea, trebuie înlăturate primele ei semne, aşa cum, pentru a îndepărta ploaia trebuie ca norii să se risipească înainte de prăvălirea furtunii. În astfel de clipe, când divergenţele de opinii încep să se facă simţite, cu neînţelegerile ce le urmează, trebuie acţionat cu promptitudine şi rigoare pentru a le risipi o dată cu neîncrederea reciprocă.

Nouă la al doilea loc înseamnă:

În momentul despărţirii, dă fuga la sprijinul tău.

Părerile de rău dispar.

Când descoperi în tine însuţi că începi să te depărtezi de ceilalţi, că încerci sentimente de mizantropie şi proastă dispoziţie, caută să-ţi regăseşti echilibrul şi sprijinul. Dar un astfel de sprijin nu-l găsești niciodată în ură, ci totdeauna în judecata măsurată şi dreaptă asupra semenilor, unită cu bunăvoinţa. Dacă-ţi regăseşti privirea senină, întreaga proastă dispoziţie şi posomoreală au dispărut şi o dată cu ele şi orice ocazie de regret.

Şase la al treilea loc înseamnă:

Îţi dispersezi propriul ego.

Fără păreri de rău.

Sunt unele împrejurări în care munca este atât de împovărătoare încât nu te mai poţi gândi deloc la tine însuţi. Şi atunci trebuie să dai la o parte propria persoană şi să alungi tot ceea ce eul vroia să adune în jurul lui pentru a forma o barieră împotriva celorlalţi. Doar printr-o totală lepădare de sine se poate dobândi forţa necesară marilor îndatoriri. Statornicindu-ţi ţelul în afara ta, într-un mare ideal, vei putea să-ţi însuşeşti acest mod de a fi.

Şase la al patrulea loc înseamnă:

Te desparţi de grupul tău.

Minunat noroc.

De la dispersare treci la adunare.

Tocmai la aceasta nu se gândesc oamenii obișnuiți.

Când lucrezi la o operă importantă pentru întreaga comunitate, trebuie să dai la o parte toate prieteniile personale. Doar atunci când te menţii deasupra tuturor grupărilor realizezi ceva decisiv. Cel ce poate renunţa în acest fel la ceea ce îi este apropiat, va câștiga ceea ce este îndepărtat. Totuşi, pentru a putea înţelege această manieră de a aborda lucrurile, este necesar să ai o privire de ansamblu a tuturor aspectelor vieţii şi a conexiunilor lor, lucru de care sunt în stare doar oamenii cu adevărat mari.

Nouă la al cincilea loc înseamnă:

Strigătele lui mari spală ca sudoarea.

Dispersare.

Locuieşti împărăteşte; fără învinuiri.

În epocile de împrăştiere şi despărţire, o idee mare poate furniza germenele din care va răsări vindecarea. După cum transpiraţia marchează faza critică a unei boli, tot aşa, în momentele în care apar pretutindeni obstacole, gândurile ziditoare constituie o adevărată descătuşare. Oamenii capătă un punct în jurul căruia se pot reuni: un om într-o poziţie de comandă, în stare să risipească neînţelegerile.

Nouă sus înseamnă:

Îşi risipeşte sângele.

A pleca, a se ţine la distanţă, a ieşi, nu sunt de învinuit.

A risipi sângele înseamnă a evita primejdia. Dar gândul exprimat aici nu vrea să spună că eviţi dificultăţile în ceea ce te priveşte pe tine însuţi ci că eliberezi fiinţele ce-ţi sunt dragi, ajutându-le să plece înainte ca primejdia să apară, să se ţină la distanţă de un pericol deja prezent sau să iasă dintr-unul care îi asaltează. O astfel de acțiune este corectă.

[space size=”150px”]

60

LIMITAREA

Deasupra lacului este apa:

imagine a LIMITĂRII

Statornicește număr și măsură, şi află virtutea şi dreapta purtare.

Lacul este ceva finit şi din nesfârşirea de ape nu poate conţine decât o anume cantitate. Tot aşa, numai când se stabilesc foarte clar limitele, dobândești semnificaţia drumului tău în viaţă. Chiar şi pentru a deveni puternic ai nevoie de limite stabilite în mod liber, care să constituie, ceea ce în mod curent se cheamă datorie. Şi răspunzând datoriei poţi dobândi propria-ţi semnificaţie.

Situaţia în care te afli:

LIMITAREA. Succes.

Nu stărui într-o limitare amară.

Limitările sunt dureroase, dar conduc la reuşită. Când economiseşti zi de zi, te pregăteşti pentru a înfrunta lipsurile; când te retragi la timp, scapi de umiliri. Și armoniei îi sunt necesare limitările, astfel că, natura are hotare precise pentru vară şi pentru iarnă, pentru zi şi pentru noapte şi aceste hotare dau sens vieţii omului. La fel şi purtarea cumpătată, te fereşte de încurcături.

Dar, în fixarea limitelor, nu trebuie să depăşeşti măsura. Dacă vrei să impui limite prea severe propriei tale firi, ea va avea de suferit, iar dacă încerci să împingi prea departe limitările impuse altora; ei se vor revolta. Iată de ce, chiar şi în punerea limitelor, sunt necesare anumite limite.

Transformările situaţiei:

Nouă la început înseamnă:

Nu ieși din curte și vei fi ferit de învinuiri.

Se întâmplă adesea să dorești să întreprinzi ceva, dar să te găseşti în faţa unor limitări insurmontabile. În această situaţie este important să descoperi punctul în care trebuie să te opreşti. Dacă înţelegi bine acest lucru şi nu ieşi din limitele care-ţi sunt impuse, acumulezi în tine suficientă forţă pentru atunci când va sosi momentul potrivit. Dar în pregătirea acţiunilor importante discreţia este de o maximă importanţă. Confucius spunea referitor la acest subiect: «Când se naşte dezordinea, vorbele sunt treptele care ne-au condus într-acolo. Dacă prinţul nu este discret, el îşi pierde slujitorul. Dacă slujitorul nu este discret, el îşi pierde viaţa. Dacă lucrurile aflate încă în germene sunt tratate fără discreţie, aceasta va dăuna împlinirii lor. Iată de ce trebuie să veghezi şi să rămâi rezervat».

Nouă la al doilea loc înseamnă:

A nu ieși din curte aduce insucces.

Atunci când a sosit momentul acţiunii el trebuie folosit cu promptitudine. Mai întâi apa se adună în lac fără a se scurge din el, dar când lacul s-a umplut, îşi va croi în mod sigur o ieşire. La fel şi în viaţa omului. Este bine să eziţi cât timp clipa faptei n-a sosit încă, dar nu peste acel termen. Când obstacolele au fost înlăturate și acțiunea a devenit posibilă, ezitarea temătoare este o eroare care-ţi aduce în mod sigur nenoroc, pentru că scapi ocazia.

Şase la al treilea loc înseamnă:

Cel fără de măsură curând se va tângui.

Fără învinuiri.

Dacă nu te gândești decât la plăceri şi la distracţii, uşor pierzi măsura. Dar să nu arunci vina pe alţii! Doar cercetându-ţi propriile slăbiciuni ajungi să te fereşti de greşeli.

Şase la al patrulea loc înseamnă:

Limitare respectată. Succes.

Orice limitare îşi are valoarea sa. Dar când impune un efort continuu este legată de o prea mare risipă de energie. Dacă, dimpotrivă, limita este ceva firesc, aşa cum este faptul că apa curge în jos, ea te conduce în mod sigur la succes, pentru că respectarea ei înseamnă o economisire a forţelor. Energia care altfel s-ar epuiza într-o luptă zadarnică, se foloseşte de obiectul acţiunii sale şi deci este imposibil să nu conducă la succes.

Nouă la al cincilea loc înseamnă:

Limitarea blândă aduce noroc.

A pleca aduce stimă.

Pentru ca o limitare să fie eficace, ea trebuie realizată într-un mod convenabil. Dacă te mulţumeşti să impui altora îngrădiri pe care tu însuţi le ocoleşti, acestea vor fi resimţite cu amărăciune şi, în final, vor da naştere la opoziţie. Dacă dimpotrivă, aflat într-un post cu autoritate, începi prin a-ţi impune limite ţie însuţi, şi a obţine rezultate bune cu mijloace modeste, norocul te va însoţi. Acolo unde lucrează puterea unui exemplu se naşte şi certitudinea că tot ceea ce se întreprinde trebuie să reuşească.

Şase sus înseamnă:

Limitare amară; perseverenţa aduce nenoroc.

Remuşcările se risipesc.

Cu cât sunt impuse limitări mai aspre, cu atât sunt îndurate mai greu şi cu cât este aplicată mai consecvent o astfel de severitate, cu atât este mai rea, fiindcă, pe termen lung, reacţia este inevitabilă. Dar, deşi această severitate inflexibilă nu poate fi aplicată în condiţii normale prea mult timp, pot fi şi situaţii în care ea constituie unicul mijloc prin care te poţi feri de greşeli şi de remuşcări ulterioare. Sunt deci şi împrejurări în care lipsa de orice milă faţă de tine însuţi rămâne singurul mijloc de a-ţi mântui sufletul care, fără această neînduplecare, s-ar prăbuşi în nehotărâre şi ispite.

[space size=”150px”]

61

ADEVĂRUL INTERIOR*

(Vântul bate pe munte şi învolburează oglinda apei. Astfel se arată aspectele văzute ale celor nevăzute. Dacă o inimă este liberă de prejudecăţi, ea este În stare să primească Adevărul. Imaginea hexagramei este cea a unei gheare de pasăre deasupra puiului din cuib; de unde şi ideea clocitului. Principiul luminos acţionează din exterior, dar pentru a trezi viaţa este nevoie ca un germene să existe deja la interior.)

Deasupra lacului, vântul:

imagine a ADEVĂRULUI INTERIOR

Cercetează amănunțit învinuirile spre a întârzia pedepsele.

Vântul poate mişca apa deoarece reuşeşte să pătrundă în ea. Tot aşa, când judeci greşelile oamenilor, caută să pătrunzi cu multă înţelegere sensul interior şi să-ţi formezi o apreciere plină de simpatie asupra împrejurărilor. în vechea Chină, împărţirea dreptăţii era în întregime întemeiată pe acest principiu. Suprema justiţie era considerată înţelegerea desăvârşită care ştie să ierte. O astfel de atitudine, care nu venea din slăbiciune ci dintr-o limpezime superioară, urmărea să influenţeze hotărâtor moralitatea publică, încât un abuz faţă de această bunătate pornită din inimă să nu fie posibil.

Situaţia în care te afli:

ADEVĂRUL INTERIOR.

Porc şi peşte. Noroc.

Este avantajos să traversezi marile ape.

Perseverenţa este avantajoasă.

Porcul şi peştele sunt animalele cel mai puţin spirituale şi deci, cele mai greu de influenţat. Forţa adevărului interior trebuie să fi atins un nivel foarte înalt pentru a-şi putea extinde acţiunea la fiinţe de acest gen.

Când te afli în fata unor oameni recalcitranți și dificil de influenţat, tot secretul constă în a găsi calea ce duce spre ei. Trebuie început prin a-ți câștiga o desăvârșită libertate interioară faţă de propriile prejudecăţi. Într-o oarecare măsură e nevoie să laşi psihicul celuilalt să acţioneze asupra ta; în acest fel, te apropii lăuntric de interlocutor, îl înţelegi şi dobândești putere asupra lui. De acum nu vei mai întâlni nici un obstacol de neînvins şi vei putea trece chiar la acţiuni primejdioase aşa cum ar fi străbaterea marilor ape.

Dar acceptarea adevărului interior nu este o simplă intimitate sau ceva în genul unei solidarităţi secrete. O astfel de legătură puternică poate exista şi între hoţi. Fără îndoială că şi atunci ea reprezintă o forţă, dar nu aduce noroc, fiindcă nu este de nezdruncinat. Toate alianţele întemeiate pe interese comune sunt viabile doar până la un anumit punct. Dincolo de acest punct alianţa se sfărâmă şi adesea, cea mai mare intimitate se metamorfozează în ură. Dar acolo unde la temelie stau probitatea şi fermitatea, legătura este destul de trainică pentru a birui forţele potrivnice.

Transformările situaţiei:

Nouă la început înseamnă:

Fii gata şi vei avea noroc.

Dar dacă ai gânduri ascunse, aceasta-ți va aduce neliniști.

Te afli în situaţia în care purtarea potrivită este aceea de a fi hotărât şi pregătit în tine însuţi să faci faţă situaţiilor exterioare. Dacă vrei să faci altfel şi să cultivi relaţii particulare secrete, aceasta te va priva de autonomia ta interioară. Sentimentul sprijinului în ceilalţi îţi va aduce multe nelinişti şi griji şi vei pierde atât libertatea interioară, cât şi forţa adevărului lăuntric.

Nouă la al doilea loc înseamnă:

Un cocor dă strigăt în întuneric.

Puişorul îi răspunde.

Am un ulcior strașnic.

O să-l împart cu tine.

Este vorba aici despre influenţa pe care o exercită natura interioară a unei persoane asupra fiinţelor care nutresc aceleaşi sentimente. Cocorul nu trebuie să se arate sus pe deal; e destul dacă ţipătul i se aude. Chiar dacă stă ascuns, micuţul lui îl va recunoaşte şi-i va răspunde. Rădăcina oricărei înrâuriri se află în interiorul fiinţei. Când aceasta se traduce în cuvinte şi fapte sincere şi ferme, atunci influenţa este mare. Dar orice încercare deliberată de a influenţa pe cineva nu va duce la nimic bun.

Confucius spune despre aceasta: «Cel nobil rămâne în camera sa. Dacă rosteşte cuvinte potrivite, acel cuvânt este primit şi la mii de kilometri depărtare. Dar dacă nu rosteşte cum se cuvine vorbele sale, va întâmpina împotrivire şi în apropierea lui. Cuvintele pornesc din esenţa fiinţei şi-şi exercită înrâurirea asupra oamenilor. Lucrurile se nasc în imediata apropiere şi devin vizibile în depărtare. Cu ajutorul cuvintelor şi faptelor, cel nobil mişcă cerul şi pământul. Nu se cuvine oare să fii cu băgare de seamă?»

Şase la al treilea loc înseamnă:

Întâlnești un tovarăș.

Ba dai cu sete-n tobă, ba te opreşti.

Ba plângi în hohote, ba cânţi.

Aici, sursa puterii nu se află în esenţa fiinţei tale ci în relaţiile cu ceilalţi. Oricât de aproape te-ai simţi de ei, dacă centrul tău de greutate depinde de alţii, mereu vei oscila între bucurie şi tristeţe. Este ceva inevitabil. Comentariul te pune faţă în faţă cu o lege. Doar atât! A şti dacă această stare este resimţită ca penibilă sau ca fericire este lăsat la latitudinea ta.

Şase la al patrulea loc înseamnă:

E aproape lună plină.

Calul din ham se tot duce haihui.

Nici o dojană.

Pentru a mări forţa adevărului interior trebuie să te îndrepţi spre înălţimi, acolo de unde poţi primi Iluminarea. Dar, pentru a face aceasta îţi trebuie umilinţa asemănătoare lunii care încă nu a ajuns lună plină. Aşa cum trebuie să fii plin de umilinţă faţă de izvorul de lumină, tot aşa trebuie să renunţi şi la clanuri, la grupările închise de interese. Doar atunci când îţi urmezi propriul drum, ca un cal ce galopează fără să arunce nici o privire măcar tovarăşului său de dincolo de oişte, doar atunci dispui de adevărata libertate interioară pentru a merge înainte.

Nouă la al cincilea loc înseamnă:

Ai adevărul care reunește.

Fără învinuiri.

Datorită însuşirilor tale înnăscute aduni în jurul tău pe toţi. Dar eşti cel care trebuie să fii numai atunci când ai forţa să-i şi influenţezi pe aceştia. Fără această forţă, orice unire exterioară rămâne doar o părere şi se sparge tocmai în momentul decisiv.

Nouă sus înseamnă:

Cântatul de cocoș urcă la cer.

Perseverenta aduce nenoroc.

Te poţi bizui pe cocoş în ceea ce priveşte siguranţa cântatului în zori, dar nu şi în a zborului până la cer. El se va mulţumi deci să-şi trâmbiţeze strigătul spre înalt. Dar dacă persişti pe această cale, urmările vor fi supărătoare.

[space size=”150px”]

62

PREPONDERENȚA CELUI MIC*

(*Semnificaţia hexagramei poate fi următoarea: dacă deţii un rol de conducere pe care, prin însăşi natura ta, nu eşti în măsură să ţi-l asumi, atunci, o prudenţă excepţională este absolut necesară.)

Tunet pe munte:

imagine a PREPONDERENŢEI CELUI MIC

În purtările tale, acordă întâietate respectului; în doliu dă întâietate întristării, iar în cheltuieli, economiei.

Pe munte, tunetul este diferit de ceea ce este la câmpie. În munţi e mult mai aproape, în timp ce în afara regiunilor muntoase, îl auzi mai puţin impresionant. Din această imagine trebuie să înţelegi exigenţa de a avea datoria mereu prezentă în faţa ochilor, mai direct decât omul obişnuit, deşi privit din afară, poţi apărea, din această cauză, ca meschin. Trebuie să fii precis în ceea ce faci. Spre exemplu, dacă e vorba de un doliu, adevărata compasiune este mult mai de preţ decât tot felul de forme exterioare, iar dacă este vorba de ceva legat de propria-ţi persoană, acel lucru trebuie să fie extrem de simplu şi lipsit de pretenţii. Toate acestea vor face să treci drept un fenomen ciudat în ochii oamenilor de rând, pentru că ei judecă după aparenţele exterioare şi se alătură de obicei, de ceea ce este mediocru.

Situaţia în care te afli:

PREPONDEREŢA CELUI MIC.

Succes.

Perseverența este folositoare.

Reușesc lucrurile mici, cele mari nu.

Pasărea în zbor aduce o solie:

Nu-i bine să te silești să urci, mai bine rămâi jos. Mare noroc.

O modestie şi o delicateţe ieşite din comun, ca trăsături de caracter, vor fi fără îndoială recompensate de succes. Este important însă, ca o astfel de atitudine să nu fie un formalism găunos şi să nu emane din servilism, ci să fie întotdeauna legată de o demnitate ce înlătură înjosirile. De asemenea, ca să descoperi cum se pot îndrepta aspectele dăunătoare ale unei epoci, este necesar să înțelegi exigenţele momentului respectiv. În orice caz, nu ai voie să te laşi legănat de iluzia unei mari reuşite, pentru că forţa necesară în acest scop lipseşte şi de aceea, dă importanţa cuvenită sfatului care te îndeamnă să nu râvneşti spre cine ştie ce înălţimi ameţitoare.

Transformările situaţiei:

Şase la început înseamnă:

Zburând, păsăruica dă de necaz.

Pasărea trebuie să stea în cuib până ce-i cresc penele. Dacă vrea să se avânte prea devreme, îşi va atrage asupra sa tot felul de necazuri. La fel şi tu: măsuri excepţionale nu trebuie să iei decât atunci când toate celelalte posibilităţi au fost epuizate. Se cuvine să începi prin a te supune cât mai mult timp posibil regulilor deja încetăţenite, altfel te uzezi prematur şi-ţi risipeşti energia fără să ajungi la vreun rezultat.

Şase la al doilea loc înseamnă:

Ea trece pe dinaintea străbunului şi o întâlneşte pe bunică.

Nu ajunge la prinţ, întâlneşte un funcționar.

Fără învinuiri.

Aici sunt menţionate două cazuri excepţionale: în templul strămoşilor, unde stau rânduite generaţiile una după alta, nepotul se află alături de bunici, pentru că tocmai de aceştia a fost cel mai legat, iar soţia nepotului, în timpul ritualului jertfei, păşeşte dincolo de bunic şi se îndreaptă spre bunică. O astfel de purtare, neobişnuită, este de fapt expresia modestiei: îndrăzneşte să se prezinte mai curând în faţa bunicii, de care se simte mai apropiată fiind tot femeie. Iată de ce această abatere de la regulă nu este o greşeală.

Celălalt este slujitorul care cere mai întâi audienţă la suveran, conform etichetei. Totuşi, dacă nu o obţine, îşi împlineşte corect şi conştiincios îndatoririle în rând cu ceilalţi. Şi aici, această extraordinară reţinere (justificată prin împrejurările extraordinare) nu este o greşeală, deşi regula cere ca orice funcţionar să fie mai întâi primit în audienţă de suveranul care l-a angajat.

Nouă la al treilea loc înseamnă:

Dacă nu eşti extrem de prudent, careva s-ar putea furişa pe la spate să te lovească.

Nenoroc.

Sunt momente în care o prudenţă excepţională este absolut indispensabilă. Dar tocmai în asemenea situaţii personalităţile deschise şi puternice refuză cu dispreţ să-şi ia măsuri de precauţie, considerând o astfel de atitudine drept meschină. Aceşti oameni preferă să-şi urmeze drumul, mândri şi nepăsători. În aceste momente însă încrederea excesivă în sine este sursă de decepţii. Sunt primejdii care se apropie, pândind pe la spate şi pe care nu le poţi evita decât dacă înţelegi natura momentului.

Nouă la al patrulea loc înseamnă:

Fără învinuiri.

Fără să-i treacă prin față, îl întâlnește.

A intra aduce primejdia.

Trebuie să fii cu ochii în patru.

Să nu faci nimic.

Fii mereu perseverent.

Duritatea caracterului este temperată de maleabilitatea poziţiei, astfel încât nu se fac greşeli. Te găseşti într-o situație în care se cuvine să fii extrem de rezervat. Nu trebuie să întreprinzi nimic cu de la tine putere pentru că, dacă vrei să-ţi atingi ţelul cu forţa, te expui pericolelor de tot felul; de aceea e bine să fii prudent, să nu intri în acţiune, ci să-ţi păstrezi perseverenţa lăuntrică.

Şase la al cincilea loc înseamnă:

Nori groşi, dar nu-i ploaie pe pământurile noastre de la asfințit.

Prinţul trage şi-l atinge pe cel din peşteră.

Pentru că aici este vorba de o poziţie înaltă, imaginea păsării care zboară trece în cea a norilor plutind. Dar oricât de groşi ar fi norii, ei nu lasă ploaia să cadă. Tot aşa, în vremurile excepţionale, poate exista o fiinţă cu vocaţia de a instaura ordinea în lume şi totuşi să rămână fără putere, pentru că e singur şi nu-şi găseşte ajutoare.

În astfel de momente este necesar să-ţi găseşti însoţitorii cu care să-ţi poţi împlini opera. Dar aceştia trebuie căutaţi cu umilinţă şi cu convingerea că nu reputaţia sau renumele lor contează, ci eficienţa, realizările concrete. Graţie unei astfel de modestii vei găsi omul potrivit şi vei putea duce la bun sfârșit excepţionala operă, în ciuda tuturor dificultăţilor.

Şase sus înseamnă:

Trece de el fără să-l întâlnească.

Pasărea care zboară îl părăseşte.

Nenoroc.

Aceasta înseamnă nenorocire şi pagubă.

Dacă ocheşti pe deasupra ţintei, nu o vei lovi. Dacă pasărea nu vrea să se întoarcă la cuib ci zboară tot mai sus, va ajunge în cele din urmă în plasa vânătorului. Cel care, în epoci excepţionale, în care cele mărunte sunt predominante, nu ştie să se abţină ci agitat, vrea să meargă mereu mai departe, îşi va atrage nenorocirea asupra sa, atât din partea zeilor, cât şi a oamenilor, fiindcă se îndepărtează de ordinea firească.

[space size=”150px”]

63

DUPĂ ÎMPLINIRE*

(*Trecerea de la dezordine la ordine s-a realizat, acum totul este la locul său, până în cele mai mici detalii. Este o situaţie deosebit de favorabilă care trebuie, totuşi, să îţi dea de gândit. Când s-a atins echilibrul perfect orice nouă mişcare poate provoca începutul declinului; un apogeu care impune totuşi o extremă prudenţă.)

Apa deasupra focului:

Imagine a situaţiei DUPĂ ÎMPLINIRE

Gândește-te la necazuri şi înarmează-te din timp împotriva lor.

Când oala cu apă stă deasupra focului, cele două elemente, în legătură unul cu altul, produc energie. Dar, tensiunea care apare cere vigilenţă. Dacă apa dă în foc, acesta se stinge şi energia lui se pierde, iar dacă e căldură prea mare, apa se evaporă. Elementele aflate aici în contact sunt vrăjmaşe unul altuia şi doar prudenţa previne pagubele. Aşa este şi în viaţă: se ivesc anumite conjuncturi în care toate forţele se echilibrează reciproc şi împrejurări în care totul pare a fi în perfectă ordine. În astfel de situaţii, doar cel înţelept este în stare să sesizeze momentele care ascund primejdii şi va şti să le înlăture cu precauţie, din timp.

Situaţia în care te afli:

DUPĂ ÎMPLINIRE.

Succes.

În lucrurile mici perseverenţa este avantajoasă.

La început noroc, pe urmă tulburări.

Trecerea de la era veche la cea nouă este fapt împlinit. În principiu, totul a fost deja pus în ordine şi doar în detalii mai trebuie făcut ceva, astfel că aceasta te poate face să te relaxezi, să-ţi adormi vigilenţa. Dar această indiferenţă este rădăcina tuturor relelor. Ea va provoca în mod inevitabil apariţia simptomelor de decadenţă. Aşa este legea după care se desfăşoară de obicei istoria. Cel ce o înţelege poate să-i evite efectele, datorită unei perseverenţe şi unei prudenţe fără greş.

Transformările situaţiei:

Nouă la început înseamnă:

Își pune frână la roti.

Îşi pune coada-n apă.

Fără învinuiri.

În vremea de după o mare transformare, totul împinge înainte, în direcţia progresului. Dar această presiune spre înainte, care loveşte dincolo de ţintă, nu este sănătoasă şi conduce în mod sigur la pierzanie. Iată de ce un caracter ferm nu se lasă antrenat în vâltoarea ce i-a cuprins pe toţi, ci îşi înfrânează la timp elanul. Fără îndoială că nu va putea evita în totalitate de a fi şi el atins de urmările neplăcute ale presiunii generale, dar acestea nu-l vor afecta decât periferic, ca pe o vulpe care a trecut deja prin râu şi doar coada îi mai atârnă acum în apă. Presiunea evenimentelor nu-i poate aduce daune serioase, fiindcă el a adoptat deja atitudinea potrivită.

Şase la al doilea loc înseamnă:

Femeia pierde perdeluţa de la trăsură.

Nu alerga după ea!

De acum în şapte zile, o vei primi.

Când o femeie călătorea cu trăsura, avea o perdea care o ferea de ochii curioşilor. Dacă această perdea se pierdea cumva, continuarea drumului trăsurii era considerată drept o violare de proprietate. Aplicate la viaţa publică, acestea se referă la situaţia unui om care intenţionează să realizeze ceva, dar nu primeşte din partea celor puternici încrederea necesară protecţiei sale. Rezultatul direct este o rapidă încolţire a tot felul de ambiţii. Atunci când un om nu găseşte înţelegere la superiorii săi, el începe să caute căi şi mijloace spre a o dobândi şi a se pune în valoare dar o astfel de purtare este nepotrivită. Nu te precipita spre lumea exterioară, ci aşteaptă liniştit cultivându-ţi propria ta valoare. Vremurile se schimbă. Calităţile unui om nu se pot pierde fără speranţă. Trebuie doar să ştii să aştepţi.

Nouă la al treilea loc înseamnă:

Ilustrul strămoş pedepseşte ţinutul răului.

La capătul a trei ani, biruie asupra lui.

Nu trebuie să te folosești de oameni de rând.

Este indicată situaţia în care, după împlinirea unei acţiuni, atunci când s-a instaurat o putere nouă şi totul este în ordine la interior, ceva impune cu necesitate, expansiunea. Deoarece, într-o astfel de întreprindere sunt de prevăzut lupte îndelungate, este deosebit de importantă o politică colonială bine cântărită. Teritoriile cucerite cu greu nu trebuie să fie considerate ca locuri potrivite pentru colonizarea cu oameni care s-au făcut, într-un fel sau altul, de nedorit chiar la ei acasă şi de aceea sunt consideraţi buni de trimis în colonii. O astfel de atitudine înlătură, de la bun început, orice şansă de succes. Lucrul este valabil şi în mic şi în mare, pentru că nu numai statele în ascensiune duc o politică colonială. Orice acţiune sau întreprindere ambiţioasă comportă o componentă îndreptată spre expansiune, cu toate primejdiile legate de ea.

Şase la al patrulea loc înseamnă:

Chiar și cele mai frumoase veșminte devin zdrențe.

Fii cu ochii în patru zi de zi.

În epocile de înflorire ale unei civilizaţii, adesea se produc zguduiri care descoperă răni sociale ascunse ce provoacă în primul moment o emoţie generală. Dar situaţia globală fiind favorabilă, astfel de răni pot fi uşor cusute la loc şi dispar din ochii mulţimii. Amintirea lor se şterge cu totul şi o pace nepăsătoare pare să domnească din nou. Dar pentru omul cu experienţă astfel de incidente sunt grave semne prevestitoare care nu pot fi neglijate.

Nouă la al cincilea loc înseamnă:

Vecinul de la răsărit care sacrifică un bou, nu ajunge la o fericire tot atât de adevărată precum vecinul de la răsărit cu mica lui ofrandă.

În epocile care urmează împlinirilor, chiar şi atitudinea religioasă este influenţată de dispoziţiile sufleteşti. Simplitatea formelor antice este înlocuită, în cultul divin, cu ritualuri tot mai elaborate, însoţite de un ceremonial exterior tot mai fastuos. Dar această desfăşurare pompoasă este lipsită de seriozitate lăuntrică. Capriciul omenesc ia locul ascultării conștiincioase a voinței divine. În timp ce omul vede doar ce i se oferă ochilor, Dumnezeu priveşte în adâncul inimilor. Iată de ce o jertfă simplă, oferită cu pietate, este izvor de mult mai mari binecuvântări, decât un cult mai somptuos, dar rece.

Șase sus înseamnă:

Îşi bagă capul în apă. Pericol.

În chip de concluzie, se atrage aici atenţia asupra unui fapt: după ce ai trecut un râu, doar dacă faci imprudenţa să te întorci mai poţi cădea cu capul în apă. Dar dacă mergi înainte şi nu te uiţi înapoi, eşti ferit de un asemenea necaz. Există însă ceva fascinant în a sta pe loc şi a privi lung la primejdia de care ai scăpat. O atitudine atât de uşuratică nu aduce nimic bun; dacă nu te hotărăşti să mergi ferm înainte, ajungi până la urmă victima pericolului de care tocmai ai scăpat.

[space size=”150px”]

64

ÎNAINTE DE ÎMPLINIRE*

(*Deşi transformarea este deja pregătită, această hexagramă indică un moment în care trecerea de la dezordine la ordine nu s-a împlinit încă. Este asemănătoare primăverii care conduce de la stagnarea iernii la rodnicia verii. Tocmai cu această perspectivă plină de speranţe se încheie Cartea Transformărilor.)

Focul deasupra apei:

imagine a situației ÎNAINTE DE ÎMPLINIRE

Fii precaut atunci când socoteşti rostul lucrurilor, încât fiecare să fie la locul potrivit.

Focul are tendinţa naturală de a se îndrepta în sus, iar apa în jos; deci focul se află deasupra apei, acţiunile lor merg în sensuri diferite şi cele două elemente nu intră în relaţie. Dacă unei probleme doreşti să-i dai de capăt, începe prin a examina natura forţelor ce trebuie luate în considerare şi locul ce li se cuvine. Orânduind bine forţele, ele vor produce efectul dorit, şi-ţi vei realiza scopul. Dar, pentru a putea dirija aşa cum trebuie forţele exterioare, este necesar ca tu însuţi să fi adoptat un punct de vedere corect. Doar din acel moment vei putea acţiona bine.

Situaţia în care te afli:

ÎNAINTE DE ÎMPLINIRE. Succes.

Dar dacă micul vulpoi, tocmai când aproape a răzbit la celălalt mal, își înmoaie coada în apă, nimic nu e avantajos.

Condiţiile sunt dificile. Sarcina e mare şi plină de responsabilităţi. Este vorba, nici mai mult nici mai puţin, decât de a aduce lumea de la dezordine la ordine. Totuşi succesul poate fi prezis, pentru că există ceva care permite unirea forţelor divergente. Trebuie, însă, să ai grijă! La început înaintează cântărind fiecare pas, asemenea unui vulpoi bătrân care merge pe gheaţă. Prudenţa sa în acest caz este proverbială în China: mereu cu urechile ciulite, ascultă trosniturile de dedesubt şi caută cu grijă locurile cele mai sigure. O vulpe tânără care încă nu a învăţat acest comportament prudent, se duce înainte cu îndrăzneală şi se poate întâmpla să cadă în apă, tocmai când aproape terminase de traversat râul; aşa că, toată osteneala ce şi-a dat-o, s-a dovedit zadarnică.

La fel, în momentele ce preced împlinirea unei acţiuni, chibzuinţa şi precauţia sunt condiţiile fundamentale pentru succes.

Transformările situaţiei:

Şase la început înseamnă:

Își înmoaie coada în apă.

Sursă de umilințe.

În momentele de dezordine eşti tentat să te grăbeşti din răsputeri să realizezi ceva palpabil. Dar acest entuziasm nu aduce decât insuccese și umiliri cât timp nu a sosit ceasul potrivit pentru acţiune. În astfel de vremuri este mai înţelept ca printr-o atitudine rezervată, să te fereşti de umilința unui eșec.

Nouă la al doilea loc înseamnă:

Pune frână la roți.

Perseverența aduce noroc.

Nu a sosit momentul acţiunii, dar atât de necesara răbdare nu este o aşteptare leneşă, care trăieşte de pe o zi pe alta. O astfel de purtare, pe termen lung, nu duce la nici o reuşită. Trebuie să dezvolţi în tine însuţi forţele care te fac în stare să mergi înainte. Deoarece răbdarea este o forţă stăpânită, nu aţipi deci, şi nu-ţi pierde ţelul din vedere! Rămânând puternic şi ferm în Hotărârea ta, până la urmă totul va fi bine.

Şase la al treilea loc înseamnă:

Înainte de împlinire, atacul aduce nenoroc.

Este folositor să străbaţi marile ape.

A sosit vremea pentru traversare dar nu ai puterea necesară pentru a o împlini. Dacă forţezi lucrurile, eşecul este sigur iar prăbuşirea inevitabilă. Atunci ce-ar trebui să faci? Să creezi o nouă situaţie: să-ţi iei ajutoare pricepute şi să faci împreună cu ele pasul decisiv, traversarea marilor ape. Astfel devine posibilă împlinirea.

Nouă la al patrulea loc înseamnă:

Perseverența aduce succes.

Dispar părerile de rău.

Un cutremur spre a fi pedepsit sălașul răului.

Timp de trei ani, ţinuturi întinse sunt recompensa. Acum e ceasul luptei. Marea trecere trebuie realizată. Întărește-te în Hotărârea luată și aceasta îți va aduce succes. Înlătură orice îndoieli care se ivesc în astfel de momente grave. Este vorba de o luptă aprigă pentru a zdruncina şi a pedepsi sălaşul răului, forţele decadenţei. Dar lupta aduce cununa de slavă. Acum este vremea potrivită de a pune temeliile puterii şi autorităţii cârmuitoare pentru viitor.

Şase la al cincilea loc înseamnă:

Perseverența aduce noroc.

Fără remușcări.

Lumina celui nobil este întru adevăr.

Noroc.

Victoria a fost dobândită. Puterea fermităţii n-a putut fi înfrântă. Îndoielile au fost depăşite, iar succesul justifică acţiunea întreprinsă. Străluceşte din nou lumina unei personalităţi superioare şi influenţa ei se face simţită asupra oamenilor care cred în ea şi se adună în jurul ei. A început o eră nouă plină de noroc şi împliniri. Şi la fel cum străluceşte soarele după ploaie sau cum înverzeşte pădurea după foc, tot aşa creşte şi strălucirea noilor vremuri prin contrast cu ruinele epocii depăşite.

Nouă sus înseamnă:

Plin de încredere bei vin.

Fără învinuiri, dar dacă îți înmoi capul, adevăr îţi spun, îl vei şi pierde.

Înainte de împlinire, pe pragul unui nou răstimp, te găseşti plin de încredere alături de cei apropiaţi ţie şi, în aşteptare, îţi petreci timpul bând cu veselie. Nu eşti de învinuit, pentru că vremurile noi bat la uşă. Dar să nu pierzi cumva dreapta măsură! De te vei lăsa cumva târât în beţie, vei pierde tot ceea ce-ţi este favorabil prin situaţia creată.

Orice sfârşit poartă în sine germenele unui nou început şi orice început este o speranţă de mai bine.